Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 16

Lwisana NoDeveli

Lwisana NoDeveli

‘Lwisanani noDeveli, begodu uzonibalekela.’—JAKOPO 4:7.

1, 2. Khuyini ekufuze siyizwisise ngoSathana namadimonakhe?

EPHASINI lakaZimu elitjha koke kuzokukarisa. Ekugcineni sizokhe siphile ngendlela uJehova ebekahlose ngayo. Okwanje siphila ephasini elilawulwa nguSathana namadimonakhe. (2 Korinte 4:4) Nanyana singababoni kodwana sazi kuhle ukuthi bakhona begodu banamandla ararako.

2 Esihlokwenesi, sizokucoca ngokuthi singatjhidelana njani noJehova sizokwazi ukuvikeleka kuSathana. UJehova usithembisa ukuthi uzosisiza, kodwana kusafuze sizwisise ukuthi uSathana namadimonakhe bawasebenzisa njani amaqhinga ekusihlaseleni.

“NJENGEBHUBEZI ELIBHODLAKO”

3. USathana ufuna ukusenzani?

3 USathana uthi abantu balotjha uJehova ngebanga lamarhamaru. Abuye athi nange umuntu angagandelelwa budisi ibe yincani indawo, angamtjhiya mhlokho uJehova. (Funda uJobho 2:4, 5.) Ngalokho-ke nange kubakhona umuntu ofuna ukufunda ngoZimu, uSathana namadimoni basuke sebambone kade, bagijimele ukumvimba. Ibanyenyisa khulu indaba yokuthi umuntu akanikele ipilwakhe kuJehova abe abhajadiswe. Ngikho neBhayibheli imfanisa  ‘nebhubezi elibhodlako, lifuna umuntu elingamrhiribidela.’ (1 Pitrosi 5:8) Nakuyindaba yetjhebiswano lethu noZimu, akafuni nokuzwa litho ngayo.—IRhubo 7:2, 3; 2 Thimothi 3:12.

USathana uyadana nasizinikela kuJehova

4, 5. (a) USathana ubhalelwa yini? (b) Kutjho ukuthini ‘ukulwisana noDeveli’?

4 Naphezu kwezintwezi zoke nje, kodwana akukafaneli simesabe uSathana namadimonakhe. Phela uJehova uwabophile amandlabo abasesilinganisweni esithileko. UJehova uthembisa nokuthi “isiqubuthu esikhulu” samaKrestu weqiniso sizokusinda “esizini  elikhulu.” (IsAmbulo 7:9, 14) NoDeveli ukwazi kuhle lokho, angeze alinga ukuvimba uJehova ekuvikeleni abantu bakhe.

5 Nasihlala hlanu kwakaJehova, senza noSathana abhalelwe kulimaza itjhebiswano lethu noZimu. NeliZwi Lakhe liyasiqinisekisa: UJehova “uzakuba nani nanizibandakanya naye.” (2 IinKronike 15:2; funda 1 Korinte 10:13.) Amadoda kunye nabafazi abathembekileko bekadeni, kusukela ku-Abela, u-Inogo, uNowa, uSara noMosi balwisana noDeveli ngokuhlala batjhidelene noJehova. (Hebheru 11:4-40) Nathi singabalingisa abantwaba. IBhayibheli ize ithi: ‘Lwisanani noDeveli, begodu uzonibalekela.’—Jakopo 4:7.

‘ASIKURAKURENI’

6. USathana usisahlela njani?

6 Indaba yokuthi uJehova abophe amandla kaSathana, ayitjho ukuthi uSathana uzokudinwa alise ukunyefisa itjhebiswano lethu noZimu. Bekube kunamhlanje uSathana solo usazama amanwakhe ahlukahlukeneko bonyana asilinge. Amaqhingakhe la awasimatjha, bekasolo awasebenzisa eenkulungwaneni zeminyaka eyadlulako. Alo, amaqhinga lawo ngimaphi?

7. Yini eyenza uSathana asahlele abantu bakaZimu?

7 Umpostoli uJwanisi wathi: “Iphasi loke lisemandleni womumbi.” (1 Jwanisi 5:19) Njengombana alilawula nje, ukhanukela thana angalawula nabantu bakaJehova. (Mikha 4:1; Jwanisi 15:19; IsAmbulo 12:12, 17) USathana uyazi nokuthi isikhathi esesimsalele sesisincani khulu, ngalokho-ke wenza koke angakwenza kobana asitjhidise ekuthembekeni kwethu kuZimu. Kesinye isikhathi ukusahlela  umqalile, kodwana kanengi okumsebenzela ngcono, kusikhukhuthela.

8. Khuyini ekufuze itjhejwe maKrestu?

8 Yebe-Efesu 6:12 ithi: ‘Sikurakurana nemimoya emimbi eendaweni zezulwini.’ UmKrestu omunye nomunye ubambene noDeveli namadimonakhe phezulu itjhumi lezandla. Kufuze sazi ukuthi boke abazinikela kuJehova basemzukuzukwini lo. Encwadini ayitlolela be-Efesu, uPowula wabancenga bekwaba kathathu wathi ‘bajamelane ngokuqinileko’ noSathana.—Efesu 6:11, 13, 14.

