Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 6

Singazikhetha Njani Zokuzilibazisa

Singazikhetha Njani Zokuzilibazisa

“Koke kwenzeleni iphazimulo kaZimu.” —1 KORINTE 10:31.

1, 2. Kubayini kufuze sitjheje nasikhetha zokuzilibazisa?

AKHUZICABANGE uthi uluma isithelo bese ubona ukuthi sibolile ehlangothini elinye. Yini ongayenza? Ungasidla? Ungasilahla? Namkha ungasika ihlangothi elibolilekwelo bese udla elingakaboli?

2 Zokuzilibazisa ziyafana nesithelweso. Ezinye zakhona ziyathabisa kodwana ezinye zibolile ngombana zizele ukuziphatha okumbi, inturhu nobudimoni. Lokha nawukhetha zokuzilibazisa, kghani uthi:  “Kuphuma kimi ukuthi ngingakhetha nanyana yini engifuna ukuzithabisa ngayo”? Kghani uthi: “Zoke zokuzithabisa zimbi”? Namkha uyazikhetha zokuzithabisa ubalekele ezimbi uthabele ezihle?

3. Khuyini ekufanele siyicabangele nasikhetha zokuzilibazisa?

3 Soke siyakutlhoga ukuzilibazisa nokuzithabisa begodu sifuna ukukhetha kuhle. Kufuze sizibuze ukuthi zokuzithabisa esizikhethako zibuthinta njani ubuhlobo bethu noJehova?

“KOKE KWENZELENI IPHAZIMULO KAZIMU”

4. Ngiyiphi ikambisolawulo yeBhayibheli engasisiza sikhethe zokuzilibazisa?

4 Lokha nasizinikela kuJehova simthembisa ukuthi sizomlotjha ngokuphila kwethu koke. (Funda uMtjhumayeli 5:4.) Simthembisa ukuthi ‘koke sizokwenzela iphazimulo’ yakhe. (1 Korinte 10:31) Lokhu kutjho ukuthi sizinikele kuZimu nalokha sizigedlile namkha sizilibazisa, ingasi lokha nasiya esifundweni namkha esimini.

5. Singamlotjha njani uJehova?

5 Koke esikwenza ekuphileni kuhlangene nokulotjha kwethu uJehova. UPowula wakuhlathulula lokhu nakathi: “Ninikele imizimbenu ibe mhlatjelo ophilako, ocwengileko nowamukelekako kuZimu.” (Roma 12:1) UJesu wathi: “Kufuze uthande uJehova uZimakho ngehliziywakho yoke nangomphefumulwakho woke nangomkhumbulwakho woke nangamandlakho woke.” (Markosi 12:30) Sifuna ukunikela uJehova okuhle kodwa. Ngesikhathi sama-Israyeli, nabanikela umnikelo kuJehova bebalindeleke ukuthi banikele ngesilwana esiphilileko esinganamphambo.  Nakhisibe sinomphambo uZimu bekangasamukeli. (Levitikusi 22:18-20) Ngendlela efanako, ukulotjha kwethu kungakhe kungamukeleki kuJehova. Njani?

6, 7. Zokuzilibazisa zingakuthinta njani ukulotjha kwethu uJehova?

6 UJehova usitjela ukuthi: “Kufuze nicwengeke, ngombana nami ngicwengile.” (1 Pitrosi 1:14-16; 2 Pitrosi 3:11) UJehova uzokwamukela ukumlotjha kwethu nakhisibe kuhlanzekile namkha kucwengile. (Duteronomi 15:21) Ukulotjha kwethu angeze kwaba ngokucwengileko nasenza izinto ezihloywa nguJehova, njengokuziphatha okumbi, inturhu nobudimoni. (Roma 6:12-14; 8:13) Angekhe kwamthabisa uJehova nangakhe sivumele ukuzithabisa ngezinto ezinjalo. Lokhu kungenza ukumlotjha kwethu kube ngokungakahlanzeki nokungamukelekiko begodu kungonakalisa nobuhlobo bethu naye.

7 Singazikhetha njani zokuzithabisa ngokuhlakanipha? Ngiziphi iinkambisolawulo ezingasisiza sibone ukuthi zokuzithabisa ziyamukeleka namkha awa?

ZONDA OKUMBI

8, 9. Mhlobo bani wezokuzithabisa esiwuzondako begodu kubayini?

8 Namhlanjesi zokuzilibazisa zingemihlobohlobo eminengi khulu! Ezinye zazo zamukelekile emaKrestwini, kuthi ezinye zingamukeleki. Akhesiqale ukuthi ngiziphi ekufuze sizibalekele.

