Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi?

AboFakazi bakaJehova batholakala ephasini loke begodu bavela kizo zoke iinhlanga namasiko angafaniko. Khuyini eyenze bona iwomakazeli lihlangane ndawonye?

Iyini Intando KaZimu?

UZimu ufuna intando yakhe yenziwe ephasini loke. Iyini intando leyo, begodu bobani abafundisa ngayo namhlanjesi?

Babantu Abanjani AboFakazi BakaJehova?

Bangakhi aboFakazi bakaJehova obaziko? Kuliqiniso kangangani okwaziko ngathi?

Kubayini Sibizwa Ngokuthi SiboFakazi BakaJehova?

Funda ngamabanga amathathu asenza sikhethe ukubizwa ngebizweli

Labuye Lafumaneka Njani Iqiniso LeBhayibheli?

Khuyini okusenza siqiniseke bona sikuzwisisa ngendlela enembileko lokho okufundiswa yiBhayibheli?

Kubayini Sakhipha I-New World Translation?

Khuyini okwenza iBhayibheleli OkuliliZwi lakaZimu lihluke?

Uzokufumana Ini Emihlanganweni Yethu Yebandla?

Sihlangana ndawonye ngomnqopho wokufunda imiTlolo nokukhuthazana. Nawe wamukelekile!

Kusizuzisa Njani Ukuhlangana Ndawonye NamaKrestu Esikunye Nawo?

IliZwi lakaZimu likhuthaza ubuhlobo bobuKrestu. Fumana ukuthi ungazuza njani ebuhlotjeni obunjalo.

Injani Imihlangano Yethu?

Ukhe wazibuza na bona kwenzekani emihlanganweni yethu? Asingabazi bona uzoyithabela ifundo yeBhayibheli esezingeni eliphakemeko.

Kubayini Simbatha Kuhle Nesiya Emihlanganweni?

Inga-khgani uZimu unendaba nendlela esimbatha ngayo? Funda ngeenkambisolawulo zeBhayibheli ezisenza simbathe ngendlela esimbatha ngayo.

Ngiyiphi Indlela Engcono Khulu Yokulungiselela Imihlangano?

Ukufunda kusesengaphambili ngalokho okuzococwa emihlanganweni kungakuzuzisa kwamambala kilokho okuzokucocwa ngakho.

Khuyini Ukukhulekela Komndeni?

Fumana indlela ilungiselelweli elingakusiza ngayo bona utjhidelane noZimu nomndenakho.

Kubayini Siya Emihlanganweni Emikhulu?

Qobe mnyaka, sihlangana ndawonye emihlanganweni emithathu ekhethekileko. Ungazuza njani emihlanganweni le?

Uhlelwe Njani Umsebenzi Wethu Wokutjhumayela?

Silandela indlela kaJesu yokutjhumayela lokha asesesephasini. Ngiziphi ezinye zeendlela esizisebenzisako?

Liyini Iphayona?

Abanye babofakazi bazinikele ukusebenza ama-awara ama-30, ama-50, ngitjho nangaphezulu ekonzweni yesimini. Bahlohlozelwa yini kanti?

Ngiyiphi Ifundobandulo Eyenzelwe Amaphayona?

Ngiyiphi ifundobandulo efunyanwa ngilabo abazinikele emsebenzini wokutjhumayela ngomBuso isikhathi esizeleko?

Abadala Balisiza Njani Ibandla?

Abadala bamadoda angokomoya adosa phambili ebandleni. Basiza njani?

Ngiyiphi Indima Edlalwa Ziinceku Ezikhonzako?

Iinceku ezikhonzako zenza koke ezingakwenza bona yoke into ebandleni ibe semnananeni. Funda bona umsebenzabo ulizuzisa njani ibandla.

Ababonisi Abakhambako Basisiza Njani?

Kubayini ababonisi abakhambako bavakatjhela amabandla? Ungazuza njani nebavakatjhileko?

Sibasiza Njani Abanakwethu Abaqalene Nobudisi?

Nekwenzeka ihlekelele, sibasiza ngokurhabako abanye ngezinto abazitlhogako, siduduze nabongazimbi ngokomoya. Sibasiza ngaziphi iindlela?

Ngubani Inceku Ethembekileko Nehlakaniphileko?

UJesu wathembisa bona uzakukhetha inceku ezakukhipha ukudla okungokomoya ngesikhathi esifaneleko. Kuphekwa njani ukudla okungokomoya?

Sisebenza Njani IsiHlopha EsiBusako Namhlanjesi?

Ngekhulu lokuthoma, idlazana lamadoda amadala nabapostoli bebamalunga wesihlopha esibusako sebandla lobuKrestu. Kuthiwani nganamhlanjesi?

Yini IBethel?

IBethel yindawo engafani nezinye enomnqopho ohlukileko. Funda okungeziweko ngalabo abakhonza khona.

Kwenziwani E-Ofisini Legatja?

Iimvakatjhi zingeza zizokubona indawo enye nenye yama-ofisi wethu wegatja. Siyakumema bona wenze njalo!

Zitlolwa Bezitjhugululwe Njani Iincwadi Zethu?

Sigadangisa iincwadi ngamalimi angaphezu kwama-600. Kubayini senza umzamo ongaka?

Umsebenzi Wethu Wephasi Loke Usekelwa Njani Ngokweemali?

Nekuziwa endabeni yezeemali, khuyini okwenza ihlanganwethu le ihluke kwezinye iinkolo?

Kubayini Kwakhiwa AmaWolo WomBuso Begodu Akhiwa Njani?

Kubayini sibiza iindawo esihlanganyela kizo ngokuthi maWolo womBuso? Funda bona izakhiwo ezihloniphekilekwezo zilisiza njani ibandla.

Singasiza Njani Ekutlhogomeleni IWolo Lethu LomBuso?

IWolo lomBuso elihlanzwe kuhle nelisebujamweni obuhle lidumisa uJehova. Ngimaphi amalungiselelo wokutlhogomela iWolo lomBuso?

Lingasisiza Njani IBulungelo EliseWolweni LomBuso?

Ungakuthabela ukwenza irhubhululo bona uthuthukise ilwazi lakho ngeBhayibheli? Vakatjhela eBulungelweni eliseWolweni lomBuso!

Khuyini Esingakufumana Ku-Web Site Yethu?

Ungafunda ngathi nangeenkolelo zethu ufumane neempendulo zeBhayibheli.

Uzoyenza Na Intando KaJehova?

UJehova uZimu ukuthanda kwamambala. Manje ungenza njani ukuthi umthabise qobe langa epilwenakho?