Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO 15

Uthande Umsebenzakho

Uthande Umsebenzakho

“Woke umuntu kufanele . . . azikholise kikho koke ukutjhabatjheka kwakhe.”—UMTJHUMAYELI 3:13.

1-3. (a) Abantu abanengi bazizwa njani ngomsebenzabo? (b) Esahlukwenesi sizokucabangela miphi imibuzo?

EPHASINI loke, abantu basebenza budisi bona bakghone ukuzondla bona nemindenabo. Kodwana abanengi abawuthandi umsebenzabo, abanye babo bayazirhorha qobe lilanga nabaya emsebenzini. Nawuzizwa njalo, khuyini ongayenza bona uwuthabele umsebenzakho? Ungawuthabela njani umsebenzakho?

2 UJehova uyasitjela: “Woke umuntu kufanele agome, asele abe azikholise kikho koke ukutjhabatjheka kwakhe. Lokho kusisipho esibuya kuZimu.” (UMtjhumayeli 3:13) UJehova wasibumba sinekanuko yokusebenza. Ufuna sikuthabele esikwenzako.—Funda uMtjhumayeli 2:24; 5:18.

3 Khuyini engasenza siwuthande umsebenzethu? Ikhona na imisebenzi amaKrestu ekufuze ayibalekele? Ukulotjha kwethu uJehova nomsebenzethu singakubeka njani endaweni efaneleko? Ngimuphi umsebenzi oqakatheke khulu esingawenza?

IINSEBENZI EZIMBILI EZISIBONELO

4, 5. UJehova uwuqala njani umsebenzi?

4 UJehova uyakuthanda ukusebenza. UGenesisi 1:1  uthi: “Koke kwathoma lokha uZimu nakadala izulu nephasi.” Nakaqeda ukubumba koke okusephasini nezulwini, uJehova wathi “kuyakarisa.” (Genesisi 1:31) Umbumbi wethu waneliseka ngalokho akwenzileko.—1 Thimothi 1:11.

5 UJehova akakalisi ukusebenza. UJesu wathi: “UBaba usolo asebenza bekube nje.” (Jwanisi 5:17) Nanyana singazazi zoke izinto ezihle uJehova azenzako, ezinye zazo siyazazi. Bekasolo akhetha labo abazokubusa neNdodanakhe njengengcenye yomBuso. (2 Korinte 5:17) UJehova uragela phambili nokunqophisa nokutjheja abantu. Ngebanga lokutjhunyayelwa kweendaba ezihle zombuso, iingidigidi zabantu seziyamazi uJehova begodu zinethemba lokuphila epharadesi isiphelani.—Jwanisi 6:44; Roma 6:23.

6, 7. UJesu bekasisebenzi esinjani?

6 NjengoYise, uJesu uyakuthanda ukusebenza. Ngaphambi kokuza ephasini, uJesu ‘bekangusosino’ afaka isandla nakubunjwa izulu nephasi. (IzAga 8:22-31; Kolose 1:15-17) Nalokha nasele asephasini, waragela phambili nokusebenza budisi. Nakalisokana wafunda ukuba mbazi onekghono lokubaza akhe izindlu kuhlanganise nefenitjhara. UJesu waba sikghwari somsebenzi bewabizwa ngokuthi ‘mbazi.’—Markosi 6:3.

7 Nanyana kunjalo, umsebenzi kaJesu ebewuqakatheke khulu bekukutjhumayela iindaba ezihle nokufundisa abantu ngoJehova. Nakasalelwe minyaka emithathu nesiquntu bona aqede ikonzwakhe, wasebenza ngokuzikhandla imini nobusuku. (Lukasi 21:37, 38; Jwanisi 3:2) UJesu wakhamba amabanga amade eendleleni ezilibhudu akhuluma nabantu ngeendaba ezimnandi.—Lukasi 8:1.

8, 9. Kungebanga lani uJesu athabela umsebenzakhe?