9 Ephasini namhlanje izinto ezimbi zikhulunyelwa kuhle, kangangokuthi zigcina sezizwakala kamnandi ebantwini. Kungaba ziingoma ezinehlamba,  amafilimu, zethungelelwano, amahlelo we-tv, kube mavidiyo gemu, inturhu nezobudimoni. AmaKrestu-ke azivulela amehlo zokuzithabisa ezingakhambisani neenkambiso zakaJehova ezicwengileko. (IzEnzo 15:28, 29; 1 Korinte 6:9, 10) Nasizonda okumbi sisuke sitjengisa ukuthi sisehlangothini lakaJehova.—IRhubo 34:14; Roma 12:9.

10. Ungaba yini umphumela wokukhetha kumbi?

10 Abanye-ke banombono ohlukileko ngendaba le. Bathatha ukuthi akunanto embi ngenturhu, ukuziphatha okumbi namkha ubudimoni. Khebazibuze nokuthi: ‘Izintwezi ziba yingozi ngaliphi? Bese baphethe ngokuthi nokho thina angeze sazenza.’ Nangabe sicabanga njalo, siyazikhohlisa. IBhayibheli lithi: “Ihliziyo imkhohlisi ngaphezu kwakho koke begodu yonakele khulu.” (Joromiya 17:9) Godu angeze sathi siyakuzonda okungamukeleki kuJehova ekubeni ngakelinye ihlangothi kuyasithabisa. Phela nange silandelelana nezintwezi ekugcineni siyokuphetha ngokuzimukela, kube yinto yangamalanga. Ekukhambeni kwesikhathi unembezethu uzokuthuntubazeka uvumele yoke into. Angeze usasiyelelisa nanyana sesibhimba.—IRhubo 119:70; 1 Thimothi 4:1, 2.

11. UGalatiya 6:7 angasisiza njani ekukhetheni zokuzilibazisa?

11 IliZwi lakaZimu lithi: “Umuntu uvuna akutjalileko.” (Galatiya 6:7) Leli liqiniso eliyokuhlala linjalo. Angeze wakarwa zizinto ezimbi bese uphethe ngokungazenzi. Abantu ebebazilibazisa ngezinto ezimbi, bagcine ngokuba bambi. Khonapho, uJehova usasisiza ekukhetheni zokuzithabisa ngokuhlakanipha.

 NAWENZA IINQUNTO SEBENZISA IINKAMBISOLAWULO ZEBHAYIBHELI

12. Khuyini ezosisiza siqunte kuhle endabeni yezokuzithabisa?

12 Eminye imihlobo yokuzilibazisa ayamukeleki kuJehova. Nathi sazi kuhle ukuthi kufuze siyibalekele. Alo ithiwani nange kungasicaceli kuhle ukuthi khuyini ekufuze siyenze? UJehova akakasinikeleli ngemithethokazi eminengi ethi, senze lokhu, singenzi lokhu. Kunalokho, ufuna sisebenzise unembezethu obandulwe yiBhayibheli. (Funda kwebeGalatiya 6:5.) Akwenzako uJehova usipha iinkambisolawulo eziliqiniso elisisekelo nelizosifundisa indlela yokukhetha. Iinkambisolawulwezi zibuye zibandule nonembezethu. Zizosisiza sazi “bona iyini intando kaZimu” bese siqunte ngendlela ezomthabisa.—Efesu 5:17.

Iinkambisolawulo zeBhayibheli zisisiza sikhethe kuhle zokuzilibazisa

13. Ngiliphi ibanga elenza amaKrestu aqunte ngokuhlukileko nasiza kezokuzilibazisa? Kodwana, khuyini esalindekeleke emaKrestwini woke?

13 Kanengi amaKrestu awayi ngahlanye njengamanzi. Kubayini? Ngebanga lokuthi asithandi izinto ezifanako. Godu into eyamukelekako komunye umuntu, kanengi ayamukeleki komunye. Nanyana kunjalo, amaKrestu kusafuze enze iinqunto ezivuthiweko ezinqotjhiswa ziinkambisolawulo zeBhayibheli. (Filipi 1:9) Indlela le izosisiza sikhethe zokuzithabisa ezamukelekako kuZimu.—IRhubo 119:11, 129; 1 Pitrosi 2:16.

14. (a) Khuyini ekufuze siyicabangele endabeni yesikhathi? (b) UPowula wathini nakaluleka amaKrestu?

