Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 14

Thembeka Ezintweni Zoke

Thembeka Ezintweni Zoke

“Sifisa ukuziphatha ngokuthembeka ezintweni zoke.”—HEBHERU 13:18.

1, 2. UJehova uzizwa njani nakasibona silwela ukuhlala sithembekile?

AKHESITHI umsanyana utjhinga esikolweni ngelinye ilanga, nakasakhamba njalo adobhe isikhwama semali. Ucabanga ukuthi uzokwenza njani? Angasithatha nakafunako. Kodwana kunalokho, usibuyisela kumnikazi. Unina nakangezwa ngendaba le uzozikhakhazisa ngaye.

2 Ababelethi abanengi bayathaba lokha abantwababo nabahlala bathembekile. Kunjalo nangoBabethu wezulwini uJehova, ‘onguZimu othembekileko’ begodu kuyamthabisa lokha nasihlala sithembekile. (IRhubo 31:6) Yeke sifuna ukumthabisa begodu “sifisa ukuziphatha ngokuthembeka ezintweni zoke.” (Hebheru 13:18) Akhesidembe ngeendawo ezine ekuphileni ekungaba budisi ukuhlala sithembekile kizo. Ngemva kwalokho sizokucoca ngeenzuzo esizozifumana nasiqalana neentjhijilo.

UKUTHEMBEKA KITHI

3-5. (a) Singazithola singakathembeki njani kithi? (b) Yini-ke ezosisiza sihlale sithembekile ngaphakathi?

3 Kufuze sithome sithembeke kithi ngaphambi kobana sithembeke nakabanye. Lokhu akusilula ngasosoke isikhathi. Abanakwethu bebandleni leLawodikeya bazikhohlisa ngokucabanga ukuthi bathabisa  uZimu kanti babethe phasi. (IsAmbulo 3:17) Nathi-ke nasingakatjheji singazithola sizikhohlisa ngalokho esizitjela ukuthi singikho.

4 Umfundi uJakopo wathi: “Nangabe nanyana ngubani ucabanga ukuthi ulotjha uZimu kodwana angalawuli ilimu lakhe, ukhohlisa ihliziywakhe, nokulotjha kwakhe kulilize.” (Jakopo 1:26) Sizabe siyazikhohlisa nange singazitjela ukuthi ikani nasenze okuhle, uJehova uzosilibalela nasiphethe abanye kumbi namkha sakhuluma amala. Yini-ke ezosisiza singazikhohlisi?

5 Lokha nasiziqala esibonibonini, singakghona ukubona lokho esingikho ngaphandle. Kunjalo-ke nangokufunda iBhayibheli, sikghona ukubona esingikho ngaphakathi. IBhayibheli lingasisiza bona sazi ubukghoni nokubogaboga kwethu. Kilo sifunda ngamatjhuguluko ekutlhogeka siwenze endleleni esicabanga, senze besikhulume ngayo. (Funda uJakopo 1:23-25.) Kodwana nasizitjela ukuthi asiyenzi imitjhapho, lokho kuzosenza singathuthukisi ndawo. Yeke kufuze sifunde iBhayibheli sikwazi ukuzihlolisisa ngokuthembeka. (IsiLilo 3:40; Hagayi 1:5) Umthandazo nawo uyasisiza sikwazi ukubona lokho esingikho kwamambala. Ngawo singabawa uJehova asihlolisise, asisize sibone imitjhaphwethu ukuze sikwazi ukuyilungisa. (IRhubo 139:23, 24) Siyazi soke ukuthi umuntu ongakathembeki uJehova “uyamnyenya . . , kodwana unesikhozi nabaqotho.”—IzAga 3:32.

