Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isiphetho

Isiphetho

  1 IINKAMBISOLAWULO

Imithetho kaZimu iqalisele eenkambiswenilawulo zakhe. Iinkambisolawulwezi zimaqiniso asisekelo atholakala eBhayibhelini. Ngizo ezisisiza sizwisise ukuthi uZimu ucabangani nokuthi uzizwa njani. Zibuye godu zisisize bona sithathe iinqunto ezivuthiweko besenze okulungileko. Zisisiza khulukhulu nasiqalene nobujamo obungahlathululwa ngokunqophileko emithethweni kaZimu.

Isahluko 1, isigaba 8

 2 UKUHLONIPHA

Ukuhlonipha uJehova kutjho ukuzimisela ukwenza koke akutjhoko. UJehova ufuna simhloniphe ngebanga lokuthi siyamthanda. (1 Jwanisi 5:3) Nange sithanda uJehova besithembele kuye, sizokulandela iinqophiso zakhe kibo boke ubujamo. Sizomhlonipha uJehova ngitjho nanyana kungasilula ukwenza njalo. Senza kuhle ngokuhlonipha uJehova ngombana usifundisa ukuthi singakwenza njani ukuphila kwethu kuthabise. Ngaphezu kwalokho, usithembisa ukuthi sizokuthabela ukuphila neembusiso esikhathini esizako.—Isaya 48:17.

Isahluko 1, isigaba10

 3 IKULULEKO YOKUZIKHETHELA

UJehova usiphe ikululeko yokuzikhethela. Akhenge asibumbe njengamarobodi. (Duteronomi 30:19; Jotjhuwa 24:15) Ikululekwethu le, singayisebenzisela nokuthatha iinqunto ezivuthiweko. Nasingakatjheji, singathatha iinqunto zobudlhayela. Ukuba nekululeko kutjho ukuthi omunye nomunye kufuze azikhethele ukuthi uyafuna na ukuthembeka kuJehova abe atjengise ukuthi uyamthanda.

Isahluko 1, isigaba12

 4 IINKAMBISO ZOKUZIPHATHA

UJehova usibekele iinkambiso zokuziphatha nangendlela esenza ngayo izinto. Ngokufunda iBhayibheli, sizokwazi ukuthi ziyini iinkambiso zokuziphatha nokuthi zingasisiza njani siphile ipilo  ethabisako. (IzAga 6:16-19; 1 Korinte 6:9-11) Ngizo ezisisizako bona sazi ukuthi ngiziphi izinto uZimu aziqala njengezilungileko namkha ezimbi. Zisifundisa nokuthi singazithatha njani iinqunto ezivuthiweko, singatjengisa njani ithando nomusa kabanye? Nanyana iinkambiso zephaseli sezehlile, zakaJehova zona azitjhuguluki. (Duteronomi 32:4-6; Malaki 3:6) Nasizilandelako sizokuvikeleka ekulimaleni ngokomzimba nangokwamazizo.

Isahluko 1, isigaba 17

 5 UNEMBEZA

Unembeza likghono langaphakathi lokuhlukanisa okulungileko nokungakalungi. UJehova wasipha unembeza soke. (Roma 2:14, 15) Nakazakusebenza kuhle, kufuze simbandule ngeenkambiso zokuziphatha esizinikelwe nguJehova. Godu unembeza angasisiza sithathe iinqunto ezizokuthabisa uJehova. (1 Pitrosi 3:16) Unembeza wethu angasikhalimela lokha nasizokuthatha igadango elibudlhayela namkha asenze sizizwe kabuhlungu ngemva kokwenza into engakalungi. Ngezinye iinkhathi unembezethu angasilahla, kodwana ngesizo lakaJehova singamvuselela. Unembeza obandulwe kuhle, angasipha ukuthula kwengqondo nokuzihlonipha.

Isahluko 2, isigaba 3

 6 UKWESABA UZIMU

Nasisaba uZimu sizomthanda simhloniphe, angekhe senze nanyana yini engamzwisa ubuhlungu. Ukumsaba kuzosisiza senze okuhle besibalekele ukwenza okumbi. (IRhubo 111:10) Lokho kusenza silalelisise kuhle okutjhiwo nguJehova. Kusenza sikghone ukufeza isithembiso sokumhlonipha ngokusuka ehliziyweni. Ukusaba uZimu kuyayithinta indlela esicabanga ngayo, esiphatha ngayo abantu neenqunto esizithathako qobe lilanga.