 8 Ukwenza umsebenzi kaZimu kuJesu bekufana nokudla. Umsebenzi lo wamnikela umdlandla namandla. Ngezinye iinkhathi uJesu bekasebenza ngokuzikhandla angatholi nesikhathi sokudla. (Jwanisi 4:31-38) Wawasebenzisa woke amathuba bona asize abantu bafunde ngoYise. Kungebangelo bekangatjho kuJehova athi: “Ngikuphazimulisile ephasini, ngokuqeda umsebenzi onginikele wona bona ngiwenze.”—Jwanisi 17:4.

9 Sesibonile ukuthi uJehova noJesu basebenza budisi bebathola ithabo nokwaneliseka emsebenzinabo. Kungebangelo nathi sifuna ‘ukulingisa uZimu” begodu sifuna ‘nokulandela umtlhala [kaJesu] eduze.’ (Efesu 5:1; 1 Pitrosi 2:21) Ngalokho silinga ngamandla ukusebenza budisi senze koke esikghona ukukwenza.

KUFUZE SIWUQALE NJANI UMSEBENZETHU?

10, 11. Khuyini engasisiza bona sibe nombono ofaneleko ngomsebenzethu?

10 Njengombana silotjha uJehova, sisebenza budisi bona sizondle besondle nemindenethu. Sifuna ukuwuthabela umsebenzethu, kodwana kungaba neentjhijilo. Yeke khuyini esingayenza nange asiwethabeli umsebenzethu?

Ukuba nombono omuhle kuzokwenza unganyazi eminye imisebenzi

11 Kufuze ube nombono ofaneleko. Ngezinye iinkhathi angekhe sazikhethela bona sisebenza kuphi namkha sisebenza njani, kodwana singakghona ukutjhugulula indlela esicabanga ngayo. Nokuzwisisa lokho uJehova akulindele kithi kungasisiza. Nasi isibonelo, uJehova ulindele ihloko yomndeni bona yondle umndenayo ngendlela engakghona ngayo. Kuhlekuhle iBhayibheli lithi umuntu ongawondli  umndenakhe “mumbi khulu kunomuntu ongakholwako.” (1 Thimothi 5:8) Nawuyihloko yomndeni, kufuze usebenze budisi bona wondle umndenakho. Kungakhathaliseki bona uyawuthanda namkha awuwuthandi umsebenzi owenzako, wazikuhle bona ngokondla umndenakho uthabisa uJehova.

12. Ukusebenza ngokuzimisela nokuthembeka kusisiza njani?

12 Zimisele begodu uthembeke. Nawenza njalo uzowuthabela umsebenzakho. (IzAga 12:24; 22:29) Nomqatjhakho uzokuthemba. Abaqatjhi bathanda iinsebenzi ezithembekileko ngombana angekhe zeba imali, izinto namkha isikhathi. (Efesu 4:28) Okhunye okuqakathekileko kukuthi uJehova uyasibona nasizimiselako nalokha nasithembekako. Yeke singaba ‘nonembeza othembekileko’ ngombana siyazi ukuthi sithabisa uZimu esimthandako.—Hebheru 13:18; Kolose 3:22-24.

13. Ngimiphi eminye imiphumela esizoyithola ngokuhlala sithembekile emsebenzini?

13 Khumbula ukuthi nasiziphatha kuhle emsebenzini sithabisa uJehova. Leli ngelinye ibanga elisenza siwuthande umsebenzethu. (Titosi 2:9, 10) Lokho kungenza nabanye abantu osebenza nabo bafune ukufunda iBhayibheli ngesibonelo esihle obabekela sona.—Funda izAga 27:11; 1 Pitrosi 2:12.

KUFUZE NGIKHETHE UMSEBENZI ONJANI?

14-16. Ngiziphi izinto ekufuze sizicabangele nasifuna umsebenzi?