9. USathana namadimonakhe balinga ukusenzani?

9 USathana namadimonakhe basebenzisa iindlela ezihlukahlukeneko nabasiphambukisako. Ukuthi silwisene nesilingo sakaSathana akutjho ukuthi simhlulile. Phela uDeveli usihlalela phasi asifunde, athi angabona ubuthakathaka bethu, kube kulapho asisahlela khona. Kodwana akukafuzi sizinikele emaqhingenakhe lawo, nganingoba iBhayibheli seyisifundisile ukuthi usebenzisa iinthiyo zomhlobo bani. (2 Korinte 2:11; qala isiPhetho 31.) Esinye seenthiyo zakhe budimoni.

DLALELA KUDE NAMADIMONI

10. (a) Buyini ubudimoni? (b) UJehova ubuqala njani ubudimoni?

10 Ubudimoni buhlanganisa izinto ezikhambisana nemilingo ezenza umuntu azithole sekasebenzelana namadimoni, okuzizinto ezinjengokubikezela ingomuso, ubuloyi, ukuthuwelelisa nokukhuluma nabahlongakeleko. IBhayibheli lisitjela ukuthi ubudimoni ‘businyenyiso’ begodu angeze sazibandakanya nobudimoni kukulapho silotjha uJehova. (Duteronomi 18:10-12; IsAmbulo 21:8) Yeke amaKrestu kufuze abalekele yoke imihlobo yobudimoni.—Roma 12:9.

11. Ukuthanda imilingo kungasidosela kuphi?

 11 USathana wazi kuhle ukuthi nasithanda zemilingo, kuzokubalula ngaye ukusenza siwele ebudimonini. Yoke imihlobo yobudimoni ingasilahlekisela itjhebiswano lethu noJehova.

USATHANA UFUNA UKUSIPHAMBUKISA

12. USathana angayona njani indlela esicabanga ngayo?

12 USathana ufuna ukuraranisa indlela abantu abacabanga ngayo. Kancanikancani angasenza sifikelwe kuzaza, bekube kulapho abantu bacabanga ukuthi “ukonakala kulunga, ukulunga kukonakala.” (Isaya 5:20) Uthuthukisa umbono wokuthi iseluleko seBhayibheli asisebenzi begodu singaphila kuhle ngaphandle kweenkambisolawulo zakaZimu.

13. USathana usenza njani bona sifikelwe kuzaza?

13 Ukutjala amazizo wokuzaza ngenye yeendlela ezimsebenzela khulu uSathana. Sekuminyaka asebenzisa indlela le. Wathoma ukuyisebenzisa esimini ye-Edeni, ngokubuza u-Eva umbuzo owamenza wafikelwa kuzaza nakathi: “Kuliqiniso bona uZimu unalele ukudla kinanyana ngimuphi umuthi osesivandeni na?” (Genesisi 3:1) Wenza soneso nakuJobho, lokha nakabuza uJehova phambi kweengilozi nakathi: “UJobho wesaba uZimu ngelize na?” (Jobho 1:9) Nangemva kokubhajadiswa kukaJesu, uSathana wamlinga wathi: “Nangabe uyindodana kaZimu, tjela amatje la abe sisikwa.”—Matewu 4:3.

14. USathana angabenza njani abantu babone ngasuthi ubudimoni bulungile?

14 Nanamhlanjesi, uDeveli usasenza sifikelwe kuzaza. Wenza abantu babone ngasuthi eminye imihlobo  yobudimoni ilungile. Namanye amaKrestu angazithola sekacabanga njalo. (2 Korinte 11:3) Yeke khuyini esingayenza bona sizivikele kuye? Singaqiniseka njani bona asimvumeli asiphambukise? Akhesicoce ngeendawo ezimbili esingazithola sesiphambukiswa nguSathana kizo: kezokuzilibazisa nendleleni yezokwelatjhwa.

USATHANA USEBENZISA IIMFISO EZINGOKWEMVELO

15. Zokuzilibazisa zingasibandakanya njani nobudimoni?

15 Namhlanjesi amamuvi, amavidiyo, amahlelo we-tv, imidlalo yekhomphyutha ne-Inthanethi, zifaka hlangana ubudimoni, imilingo namandla angaphezu kwemvelo. Inengi libona ngasuthi izintwezi azinabungozi, ziyathabisa kodwana abatjheji ukuthi bazibizela amadimoni. Zinengi iindlela zobudimoni umuntu angazithola sekazisebenzisa njengokufunda iinkwekwezi, ukufunda isandla, nokubhula ngamakarada. UDeveli uyabufihla ubungozi bezintwezi, kunalokho wenza ngasuthi ziyathabisa begodu ziyakarisa. Nomuntu angacabanga ukuthi akusiyingozi ukubukela amahlelo wobudimoni kunokuthi awalandele. Indlela le yokucabanga, kubayini iyingozi?—1 Korinte 10:12.

