Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 1

Ithando LakaZimu Lihlala Ngokungapheliko

Ithando LakaZimu Lihlala Ngokungapheliko

“Ngombana ngilokhu okutjhiwo kuthanda uZimu, kukuthi silalele imiyalwakhe; begodu imiyalwakhe ayisibudisi.”—1 JWANISI 5:3.

1, 2. Umthandelani uJehova?

UYAMTHANDA na uZimu? Kungenzeka umthande kangangobana sebele uzinikele kuye. Kuwe sekafana noMnganakho omkhulu. Kodwana bewazi na bona ngaphambi kobana wena umthande, yena wakuthanda qangi? IBhayibheli lithi: “Siyathanda, ngombana yena usithande qangi.”—1 Jwanisi 4:19.

2 Akhucabange ngazo zoke iindlela uJehova asithande ngazo. Qala bona iphasi asinikele loneli lihle kangangani, ayisaphathwa yezinto ezinengi ezisithabisako epilweni. (Matewu 5:43-48; IsAmbulo 4:11) Ufuna kube netjhebiswano phakathi kwethu naye, ngikho enze bona sikghone ukufunda ngaye. Nasifunda iBhayibheli sisuke silalela uJehova. Nasithandazako yena uyasilalela. (IRhubo 65:2) Uyasinqophisa bekasiqinise ngommoyakhe ocwengileko onamandla. (Lukasi 11:13) Bewasithumela neNdodanakhe eligugu kuye bona izositjhaphulula esonweni nekufeni.—Funda uJwanisi 3:16; Roma 5:8.

3. Khuyini esingakwenza bona sihlale sibangani bakaJehova?

 3 Akhucabange ngomnganakho omkhulu, sitjho lo okunamathela kukuhle kukumbi. Ulinga ngamandla bona ubungani benu bungapheli, akusinjalo? Kunjalo nangobungani bethu noZimu, Mngani omkhulu ukubadlula boke. Ubungani bethu naye bungahlala isiphelani. IBhayibheli lithi: “Niqiniseke bona nihlala nithandwa nguZimu.” (Juda 21) Alo, sikwenza njani lokho? IBhayibheli naliphendulako lithi: “Ngombana ngilokhu okutjhiwo kuthanda uZimu, kukuthi silalele imiyalwakhe; begodu imiyalwakhe ayisibudisi.”—1 Jwanisi 5:3.

“NGILOKHO OKUTJHIWO KUTHANDA UZIMU”

4, 5. (a) Kutjho ukuthini “ukuthanda uZimu”? (b) Walikhulisa njani ithando lakho ngoJehova?

4 Litjho ukuthini iBhayibheli nalikhuluma ‘ngethando lakaZimu’? Alitjho ukuthandwa nguZimu kodwana litjho ukuthanda uZimu. Usakhumbula mhla uthoma ukuthanda uJehova?

Ukuzinikela nokubhajadiswa kwakho kutjengisa bona uzimisele kangangani ukuthanda uJehova nokumlalela

5 Usakhumbula bona wazizwa njani mhla uthoma ukufunda ngoJehova nangephasi elitjha? Ufundile nangeendlela azithetheko bona asenzele koke lokhu, walemuka nokuthi uJehova usiphe isipho esiyiNdodanakhe ngokuyithumela ephasini. (Matewu 20:28; Jwanisi 8:29; Roma 5:12, 18) Wathi nawulemukako bona uJehova ukuthanda kangangani, nawe wathoma ukumthanda ngehliziywakho yoke.—Funda 1 Jwanisi 4:9, 10.

6. Ukuthanda umuntu kukhambisana nani? Ithando lakho ngoZimu likuhlohlozele bona wenzeni?

 6 Kodwana imizwa yokuthanda uZimu isithomo sezinto zoke. Ngokwesibonelo, ukuthanda umuntu akupheleli emezwini athi “Ngiyakuthanda.” Ithando ngilo elisenza senze izinto ezithabisa umuntu loyo. Kunjalo nangakuZimu, nawuthi uyamthanda kufuze uphile ngendlela emthabisako. Ukuzinikela nokubhajadiswa kwakho kuhlohlozelwe kuthuthuka kwethando lakho ngoJehova. Nawenza njalo bewumthembisa bona uzomlotjha ngokungapheliko. (Funda amaRoma 14:7, 8.) Alo-ke usiphetha njani isithembisweso?