14 IBhayibheli alinikeli umKrestu irhelo lemisebenzi ekufuze ayamukele namkha angayamukeli. Kodwana lineenkambisolawulo ezingasisiza sithathe iinqunto ezihlakaniphileko malungana nomsebenzi. (IzAga 2:6) Sisebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibhelezi, singazibuza imibuzo elandelako:

Nasifuna imisebenzi kufuze sikhethe engatjhayisani neenkambiso zakaJehova

 15 Kghani umsebenzi lo uzongenzisa into engafunwa nguJehova? Sesifunde ngezinto uJehova azizondako ezinjengokweba namala. (Eksodusi 20:4; IzEnzo 15:29; Efesu 4:28; IsAmbulo 21:8) Nje-ke senza kuhle ukubalekela nanyana ngimuphi umsebenzi ongakhambisani neenkambisolawulo zakaJehova.—Funda 1 Jwanisi 5:3.

16 Kghani umsebenzi lo usekela namkha uthuthukisa umukghwa ohloywa nguJehova? Nasi isibonelo, uzokwenza njani nange ufumene umsebenzi  wokuphendula umrhala eklinigi erhulula umbungu? Akunanto engakalungi ngokwenza umsebenzi wokuphendula umrhala. Kodwana wazi kuhle ukuthi uJehova uzizwa njani ngokurhulula umbungu. Nanyana kungasinguwe owenza umsebenzi wokurhulula umbungu, kodwana angekhe watshwenyeka na ngokuthi ngokuya ngoJehova nawe uhlanganyele emukghweni omumbi lo?—Eksodusi 21:22-24.

17. Khuyini engasisiza sithathe iinqunto ezithabisa uZimu?

17 Ngokusebenzisa iinkambisolawulo zakaZimu ezihlathululwe emtlolweni webeHebheru 5:14, zingasisiza sibe babantu “abathe ngokusebenzisa amandlabo wokuzwisisa bawabandulela ukuhlukanisa kokubili okuhle nokumbi.” Akhuzibuze: ‘Nangiwuthathako umsebenzi lo, kghani abanye bazokulimala? Uzongenza ngifune ukutjhiya umlinganami, abantwana begodu ngisebenzele kezinye iinarha? Kuzobathinta njani lokho?’

‘QINISEKANI NGEZINTO EZIQAKATHEKE KHULU’

18. Ukungathikaziseki ekulotjheni kwethu uZimu kungaba sitjhijilo ngayiphi indlela?

18 Akusiyinto elula ukulotjha uJehova ngefanelo, emalangeni esiphila kiwo la ngebanga lokuthi ‘iinkhathi ezibudisi, kubudisi nokuqalana nazo.’ (2 Thimothi 3:1) Ukufumana umsebenzi nakho akusiyinto yokudlala. Ngapha kusafanele sondle nemindeni, kodwana okuqakatheke khulu kulotjha kwethu uZimu. Angeze savumela nezinto zakanokutjho zidlale indima ekuphileni kwethu. (1 Thimothi 6:9, 10) Alo ‘singaqiniseka njani ngezinto eziqakatheke khulu’ khisibe ngapha sondla imindenethu?—Filipi 1:10.

19. Ukuthembela kwethu kuJehova kusisiza njani sikghone ukubeka umsebenzethu endawenawo?

 19 Ukuthembela kuJehova ngakho koke. (Funda izAga 3:5, 6.) Sazi kuhle ukuthi uZimu usifunela okungcono nokuthi ukwazi kusesengaphambili esikutlhogako. (IRhubo 37:25; 1 Pitrosi 5:7) NeliZwini lakhe uyatjho: “Indlelenu yokuphila ayingabi nalo ithando lemali, kukulapho naneliseka ngezinto ezikhona. Ngombana uthe: “Angekhe nginitjhiye, begodu angekhe nginilahle.” (Hebheru 13:5) Yeke uJehova akumthabisi ukusibona sihlala sitshwenyekile ngebanga lesondlo semindenethu. Seminyaka asole atjengisa abantu bakhe ukuthi uyakwazi ukubatlhogomela. (Matewu 6:25-32) Kubhala nanyana ubujamo bakho bungaba njani, khonapho sisakwazi ukutjhumayela, sifunde iliZwi lakhe besiye nesifundweni.—Matewu 24:14; Hebheru 10:24, 25.