Isahluko 2, isigaba 9

 7 UKUPHENDUKA

Nakukhulunywa ngokuphenduka, kusuke kutjhiwo ukuzisola okubuhlungu ngebanga lesenzo esimbi. Labo abathanda uJehova navane  benze into ephambene neenkambiso zakaZimu, bayazibetha. Ngalokho-ke, nasenze into ephambene nokulunga, kufuze sibawe uJehova asilibalele ngehlawulo kaJesu. (Matewu 26:28; 1 Jwanisi 2:1, 2) Nasitjhuguluka ngokusuka ehliziyweni silahle ukwenza okumbi, sizokuqiniseka ngokuthi uJehova uzosilibalela. Akusatlhogeki-ke bonyana sisole sizibetha ngezinto esazenzako. (IRhubo 103:10-14; 1 Jwanisi 1:9; 3:19-22) Kufuze sisebenze budisi silungise imitjhaphwethu, lokho kubandakanya ukutjhugulula imizindlo emimbi kunye nokuphila ngokuvumelana neenkambiso zakaJehova.

Isahluko 2, isigaba 18

 8 UKUSUSWA KOMUNTU

Nakunomuntu owenze isono esikhulu begodu angatjhuguluki abe abhale nokulandela iinkambiso zakaJehova, kufanele angasabi lilunga lebandla. Kufuze asuswe. Angeze sisazibandakanya naye begodu asisamkhulumisi. (1 Korinte 5:11; 2 Jwanisi 9-11) Ilungiselelo lokususwa komuntu livikela ibizo lakaJehova kunye nebandla. (1 Korinte 5:6) Akupheleli lapho, ukususwa kutjho ukukhalimela isoni, sizokwazi ukuphenduka besibuyele kuJehova.—Lukasi 15:17.

Isahluko 3, isigaba 19

 9 ISINQOPHISO, ISIYALO NESELULEKO

UJehova usithanda kangangokuthi ufuna nokusisiza. Nakasiyalako, usebenzisa iliZwi lakhe kunye nabantu abamthandako bonyana basinqophise. Ukuba kwethu zizoni kwenza sihlale sikululukela ukusizwa nguye. (Joromiya 17:9) Nasilalela abasirholako, sisuke sitjengisa ukuthi simhlonipha kangangani uJehova begodu sizimisele nokumlalela.—Hebheru 13:7.

Isahluko 4, isigaba 2

  10 UKUZIKHUKHUMEZA NOKUZEHLISA

Isono senza kube lula khulu ngathi ukuzikhukhumeza besibe marhamaru. Kodwana uJehova ulindele ukuthi sizehlise. Into esivula amehlo kulokha nasizimadanisa noJehova, kulapho sibona khona ukuthi sibancani kangangani! (Jobho 38:1-4) Godu ukuzehlisa kubuye kusifundise ukucabangela abanye kunokuthi sizicabangele thina. Kanengi ukuzikhukhumeza kwenza umuntu azibone angcono kunabanye. Kodwana umuntu ozehlisako uzihlola ngokuthembeka, uyazi ukuthi ukhamba afikephi abuye abone nobuthakathaka bakhe. Akayitjhalazeleli imitjhaphwakhe, uyakwazi nokucolisa abe amukele nesiyalo. Umuntu ozehlisako uthembela kuJehova ngakho koke abe alandele nelayelo lakhe.—1 Pitrosi 5:5.

Isahluko 4, isigaba 4

 11 IGUNYA

Igunya lilungelo lokunikela isinqophiso nokuthatha iinqunto. UJehova nguye kwaphela onegunya elikhulu, nganingoba wabumba zoke izinto begodu kuphela koMuntu onamandla ezulwini nephasini. Igunyeli ulisebenzisela ukuzuzisa abanye. Unikele nabanye abantu umthwalo wokobana basitlhogomele. Nasi isibonelo, ababelethi, abadala bebandla naborhulumende kunegunya abanikelwe lona. Yeke kufuze sibambisane nabo. (Roma 13:1-5; 1 Thimothi 5:17) Kodwana umthetho onikelwa mumuntu nawuphikisana nomthetho kaZimu, silalela uZimu kunomuntu. (IzEnzo 5:29) Nasivumela igunya lalabo abasetjenziswa nguJehova, sitjengisa ukuthi sihlonipha iinqunto zakaJehova.

