Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO 11

Ngemva Kwelanga Lomtjhado

Ngemva Kwelanga Lomtjhado

“Ithando ngeze laphela.” —1 KORINTE 13:8.

1, 2. Inga-kghani imiraro yomtjhado itjho ukuthi umtjhado ubhalelwe? Hlathulula.

UMTJHADO sisipho esivela kuJehova. Ungenza umuntu athabe. Kodwana nanyana kunjalo, yoke imitjhado inemirarwayo. Ngezinye iinkhathi imiraro leyo ingabonakala ingekhe yaphela. Lokhu kungenza indoda nomfazi bazizwe bangakatjhidelani njengekuthomeni.

2 Yeke lokhu akukafuzi kusirare nange umtjhadwethu uqalana nobudisi ngezinye iinkhathi. Ubudisobo abutjho ukuthi umtjhadwethu ubhalelwe. Ngitjho nabantu abatjhadileko abanemiraro emikhulu bathole iindlela zokuvuselela itjhebiswano labo nokwenza umtjhadwabo uqine. Bakwenze njani lokhu?

UKUTJHIDELANA NOZIMU NOKUTJHIDELANA KWENU NOBABILI

3, 4. Ngiziphi ezinye izinto ezingenzeka emtjhadweni?

3 Umtjhado uhlanganisa abantu ababili abangafaniko, ngamunye unezinto azithandako nangazithandiko, imibono nendlela enza ngayo izinto. Okhunye godu, indoda nomfazi bangahlukaniswa yimvelaphi, namkha masiko. Kuthatha isikhathi bona abantu abatjhadileko bazane begodu bazwisisane ngcono.

 4 Njengombana isikhathi sikhamba, indoda nomfazi bangatshwenyeka khulu ngezinto abazithandako lokho kubenze bangakghoni ukuba nesikhathi ndawonye. Lokhu kungabenza babonakale ngasuthi baphila ngendlela ehlukeneko. Khuyini engabasiza batjhidelane?

Iseluleko seBhayibheli siqakathekile emtjhadweni

5. (a) Khuyini engasiza umKrestu atjhidelane nomlinganakhe? (b) Umtlolo wamaHebheru 13:4, uthi umtjhado kufuze siwuqale njani?

5 UJehova uneseluleko esinganisiza bona nitjhidelane naye nokobana nani nitjhidelane. (IRhubo 25:4; Isaya 48:17, 18) Uthi kithi: “Umtjhado awuhlonipheke phakathi kwabo boke.” (Hebheru 13:4) Nakunento oyiqala njengehloniphekileko, iba ligugu begodu iqakatheke kuwe. Into leyo uyayivikela begodu awuyiqali njengengakaqakatheki kuwe. NoJehova ufuna sibe nombono ofanako ngomtjhado.

 NANITHANDA UJEHOVA UMTJHADWENU UZOKUPHUMELELA

6. Umtlolo kaMatewu 19:4-6 uthi uJehova uwuqala njani umtjhado?

6 UJehova wasungula umtjhado wokuthoma. Indodanakhe uJesu yathi: “Akhenge nifunde na ukuthi owababumba kusukela ekuthomeni wabenza baba ngomduna nomsikazi, wathi: ‘Ngalokho indoda izokutjhiya uyise nonina inamathele kumkayo, begodu ababilaba bazokuba yinyama yinye’? Nje-ke abasesebabili, kodwana bayinyama yinye. Ngalokho-ke, lokho uZimu akuhlanganisileko, akungabi nomuntu okuhlukanisako.” (Matewu 19:4-6) Kusukela ekuthomeni, uJehova bekahlose bona umtjhado ube yinto engaphelelwa sikhathi. Bekafuna imindeni itjhidelane, ithabe begodu ithabele nokuphila ndawonye.

7. Indoda nomfazi bangawuqinisa njani umtjhadwabo?

7 Nanyana kunjalo, abantu abatjhadileko basaqalana nokugandeleleka okukhulu kunangaphambili namhlanjesi. Ezinye zezinto ezibagandelelako ziba zikulu kangangokuthi babone ngasuthi umtjhadwabo uhlulekile bese balahle itewu. Yeke nasizwisisa indlela uJehova aqala ngayo umtjhado ingasisiza.—1 Jwanisi 5:3.

8, 9. (a) Kunini lapho kufuze silalele ukunqotjhiswa nguJehova emtjhadweni? (b) Sizokutjengisa njani bona umtjhadwethu uligugu kithi?

8 Iseluleko sakaJehova sisilungele ngasosoke isikhathi. Njengombana sifundile, usinikela nasi iseluleko uthi: “Umtjhado awuhlonipheke.” (Hebheru 13:4;  UMtjhumayeli 5:4) Nange silandela isiluleko sakaJehova nanyana kubudisi, sizokuzuza.—1 Thesalonika 1:3; Hebheru 6:10.