16. Kubayini kufuze sale zokuzilibazisa ezinemilingo?

16 USathana namadimonakhe abakwazi ukufunda imicabangwethu. Kodwana bangakghona ukuyifunda ngalokho esikufisako, esikucabangako, ngeenqunto esizithathela zona nemindenethu nangendlela esikhetha ngayo zokuzilibazisa. Nasikhetha amamuvi, umvumo, iincwadi zeemmoya, imilingo, ukuba  mboni, ubuloyi, ama-vemphaya, nokhunye, uSathana namadimonakhe bayakghona ukubona ukuthi sinekareko engangani ngezintwezi. Ngaleyondlela, bangalinga ngamandla ukusifaka ngehloko ebudimonini.—Funda kwebeGalatiya 6:7.

17. USathana angasisebenzisa njani isifiso sethu sokuba nepilo ehle?

17 USathana angasibamba godu ngesifiso sethu sokuba nepilo ehle. Abantu abanengi batshwenyeka khulu ngokubogaboga kwepilo. Umuntu angalinga iindlela ezihlukahlukeneko zokulatjhwa kodwana zingabi nomphumela omuhle. (Markosi 5:25,  26) Angazithola aphelelwe maqhinga abe azimisele ukulinga nanyana yini. Kodwana njengamaKrestu, kufuze sitjheje singakhethi zokwelapha ezibandakanya “zemilingo.”—Isaya 1:13NW.

Nawugulako thembela kuJehova

18. AmaKrestu kufuze abalekele ziphi iindlela zokwelatjhwa?

18 Eenkhathini zama-Israyeli, abanye bebasebenzisa “zemilingo.” UJehova wathi kibo: “Lokha nanelula izandla zenu nithandaza, Ngizokuvala amehlwami kini nanyana ningenza imithandazo eminengi kangangani angekhe ngiyilalele.” (Isaya 1:15) Akhese ucabange uJehova bekangekhe ayilalele imithandazwabo. Nasigulako asifuni ukwenza into engonakalisa itjhebiswano lethu noJehova beyimenze angasasisizi. (IRhubo 41:3) Nasikhetha zokwelapha kufuze sicabangisise kuhle ukuthi azihlangani nobudimoni namkha imilingo. (Matewu 6:13) Nange kutholakala ukuthi ziyahlangana kufuze sizibalekele.—Qala isiPhetho 32.

IINDABA ZOBUDIMONI

19. UDeveli ubasabisa ngani abanye?

19 Abanye abantu bacabanga ukuthi uSathana namadimoni babantu abasuselwa ehloko, kodwana abanye bazi ukuthi bakhona ngebanga lalokho okwabavelelako. Abantu abanengi baphila ngaphasi kwegandelelo lokusaba iimmoya emimbi, begodu baziingqila zabezimu namasiko. Abanye barhatjha ummoya wokusaba amadimoni ngokucocela abanye iindatjana ezenziwa madimoni ebantwini. Abanye bayazithabela iindatjanezi bebafune nokuzitjela abanye. Iindatjanezi kanengi zenza abantu basabe uDeveli.

20. Singawarhatjha njani amala kaSathana?

 20 Akhucabange ngalokhu, uSathana ufuna abantu bamsabe. (2 Thesalonika 2:9, 10) Umleyimala okwazi ukonakalisa iingqondo zabantu abatjhidelene nobudimoni ngokubenza bakholelwe izinto ezingasiliqiniso. Abantwabo bakghona ukutjela abanye ngezinto abazicabangako, abazibonako nabazizwako. Iindatjanezi nazibuyelelwa qobe ziyathuweleliswa. Asifuni ukusiza uSathana ngokubuyelela iindatjana zobudimoni.—Jwanisi 8:44; 2 Thimothi 2:16.

21. Kunokucocela abantu ngeendatjana zobudimoni, khuyini esingakhuluma ngayo?

21 Nange kunomuntu olotjha uJehova okhe wahlangabezana nomraro wamadimoni, akukafuzi abuyelele okwenzekako ngomnqopho wokuhlekisa abanye. Abantu bakaJehova abakutlhogi ukuthuselwa ngezinto ezenziwa nguSathana namadimoni. Kunalokho, kufuze sidzimelele kuJesu nemandleni awanikelwe nguJehova. (Hebheru 12:2) UJesu naye akhange athabise abalandeli bakhe ngokubacocela iindatjana zamadimoni. Wadzimelela emlayezweni womBuso ‘nangezinto ezibabazekako zakaZimu.’—IzEnzo 2:11; Lukasi 8:1; Roma 1:11, 12.

22. Uzimisele ukwenzani?

22 Singakhohlwa ukuthi umnqopho kaSathana kuqeda itjhebiswano esinalo noJehova. Uzokwenza nanyana yini bona umnqophwakhe uphumelele. Seseyawazi amaqhinga kaDeveli begodu sizimisele nokulwisana nawo woke amano wamadimoni. Sizimisele ‘ukungamnikeli uDeveli ithuba’ lokunyefisa ukuzimisela kwethu. (Funda kwebe-Efesu 4:27.) Nasilwisana noDeveli sizokuvikeleka emanwenakhe siphephele kuJehova.—Efesu 6:11.