20. Singakwenza njani ukuphila kwethu kube lula?

20 Ungathikaziseki. (Funda uMatewu 6:22, 23.) Lokhu kutjho ukwenza ukuphila kwethu kube lula ukwenzela bona sikwazi ukulotjha uJehova. Kungaba budlhadlha nange singavumela imali namkha izinto zakanokutjho kube ngizo eziphuma phambili ekuphileni ukudlula itjhebiswano lethu noZimu. Alo-ke yini engasisiza sihlele kuhle? Kokuthoma balekela iinkolodo. Nangabe bese uvele ngehloko eenkolodweni, hlela izinto zakho ukwazi ukuzibhadela. Nasingakatjheji izinto zakanokutjho zingasikhandla zidle nesikhathi sethu soke, sigcine singasathandazi, singasafunda besilise nokutjhumayela. Kunokuthi sivumele amaphihliphihli la asihlangahlanganisele ipilo, kungaba kuhle ukuzipha isikhathi sifunde ukwaneliswa  ngesinakho ‘njengokudla nezambatho.’ (1 Thimothi 6:8) Nanyana ubujamo bakho bungaba njani, kodwana kuhle ukuzihlola isikhathi nesikhathi sibone ukuthi singamlotjha njani uJehova ngakho koke.

21. Kubayini kufuze siqunte okuza qangi ekuphileni kwethu?

21 Zazi izinto eziza qangi. Isikhathi kunye namandlethu zizinto ekufanele sizisebenzise kuhle, kuhlanganise nezinto zakanokutjho. Nasingakatjheji izinto ezingatjho litho ezifana nefundo ephakemeko namkha imali zingasidlela isikhathi sethu soke. Ngikho  uJesu athi: “Ragelani phambili nifuna umBuso kaZimu qangi.” (Matewu 6:33) Izinto esizenza ngamalanga, kungaba migomo esinayo, imikghwa kunye nezinto esizikhethako koke njalo kuveza ukuthi kuhlekuhle sithandani.

UMSEBENZI OQAKATHEKILEKO

22, 23. (a) Ngiwuphi umsebenzi ophuma phambili emKrestwini? (b) Khuyini ezosisiza sithabele umsebenzethu?

22 Umsebenzi odlala indima ekuphileni kwethu, kulotjha uJehova besitjhumayele neendaba ezimnandi kabanye abantu. (Matewu 24:14; 28:19, 20) Nathi sifuna ukulingisa uJesu siwuphilele umsebenzi lo. Abanye baze bathuthela lapho kunesidingo sabatjhumayeli. Kuthi abanye bafunde amalimi wakosobantu benzelele ukutjhumayeza abantwabo ngamalimi abawamunyako. Phela indlela ibuzwa kabaphambili, nawe ungabuza kabaziko ukuthi bakghone njani bona. Bazokutjela indlela ukuphila kwabo okukarisa ngayo.—Funda izAga 10:22.

Ukulotjha uJehova phela komsebenzi ophuma phambili

23 Abantu abanengi namhlanjesi bakwazi ukusebenza ama-awara amanengi, umuntu athi angatjhayisa ngapha abuye athewukele komunye umsebenzi godu ngebanga lokuthi bafuna ukondla imindenabo. UJehova uyakubona koke lokho begodu kuyamthokozisa ukusibona senza koke bona sitlhogomele imindenethu. Yeke singadinwa ukulingisa uJehova noJesu ngokusebenza budisi, ngitjho nanyana imisebenzethu ingaba njani. Kwanga singakhumbula nokuthi umsebenzi ophuma phambili kithi, kulotjha uJehova besitjhumayele ngeendaba zomBuswakhe, ezizosilethela ithabo.