9 Ngebanga lokuthi umtjhado uligugu kithi, sizokubalekela ukutjho namkha ukwenza into engawulimaza. Ngale kwalokho, sifuna ukuhlala sinobuhlobo obuqinileko nomlinganethu. Singakwenza njani lokho?

HLONIPHA UMTJHADWAKHO NGOKUTJHOKO NOKWENZAKO

10, 11. (a) Eminye imitjhado iqalana nayiphi imiraro? (b) Kubayini indlela esikhuluma ngayo nomlinganethu iqakathekile?

10 Kuneendlela ezihlukahlukeneko ezingenza umuntu abangele ubuhlungu kuye namkha emlinganinakhe. Sazi kuhle bona amaKrestu akukafuzi nanini abethe abalingani bawo namkha enze nanyana yini engabalimaza. Nanyana kunjalo, ngasikhathi singazithola sihlabana ngamezwi. Yeke amezwi angaba yingozi khulu. Omunye umma wathi: “Ubabakwami ungihlaba ngamagama abuhlungu nanyana ngingeze ngaba nomrhuzuko obonakalako, kodwana amezwakhe ahlabako anjengokuthi, ngimthwalo begodu angazisi, amezwi lawo ayilimazile ihliziywami.” Enye indoda yathi kanengi umkayo uyihlaba ngamezwi, ayitjhobole nangamagama. Nakaragako uthi: “Nami angikghoni ukumphendula ngokuzithoba ezintweni angitjela zona. Kungebangelo ngingakhulumi naye begodu ngihlala ngisemsebenzini umtjhawutjhile. Ngikubona kungcono kunokubuyela ekhaya.” Amezwi ahlabako nokutjho izinto ezilumelako nezinganahlonipho ezibangela amazizo abuhlungu, kujayelekile namhlanjesi.

 11 Indoda nomfazi nabahlabana ngamezwi lokho kubangela amazizo abuhlungu athatha isikhathi ukusuka. Leyo akusiyindlela uJehova afuna indoda nomfazi baphathane ngayo. Kodwana kuyenzeka bona ulimaze umlinganakho ungakatjheji. Wena ungazibona ngasuthi uyamhlonipha umlinganakho, kodwana yena uzizwa njani? Nangabe kunento oyikhulumileko yamlimaza umlinganakho, uzimisele ukungasayitjho?—Galatiya 5:15; funda kwebe-Efesu 4:31.

12. Itjhebiswano lomuntu otjhadileko noJehova lingathikaziswa yini?

12 Kungaba ngemsitheleni namkha etjhatjhalazini, indlela esikhuluma ngayo nabalingani bethu  iqakathekile kuJehova. (Funda u-1 Pitrosi 3:7.) Incwadi kaJakopo 1:26 isikhumbuza ukuthi: “Nangabe nanyana ngubani ucabanga ukuthi ulotjha uZimu kodwana angalawuli ilimu lakhe, ukhohlisa ihliziywakhe, nokulotjha kwakhe kulilize.”

13. Ngiyiphi enye indlela umuntu angalimaza ngayo umlinganakhe?

13 Kunezinye iindlela abatjhadikazi abangatjengisa ngazo ukuzwelana. Nasi isibonelo, ungazizwa njani nange umlinganakho athoma ukunaka omunye umuntu kunawe? Angakwenza lokho ngaphandle kwehloso embi njengokusebenza naye esimini namkha ukumsiza ngomraro othileko, kghani umlinganakho angazizwa kabuhlungu? Omunye umma omKrestu wathi: “Ukutjheja ukuthi indodakwami inaka omunye udade ebandleni, kungizwisa ubuhlungu begodu kungenza ngizizwe nginyazekile.”

14. (a) Ngiliphi iqiniso elisisekelo esilifunda kuGenesisi 2:24? (b) Kufuze sizibuze muphi umbuzo?

14 NjengamaKrestu, sinemithwalo yokunakekela ababelethi bethu nalabo esikholwa kunye nabo ebandleni. Nanyana kunjalo, nasitjhadileko umthwalo wethu ophuma phambili balingani bethu. UJehova wathi indoda “inamathele emfazinayo.” (Genesisi 2:24) Amazizo wabalingani bethu kufuze aqakatheke khulu kithi. Zibuze ukuthi: ‘Ngiyamnaka umlinganami, ngimnikele isikhathi bengimtjengise nethando elimfaneleko?’

15. Kubayini amaKrestu atjhadileko kufuze abalekele ukutjhidelana khulu nomuntu abangakatjhadi naye?

15 Umtjhado ungaphasi kwegandelelo nange sikhetha ukutjhidelana nomuntu esingakatjhadi naye. Singathoma ukutjhidelana khulu ngokomzwelo besibe nemizwa yethando emntwini loyo. (Matewu 5:28) Imizwa leyo ingakhula beyikudosele esenzweni esingekhe sihloniphe umtjhadwakho.