 UKUHLALA SITHEMBEKILE EMNDENINI

6. Kubayini indoda nomfazi kufuze bathembane?

6 Kuqakathekile ukuhlala sithembekile emndenini. Indoda nomfazi nabavulelana isifuba, bazizwa bavikelekile begodu lokho kungabenza bathembane. Zinengi izinto ezingenza abatjhadileko bangathembani. Nasi isibonelo, umuntu otjhadileko angazithola sekadlala ngethando namkha abukele iinthombe zomseme nofana athandane nomuntu ngemsithelweni. Khumbula okwatjhiwo mrhubi nakathi: “Angihlali neengilamkhuba, namkha ngizihlanganise nabazenzisi.” (IRhubo 26:4) Nawuzithola ungakathembeki kotjhade naye ngitjho nangokucabanga, lokho kungalimaza umtjhadwakho.

Tjhida msinyana ezintweni ezinganyefisa umtjhadwakho

7, 8. Ungalisebenzisa njani iBhayibheli bonyana ufundise abantwabakho ngokuqakatheka kokuthembeka?

7 Abentwana nabo kufuze bafundiswe ukuthi kuqakathekile ukuthembeka. Ababelethi bangasebenzisa  iBhayibheli bona babafundise ngalokho. Lineembonelo ezinengi zabantu abangakhenge bahlale bathembekile: Isibonelo sokuthoma ngu-Akani, owaba lisela. Kulandele uGerhazi, owakhuluma amala bona afumane imali. NoJudasi oweba imali bese ngokukhamba kwesikhathi wathengisa uJesu ngeenhlavu zesiliva ezima-30.—Jotjhuwa 6:17-19; 7:11-25; 2 AmaKhosi 5:14-16, 20-27; Matewu 26:14, 15; Jwanisi 12:6.

8 IBhayibheli libuye libe neembonelo ezinengi ezihle zabantu abahlala bathembekile: Sokuthoma nguJakopo owakhuthaza amadodanakhe bona abuyisele imali ayidobhileko. UJafta nendodakazakhe badzimelela esithembisweni abasenza noZimu. NoJesu wahlala athembekile ngitjho nangaphezu kobudisi. (Genesisi 43:12; AbaKhokheli 11:30-40; Jwanisi 18:3-11) Iimbonelwezi zingasiza abantwana bona bazwisise bonyana kuqakatheke kangangani ukuthembeka.

9. Abantwana nababona ababelethi bathembekile lokho kuzobasiza njani?

9 Nasi ikambisolawulo ababelethi ekufuze bafunde kiyo: “Inga-kghani wena ofundisa omunye, awuzifundisi na? Wena, otjhumayela uthi, “Ungebi,” uyeba na?” (Roma 2:21) Abantwana bayabona lokha ababelethi babo nabathi akwenziwe okuthileko jikithi sekwenziwa okuthileko. Nasifundisa abantwana bethu bona bathembeke kukulapho thina singakathembeki, sizobahlangahlanganisa iinhloko. Abantwana nabalemuka ukuthi ababelethi bakhuluma amala, ngitjho nasezintweni ezincani nabo bangenza okufanako. (Funda uLukasi 16:10.) Ngakelinye ihlangothi, abantwana nababona ababelethi babo bathembekile,  lokho kungabasiza nabo bathembeke nasele bababelethi ngokwabo.—IzAga 22:6; Efesu 6:4.

UKUTHEMBEKA EBANDLENI

10. Singathembeka njani nasikhuluma namaKrestu esikunye nawo?

10 Nathi kufuze sithembeke kesikholwa nabo. Ikulumo yangamalanga ingaba yihlebo, ukuthomelela omunye ngamala ngehloso yokumehlisa isithunzi. Nasikhuluma into esinganabufakazi bayo kufana nokuthi sirhatjha amala. Kuhle ‘ukugoba ilimu lakho.’ (IzAga 10:19) Ukuthembeka akutjho ukukhuluma yoke into, kungaba ngesikucabangako, esikwaziko nesikuzwileko. Nanyana sazi ukuthi esizokutjho kuliqiniso, kesinye isikhathi kusuke kungafuni thina begodu akutlhogeki bona sikubuyelele. (1 Thesalonika 4:11) Abanye abantu babeka amabanga wokungavuthwa njengokuthi: “Vele ngikhuluma iqiniso.” Njengabantu bakaJehova ngasosoke isikhathi sifuna amezwethu abe nomusa.—Funda kwebeKolose 4:6.