14 Okhunye ekusafuze sikuqalelele, kukuthi sizilibazisa isikhathi esingangani? Umbuzo lo, ngiwo  ozositjela bonyana zokuzilibazisa ziqakatheke kangangani kithi. Ayikho into eqakatheke ukudlula umsebenzethu komunye nomunye umKrestu. (Funda uMatewu 6:33.) Kodwana nasingakavuli amehlo, singazithola sesigijimisana nezokuzilibazisa. UPowula nakaluleka amaKrestu wathi: “Nje-ke tjhejisisani bona indlela enikhamba ngayo ayisinjengeyabantu abangakahlakaniphi kodwana injengeyabahlakaniphileko, nisisebenzise kuhle isikhathi senu.” (Efesu 5:15, 16) Yeke kufuze simede ukuthi singangani isikhathi esisisebenzisa kezokuzilibazisa. Sikhumbule nokuthi umsebenzi kaZimu ngiwo okhamba phambili ekuphileni kwethu.—Filipi 1:10.

15. Sizivikela njani kezokuzithabisa ezingafaka itjhebiswano lethu noZimu engozini?

 15 Indaba le injalo, kufanele sizibalekele zokuzilibazisa uJehova angazamukeliko. Kungenzeka kusese nezinye zokuzilibazisa esingaqiniseki ngazo. Kghani lokho kutjho ukuthi kusafuze sivule amehlo? Akhesicoce ngesibonelo nasi, angeze wathi ukhamba phezulu entabeni, ufese uyokujama epenteni yentaba, usuke wazi kuhle ingozi engakwehlakalela lapho. Umumuntu osabana nepilo, uzokukhambela kude nengozi leyo. Kusafana-ke nokukhetha zokuzilibazisa. IliZwi lakaZimu liyibeka bunje: “Susa inyawo lakho ebumbini.” (IzAga 4:25-27) Yeke-ke asigcini ngokubalekela zokuzithabisa esaziko ukuthi zimbi, kodwana siyazigegeda nalezo esisola ukuthi kunokulumela okuthileko ngazo. Kungenzeka nokuthi zilimaze itjhebiswano lethu noJehova.

UKWAZI INDLELA UJEHOVA ACABANGA NGAYO

16. (a) Ngiziphi ezinye zezinto ezihloywa nguJehova? (b) Singatjengisa njani ukuthi sihloya lokho okuhloywa nguJehova?

16 Umrhubi wathi: UJehova “uthanda abazonde ubumbi.” (IRhubo 97:10) IBhayibheli lisifundisa indlela uJehova acabanga nazizwa ngayo. Nje akhucabange ngokuthi okufundako kungakusiza njani bona wenze izinto ngendlela uJehova afuna ngayo. IBhayibheli lisifundisa ukuthi uJehova uzonda “ilimu elileya amala, izandla eziphalaza iingazi ezimsulwa, ihliziyo elumba amano wokonakala, iinyawo ezirhaba ukugijimela ebumbini.” (IzAga 6:16-19) Godu lisifundisa bona sibalekele ‘izenzo zomseme ezisisono, . . . ukulotjha iinthombe, ubungoma, . . . isikhwele,  itukuthelo, . . . umona, ubudakwa, iminyanya engalawulekiko, nezinye izinto ezifana nalezi.’ (Galatiya 5:19-21) Uyayibona indlela iinkambisolawulo zeBhayibhelezi ezingakusiza ngayo bona ukhethe kuhle zokuzilibazisa? Ngalokho sifuna ukusebenzisa iinkambisolawulo zakaJehova kikho koke esikwenzako, nasinabanye nalokha nasisodwa. (2 Korinte 3:18) Nje-ke iinqunto esizenza nasisodwa kanengi ziveza lokho esingikho.—IRhubo 11:4; 16:8.

17. Ngimiphi imibuzo ekufuze sizibuze yona ngaphambi kobana sikhethe zokuzithabisa?

17 Yeke nawukhetha zokuzilibazisa, akhuzibuze naku: ‘Iinqunto engizenzako zizolithinta njani itjhebiswano lami noJehova? Unembezami uzokuthinteka njani?’ Akhesicoce ngezinye iinkambisolawulo ezingasisiza bona sikhethe kuhle kezokuzithabisa.

18, 19. (a) Ngisiphi iseluleko uPowula asinikela amaKrestu? (b) Ngiziphi iinkambisolawulo ezizosisiza sikhethe kuhle zokuzilibazisa?