“SILALELE IMIYALWAKHE”

7. Yeke nasithi siyamthanda uJehova kufuze senzeni? Ithini eminye imiyalwakhe?

7 Nasithi siyamthanda uJehova kufuze “silalele imiyalwakhe.” Sikwenza njani lokhu? Kunendlela uJehova afuna siphile ngayo, yeke nasizayazi kufuze sifunde iBhayibheli. Ngokwesibonelo, uJehova uyasitjela bona kumbi ukudakwa, ukweba, ukuleya amala, ukulala nomuntu ongakatjhadi naye nokulotjha nanyana yini ngaphandle kwakhe.—1 Korinte 5:11; 6:18; 10:14; Efesu 4:28; Kolose 3:9.

8, 9. Sizokwazi njani okufuze sikukhethe nangabe akunamthetho okhuluma ngakho eBhayibhelini? Iza nesibonelo.

8 Kodwana ukuthabisa uJehova kungaphezu kokulalela imiyalwakhe. Akakasinikeli irhelo elide lemithetho ephathelene nakho koke esikwenzako. Yeke, kuzokuba nobujamo lapha iBhayibheli  lingekhe lisitjele kibo bona senzeni. Alo, sizolithatha njani igadango elihle nasekunjalo? (Efesu 5:17) IBhayibheli lineenkambisolawulo. Ziliqiniso elisisekelo elisifundisa indlela uJehova aqala ngayo izinto. Nasifunda iBhayibheli sizokulemuka bona uJehova umuMuntu. Sizokufunda indlela acabanga ngayo nalokho akuthandako nakuzondako.—Funda iRhubo 97:10; IzAga 6:16-19; qala isiPhetho 1.

9 Ngokwesibonelo, sikukhetha njani esizokubukela kumabonakude ne-inthanethini? UJehova akasitjeli bona senzeni. Kodwana iinkambisolawulo asinikele zona zingasisiza bona sikhethe kuhle. Namhlanjesi zokuzithabisa zizele inturhu nokuya emsemeni. EBhayibhelini uJehova uthi “uyamnyenya othanda inturhu,” nokuthi “uzokwahlulela abantu abenza izenzo zomseme ezisisono nabafebako.” (IRhubo 11:5; Hebheru 13:4) Iinkambisolawulwezi zingasisiza njani bona sikhethe kuhle? Nasikwazi kuhle ukuziphatha okuzondwa nguJehova, sizokugegeda.

10, 11. Kubayini kufuze silalele uJehova?

10 Kubayini kufuze silalele uJehova? Asimlaleli ngombana sisaba isijeziso, namkha sisaba imiphumela yokukhetha kumbi. (Galatiya 6:7) Kodwana simlalela ngombana siyamthanda. Njengabantwana abafuna ukuthabisa aboyise, nathi sifuna ukuthabisa uBabethu osezulwini uJehova. Akunanto eyanelisa njengokwazi bona siyamthabisa uJehova!—IRhubo 5:12; IzAga 12:2; qala isiPhetho 2.

 11 Asimlaleli kwaphela uJehova izinto nazisikhambela kuhle, namkha nasingananto esingayenza. Asizikhetheli imithetho esifuna ukuyilalela nesifuna ukuyeqa. (Duteronomi 12:32) Kunalokho, simlalela ngeenhliziyo zethu zoke, njengomrhubi nakathi: “Ngiyathaba ngemiyalwakho ngombana ngiyayithanda.” (IRhubo 119:47; Roma 6:17) Sifuna ukufana noNowa owathanda uJehova ngokwenza koke amlayele khona. IBhayibheli lithi uNowa “wenza njalo.” (Genesisi 6:22) Kghani awufuni na bona uJehova atjho njalo nangawe?

12. Simthabisa njani uJehova?

12 UJehova uzizwa njani nasimlalelako? Nasimlalelako sithabisa ‘ihliziywakhe.’ (IzAga 11:20; 27:11) Cabanga! Nasilalelako sithabisa uMdali wezulu nephasi. Yena nokho akasikateleli bona simlalele. Kunalokho usiphe ikululeko yokuzikhethela. Okutjho ukuthi sitjhaphulukile ukukhetha phakathi kokulungileko nokungakalungi. UJehova ufuna ukuthi esikukhethako sikwenziswe lithando khona sizokuphumelela epilweni.—Duteronomi 30:15, 16, 19, 20; qala isiPhetho 3.