11, 12. (a) Umuntu owonileko angabenza njani ubujamo bube budisi nakangakathembeki? (b) Singabuza miphi imibuzo? (c) Singathembeka njani ehlanganweni kaJehova?

11 UJehova unikele abadala umthwalo wokusiza ibandla. Nasithembeka kibo kulula ukuthi basisize. Kubayini? Akhesithi uyagula bese uqunta ukuya kudorhodere, kghani ungamfihlela amatshwayo onawo? Nawenza njalo, angakusiza njani? Kuyafana-ke, nasenze umtjhapho omkhulu akukafuzi sikhulume amanga ngawo. Kunalokho, kufuze siye kubadala bebandla sikhulume nabo ngokuthembeka. (IRhubo 12:2; IzEnzo 5:1-11) Akhucabange ngobujamo obuhlukileko: Kuthiwani nange wazi ukuthi umnganakho wenze umtjhapho omkhulu? (Levitikusi 5:1) Kghani  bewungathi: “Ngimnganakhe begodu ngizokuthula nefihlo le”? Namkha bewungakhumbula ukuthi abadala bebandla bakhona ngebanga lokumnikela isizo alitlhogako, avuselele abe aqinise ubuhlobo bakhe noJehova?—Hebheru 13:17; Jakopo 5:14, 15.

12 Kutlhogeka bona sithembeke ehlanganweni kaJehova ngitjho nalokha nasitlola umbiko wekonzwethu yesimini. Nalokha nasifaka isibawo sokuba maphayona namkha eminye imikhakha yekonzo yesikhathi esizeleko, kufuze sithembeke.—Funda IzAga 6:16-19.

13. Singatjengisa njani ukuthembeka nasizibandakanya ebhizinisini nomKrestu esikunye naye?

13 AmaKrestu kufuze ahlukanise iindaba zawo zamabhizinisi ekulotjheni kwawo. Nasi isibonelo, asiragi ibhizinisi nasiseWolweni lomBuso namkha sisesimini. Asibadlelezeli abanakwathu nabodade eendabeni zamabhizinisi. Nange uqatjha amaKrestu bona azokusebenzela, kufuze uwabhadele kuhle ngesikhathi enivumelene ngaso, uwabhadele ngemali enivumelene ngayo bewuwanikele neenzuzo ezifunwa mthetho njenge-intjhorensi yezokwelapha namkha uwabhadele iinkhathi zamalanga ebewangasebenzi ngawo. (1 Thimothi 5:18; Jakopo 5:1-4) Lokha nawuqatjhwa ngomunye uFakazi, ungalindeli ukuphathwa ngendlela ekhethekileko kunabanye. (Efesu 6:5-8) Qiniseka bona usebenza ngesikhathi enivumelene ngaso bewenze umsebenzi obhadelelwa wona.—2 Thesalonika 3:10.

14. Ngaphambi kokuthoma ibhizinisi, amaKrestu kufuze enzeni?

14 Kuthiwani nange sinebhizinisi nomnakwethu namkha udade? Lokhu kungabandakanya ukubeka imali namkha imalimboleko. Ebujamweni obunje,  kunekambisolawulo yeBhayibheli esizako: Tlolani koke phasi! Umporofidi uJoromiya lokha nakathenga inarha, watlola phasi amakhophi amabili wesivumelwano, kwathi elinye lasayiniwa bofakazi, ngemva kwalokho wawabeka womabili njengobufakazi bangomuso. (Joromiya 32:9-12; Genesisi 23:16-20) Abanye banomuzwa wokuthi nakutlolwa phasi isivumelwano kuba ngasuthi ababathembi abafowabo. Eqinisweni ukutlola phasi isivumelwano kungavikela ukungazwisisani, ukudana nokuphikisana. Ngitjho neendabeni zamabhizinisi khumbula ukuthi ukuthula kwebandla kuqakatheke ukudlula ubudlelwana bamabhizinisi.—1 Korinte 6:1-8; qala isiPhetho 30.