18 Nasikhetha zokuzilibazisa sikhetha lokho esifuna ukuhlala sicabanga ngakho. UPowula wathi: “Nanyana ngiziphi izinto eziliqiniso, nanyana ngiziphi izinto eziqakathekileko, nanyana ngiziphi izinto ezilungileko, nanyana ngiziphi izinto ezimsulwa, nanyana ngiziphi izinto ezithandekako, nanyana ngiziphi izinto okukhulunywa kuhle ngazo, nanyana ngiziphi izinto ezihle, nanyana ngiziphi izinto ezifanelwa kudunyiswa, ragelani phambili nicabanga ngezintwezi.” (Filipi 4:8) Yeke nasicabanga ngezintwezi singatjho sithi: “Sengathi amezwi womlomami nemikhumbulo yehliziywami ingamukeleka kuwe Somnini.”—IRhubo 19:15.

 19 Akhuzibuze-ke: ‘Khuyini engihlala ngicabanga ngayo? Ngemva kokubukela imuvi namkha ihlelo elithileko, inga-kghani ingitjhiya nginomcabango omuhle? Kghani ngizizwa nginokuthula nonembeza omuhle? (Efesu 5:5; 1 Thimothi 1:5, 19) Ngizizwa ngisatjhaphulukile ukuthandaza kuJehova namkha ngizizwa ngingafaneleki? Zokuzilibazisezi zingenza ngicabange ngenturhu namkha ngezinto ezingakalungi? (Matewu 12:33; Markosi 7:20-23) Nakuziwa kezokuzilibazisa, ngivumela “ukubunjwa liphaseli”?’ (Roma 12:2) Ukuzihlolokhu kungasisiza silungise la kutlhogeka khona ukuze itjhebiswano esinalo noJehova lihlale liqinile. Nathi sifuna ukuthandaza njengomrhubi nakathi: “Fulatheza amehlwami ekuqaleni ilize.” *IRhubo 119:37.

IINQUNTO ESIZITHATHAKO ZIYABATHINTA NABANYE

20, 21. Kubayini kufuze sicabangele amazizo wabanye nasikhetha zokuzilibazisa?

20 Enye ikambisolawulo ekufuze siyikhumbule qobe ngile: “Zoke izinto zivumelekile, kodwana akusizo zoke ezizuzisako. Zoke izinto zivumelekile, kodwana akusizo zoke ezakhako. Umuntu ngamunye akangazifuneli okuzuzisa yena, kodwana okuzuzisa omunye umuntu.” (1 Korinte 10:23, 24) Ukuthi sitjhaphulukile ukuzithathela iinqunto akutjho bona zoke zilungile. Kufuze sicabange ngokuthi iinqunto esizithathako zizobathinta njani abanakwethu nabodade.

 21 Abonembeza bethu abafani. Asenze nasi isibonelo, unembezakho ungakuvumela bona ubukele ihlelo elithileko le-tv, kodwana utholukuthi ihlelwelo lilimaza abonembeza babanye. Alo, uzokwenza njani? Ngitjho nanyana kulilungelo lakho ukulibukela, kodwana ungakhetha ukungasalibukeli, nganingoba awufuni ‘ukona abafowenu, nokonela uKrestu.’ (1 Korinte 8:12) Asifuni nakancani ukulimaza amaKrestu esikunye nawo.—Roma 14:1; 15:1; 1 Korinte 10:32.

22. Sizokutjengisa njani ukuthi siyawacabangela amanye amaKrestu nakuziwa eenquntweni esizithathako?

22 Ithiwani-ke nangabe unembezakho awukutjhaphululi bona ubukele, ufunde namkha wenze into ethandwa ngomunye umuntu? Ngebanga lokuthi uyamthanda begodu uyamhlonipha, angekhe umkatelele bona enze iinqunto ezithandwa nguwe. Cabanga ngomuntu okghona ukutjhayela, wazi kuhle ukuthi kunabanye abakghona ukutjhayela ukudlula yena. Ngendlela efanako, wena nomKrestu okunye naye ningalandela iinkambisolawulo zeBhayibheli ezifanako kodwana nibe nombono ohlukileko nakuziwa ekukhetheni zokuzithabisa.—UMtjhumayeli 7:16; Filipi 4:5.

23. Khuyini ezosisiza sikhethe kuhle zokuzilibasiza?

23 Alo, khuyini ezosisiza sikhethe kuhle zokuzilibazisa? Kukuba nonembeza obandulwe ngeenkambisolawulo zeBhayibheli nokuthanda khulu abanakwethu nabodade, lokho kuzosisiza senze iinqunto ezihlakaniphileko. Kusenze sithabe ngombana ‘koke sikwenzela iphazimulo kaZimu.’

^ isig. 19 Singafumana iinkambisolawulo ezingasisiza sikhethe zokuzithabisa emitlolweni le, IzAga 3:31; 13:20; kwebe-Efesu 5:3, 4; nebeKolose 3:5, 8, 20.