“IMIYALWAKHE AYISIBUDISI”

13, 14. Sazi njani bona akusibudisi ukulalela imiyalo kaZimu? Fanekisa.

13 Kuthiwani-ke nangabe sicabanga bona imiyalo kaJehova ibudisi namkha iyasibopha? IBhayibheli liyibeka ikhanye indaba le nalithi: “Imiyalwakhe ayisibudisi.” (1 Jwanisi 5:3) Igama elithi ‘ayisibudisi’ lihlathululwe kuhle ngesiGirigi ngombana  keminye imitlolo, ibizweli liqalisele emithethweni ebudisi namkha ebantwini abalimaza abanye babalawule kabuhlungu. (Matewu 23:4; IzEnzo 20:29, 30) IBhayibheli ebizwa nge-New English Translation ithi: “Imiyalwakhe ayisidisibezi.” Yeke, imiyalo kaJehova “ayisibudisi” ukuyilalela. Angekhe asibawa izinto ezingaphezu kwalokho esingakwenza.

14 Akhesithi, uthuthisa umnganakho. Zoke izinto zakhe uzipake kuhle wazifaka emabhoksini. Amanye abudisi afuna abantu ababili ukuwathwala, amanye alula athwalwa mumuntu munye. Umnganakho lo angakuthwalisa ibhoksi elibudisi wedwa na? Angekhe! Kubayini? Ngombana akafuni ulimale. Kunjalo-ke nangoJehova angekhe asibawa bona senze into ebudisi khulu. (Duteronomi 30:11-14) UJehova usazi ukusuka nokuhlala. “Yena uyazi bona sibunjwe ngani, uyakhumbula bonyana silithuli nje.”—IRhubo 103:14.

15. Kubayini siqiniseka bona imiyalo kaJehova yenza ipilwethu ikhambe kuhle?

15 UMosi watjela isitjhaba sama-Israyeli ukuthi umyalo kaJehova wenza izinto “zibakhambele kuhle,” nokuthi nabalalelako bazakuphila “isikhathi eside.” (Duteronomi 5:28-33; 6:24) Kusesenjalo nanamhlanjesi. Nanyana yini uJehova asibawa yona isenza siphile ngcono. (Funda u-Isaya 48:17.) UJehova unguBabethu, yeke kufuze akwazi okusifaneleko. (Roma 11:33) IBhayibheli lithi: “UZimu ulithando.” (1 Jwanisi 4:8) Okutjho bona yoke into uJehova ayenzako nayitjhoko uyenziswa lithando.

16. Sazi njani bona singakghona ukulalela uZimu nanyana sihlala ephasini elimbi, nathi sinesono?

 16 Akusibulula ukulalela uZimu soke isikhathi. Sihlala ephasini elonakeleko elibuswa nguDeveli. Nguye ohlohlozela abantu bona benze izinto ezimbi. (1 Jwanisi 5:19) Kusafuze silwe neengqondo nemizwa enesono engasenza singamlaleli uZimu. (Roma 7:21-25) Kodwana ukuthanda uJehova kusinikela amandla wokwenza okulungileko. Uyayibona indlela esilinga ngayo ukumlalela, asisize ngommoyakhe ocwengileko. (1 Samyela 15:22, 23; IzEnzo 5:32) Ummoya ocwengileko usifundisa ubuntu obenza kube lula ukulalela uZimu.—Galatiya 5:22, 23.

17, 18. (a) Sizokufunda ngani encwadini le? (b) Sizokufunda ngani esahlukweni esilandelako??

17 Encwadini le sizokufunda ngokuphila ipilo ethabisa uJehova. Sifunde nangokuthi singazisebenzisa njani iinkambisolawulo zakhe emaphilwenethu. Ungakhohlwa bona uJehova akasikateleli bona simlalele. Nasikhetha ukumlalela ipilwethu izokuthuthuka bese siba nengomuso elihle kwamambala. Kodwana okuqakatheke khulu kukuthi ukulalela kwethu uZimu kuzokutjengisa bona simthanda kangangani.—Qala isiPhetho 4.

18 UJehova usiphe unembeza osisiza sihlukanise phakathi kokulungileko nokungakalungi. Nasingawubandula unembeza lo ungasisiza “silalele imiyalwakhe.” Alo unembeza yinto bani? Simbandula njani? Akhesibone bonyana sikwenza njani lokho.