UKUTHEMBEKA

15. UJehova uzizwa njani ngokungathembeki okusemabhizinisini?

15 Kufuze sithembeke emntwini woke nakilabo abangasiboFakazi bakaJehova. KuJehova kuqakathekile ukuthembeka. “Isilinganiso samanga sisinyenyiso kuSomnini, kodwana ujabulela amatje afaneleko wokulinganisa.” (IzAga 11:1; 20:10, 23) Eenkhathini zeBhayibheli, bekusetjenziswa iinkali zokulinganisa emabhizinisini. Kodwana abanye abathengisi bebadlelezela abathengi ngokubanikela isilinganiso esincani kunalokho abavumelene ngakho, namkha bababhadelise imali edluleleko. Njengeenkhathini zeBhayibheli, kusesenjalo nanamhlanjesi ukungathembeki yinto ejayelekileko kezamabhizinisi. Njengoba uJehova gade akuhloya ukungathembeki usakuhloya nanje.

16, 17. Ngiziphi iindlela zokungathembeki ekufuze sizibalekele?

16 Soke khesiqalane nobujamo obulingela ekutheni singathembeki, njengalokha nasizalisa amaforomo  wokufuna umsebenzi namkha amaforomo aphathelene nezinto zakarhulumende kunye neenhlahlubo zesikolo. Abantu abanengi bakholelwa ukuthi ayikho into embi ngokukhuluma amala nanyana ukufederisa izinto. Kodwana izintwezi azisirari, zenzeka njengokutjho kweBhayibheli. Yakhe yabikezela ngamalanga esiphila kiwo la, yathi abantu ‘bazakuba ngabazithandako, abathanda imali, . . . nabangakuthandi okuhle.’—2 Thimothi 3:1-5.

17 Ephasineli abantu abakhwabanisako kubonakala ngasuthi bayaphumelela epilweni. (IRhubo 73:1-8) Kodwana naziza emaKrestwini izinto zikhamba ngenye indlela, angakwazi ukudliwa imali, aphelelwe msebenzi namkha aphathwe kabuhlungu ngebanga lokuthembeka kwawo. Ukuthembeka kuqakatheke ukudlula nanyana yini. Sikutjho ngaliphi?

IIMBUSISO ZOKUTHEMBEKA

18. Ukukhulunyelwa kuhle kuqakatheke ngani?

18 Iphasi selajama ngenye indlela, kangangokuthi sebayindlala nabantu abakhulunyelwa kuhle, ngebanga lokuthembeka nobuthenjelo babo. Kodwana woke umuntu unethuba lokuzakhela igama elihle. (Mikha 7:2) Kujayelekile nokuthi nawuphilela ukuthembeka, abantu khebahlekise ngawe bebakubone ubudlhadlha. Nokho akusibo boke abazokuthatha njalo, kukhona ozobathokozisa ngokuthembeka kwakho. Ephasini loke aboFakazi bakaJehova baziwa ngokuthembeka. Abaqatjhi abanengi banyula ukuqatjha aboFakazi, nganingoba bayazi ukuthi bathembekile. Ngikho navane kunomuntu oqothwa emsebenzini ngebanga lokukhwabanisa, aboFakazi vane bangathinteki nakancani.

Ukusebenza ngokuzikhandla kuyamdumisa uJehova

19. Ukuthembeka kulithinta njani itjhebiswano lakho noJehova?

 19 Ukuthembeka ezintweni zoke kukwenza ube nokuthula kwengcondo kunye nonembeza omsulwa. Nathi singatjho amezwi akhulunywa nguPowula nakathi: “Sithemba bona sinonembeza othembekileko.” (Hebheru 13:18) Okuqakatheke khulu, kukuthi uJehova onguBaba okuthandako uzokubona koke ukuzikhandla kwakho nokulwela ukuthembeka ezintweni zoke. Godu akugcini lapho, ziyamthokozisa izenzo zakho.—Funda IRhubo 15:1, 2; IzAga 22:1.