 ‘UMBHEDE WOMTJHADO UNGABI NOKUSILAPHALA’

16. IBhayibheli linikela siphi iseluleko malungana nomtjhado?

16 Ngemva kokuthi “umtjhado awuhlonipheke,” iBhayibheli liphinde lithi: ‘Umbhede womtjhado ungabi nokusilaphala, ngombana uZimu uzokwahlulela abantu abenza izenzo zomseme ezisisono nabafebako.’ (Hebheru 13:4) Elithi, ‘umbhede womtjhado’ liqalisele etjhebiswaneni elingokwamabhayi ebantwini abatjhadileko. (IzAga 5:18) Singayitjengisa njani ihlonipho etjhebiswaneneli ngokungalisilaphazi?

17. (a) Abantu abanengi babuqala njani ubufebe? (b) AmaKrestu kufuze abuqale njani ubufebe?

17 Abanye abantu bacabanga ukuthi akunamraro nawungakathembeki emlinganinakho. Angekhe sivumele ukuziphatha kwethu kungenelwe yindlela yokuziphatha yephaseli. UJehova ukwenze kwakhanya ukuthi uyazihloya izenzo zomseme ezisisono nobufebe. (Funda kwebeRoma 12:9; Hebheru 10:31; 12:29) Nasingahlanganyela amabhayi nomuntu esingakatjhadi naye sizabe sisilaphaza umtjhadwethu. Singalimaza itjhebiswano lethu noJehova ngokuthi singahloniphi iinkambiso zakhe. Kufuze sibalekele ukuthatha amagadango angasidosela ekufebeni, njengokuba nemicabango emimbi ngomunye umuntu.—Jobho 31:1.

18. (a) Kubayini ubufebe bufana nokulotjha abosingazimu? (b) UJehova ubuqala njani ubufebe?

18 Ngesikhathi sama-Israyeli umThetho kaMosi  bewuthi, ubufebe sisono esikhulu, esifana nesokulotjha abosingazimu. Nesigwebo sakhona besifana, bekukukufa. (Levitikusi 20:2, 10) Ubufebe bebufana njani nokulotjha abosingazimu? Lokha um-Israyeli nakalotjha abosingazimu, bekaphula isithembiso sokuthembeka kuJehova. Nakenze ubufebe bekaphula isithembiso sokuthembeka emlinganinakhe. (Eksodusi 19:5, 6; Duteronomi 5:9; funda uMalaki 2:14.) Kuyakhanya, ukuthi ekadeni uJehova bekaqala ubufebe njengesono esikhulu.

19. Yini engasikhandela bona singenzi ubufebe?

19 Kuthiwani ngathi? Nanyana singasese ngaphasi komThetho kaMosi, indlela uJehova aqala ngayo ubufebe ayikatjhuguluki. Njengoba singekhe salotjha usingazimu, akukafaneli bona singathembeki emlinganinethu. (IRhubo 51:3, 4, 5; Kolose 3:5) Nasingenza njalo, sizabe sitjengisa ukungahloniphi umtjhadwethu noJehova.—Qala isiPhetho 26.

UNGAWUQINISA NJANI UMTJHADWAKHO?

20. Ukuhlakanipha kungawuzuzisa njani umtjhado?

20 Ungawuqinisa njani umtjhadwakho? IliZwi lakaZimu lithi: “Indlu yakhiwa ngokuhlakanipha inzinziswe ngokuzwisisa.” (IzAga 24:3) Ikhaya lingaba makhaza, namkha lifuthumale belivikeleke. Kunjalo nangomtjhado. Umuntu ohlakaniphileko uzokuqinisekisa ukuthi umtjhadwakhe uyavikeleka bewuthabise.

21. Ungawenza njani umtjhadwakho bona uqine?

21 Nalikhuluma ngendlu leya iBhayibheli liraga ngokuthi: “Ngelwazi amalawu wayo azaliswe ngomnotho oligugu nomuhle.” (IzAga 24:4) Okufunda  eliZwini lakaZimu kungawutjhugulula umtjhadwakho. (Roma 12:2; Filipi 1:9) Nawufunda iBhayibheli neencwadi ezisekelwe kilo nomlinganakho cocani ngokuthi ningakusebenzisa njani enikufundako. Funani iindlela eningatjengisana ngazo ithando, ihlonipho, umusa nokucabangela. Bawa uJehova akusize ube nobuntu obungaqinisa umtjhadwakho bewuthandeke kumlinganakho.—IzAga 15:16, 17; 1 Pitrosi 1:7.

Thembela kuJehova bona ufumane iseluleko ekulotjheni kwenu komndeni

22. Kubayini kufuze sitjengise ithando nehlonipho ebalinganini bethu?

22 Kufuze senze koke esingakghona ukukwenza ukuze siphathe abalingani bethu ngethando nangehlonipho. Ukwenza njalo kuzowuqinisa umtjhado bewufuthumale. Okuqakatheke khulu, kuzokuthabisa uJehova.—IRhubo 147:11; Roma 12:10.