Isahluko 4, isigaba 7

 12 ABADALA

UJehova usebenzisa abadala abanelwazi bona batlhogomele ibandla. (Duteronomi 1:13; IzEnzo 20:28) Amadoda la asisiza bona sihlale sinetjhebiswano noJehova besimlotjhe ngendlela enokuthula nehlelekileko. (1 Korinte 14:33, 40) Ngaphambi kobana abadala bakhethwe ngommoya ocwengileko, kuneemfanelo ezikhethekileko ekufuze babenazo ezifumaneka eBhayibhelini. (1 Thimothi 3:1-7; Titosi 1:5-9; 1 Pitrosi 5:2, 3) Siyayithemba besiyayithanda ihlangano  kaZimu, begodu lokho kusenza sibambisane nabadala ngokuzithandela.—IRhubo 138:6; Hebheru 13:17.

Isahluko 4, isigaba 8

 13 IHLOKO YOMNDENI

UJehova uphe ababelethi umthwalo wokutjheja abantwana nezinto zangekhaya. IBhayibheli lithi indoda iyihloko yomndeni. Kodwana ubaba nakangekho umma ubayihloko yomndeni. Imisebenzi yehloko yomndeni ihlanganisa ukondla umndenayo ngokudla, ngezambatho, nangendawo yokuhlala. Kuqakatheke khulu-ke bona ihloko yomndeni idose phambili ekusizeni umndeni bona ulotjhe uJehova. Nasi isibonelo, iyaqiniseka bona baya emhlanganweni webandla qobe, bahlanganyela emsebenzini wokutjhumayela begodu bafunda iBhayibheli ndawonye. Ihloko yomndeni idosa phambili ekuthatheni iinqunto. Ngasosoke isikhathi ifuna ukulingisa uJesu ngokuba nomusa, ngokuzwisisa nangokungahlukumezi. Lokhu kwenza kube nethabo emndenini, ukwenzela bona boke bazizwe bavikelekile bebathuthukise itjhebiswano labo noJehova.

Isahluko 4, isigaba 12

 14 ISIHLOPHA ESIBUSAKO

IsiHlopha esiBusako siqhema samadoda anethemba lokuphila ezulwini asetjenziswa nguZimu bona anqophise umsebenzi ebantwini bakhe. Ekhulwini lokuthoma, uJehova wasebenzisa isihlopha esibusako bona sinqophise ibandla lobuKrestu lokuthoma ekulotjheni nekutjhumayeleni kwalo. (IzEnzo 15:2) Namhlanjesi kunesiqhema sabanakwethu abasebenza njengesiHlopha esiBusako bona badose phambili ekunqophiseni nekuvikeleni abantu bakaZimu. IsiHlophesi nasithatha iinqunto sithembela ekunqotjhisweni liliZwi lakaZimu nemmoyenakhe ocwengileko. UJesu wabiza isiqhema samadoda azesiweko la ngokuthi ‘yinceku ethembekileko nehlakaniphileko.’—Matewu 24:45-47.

Isahluko 4, isigaba 15

  15 UKUTHWALA EHLOKO

Ngasikhathi kungaba nobujamo lapho udade kufuze enze umsebenzi owenziwa mnakwethu ebandleni. Nakenza isabelwesi utjengisa ihlonipho ngamahlelo kaJehova ngokuthwala ehloko. Kodwana ukuthwala ehlokokhu kusebenza kwaphela ebujamweni obuthileko. Nasi isibonelo, udade angathwala ehloko nange araga isifundo seBhayibheli nakunobabakwakhe namkha nakunomnakwethu obhajadisiweko.—1 Korinte 11:11-15.

Isahluko 4, isigaba 17

 16 UKUNGAZIBANDAKANYI

Ukungazibandakanyi kutjho ukuthi asizibandakanyi kezepolotiki. (Jwanisi 17:16) Abantu bakaJehova basekela umBuswakhe kwaphela. Nathi silingisa uJesu ngokungazibandakanyi eendabeni zephaseli.

Khonapho, uJehova usiyala bonyana ‘sithobele aborhulumende neemphathimandla.’ (Titosi 3:1, 2; Roma 13:1-7) Nelizwini lakhe uZimu uthi, singabulali. Yeke unembeza womKrestu angeze amvumela ukuthi aye epini. Nange umKrestu avulekelwa lithuba lomsebenzi wokuba lisekela lamajoni, kuzokufanele akhe ahlale phasi ayidlele amathambengqondo indaba leyo, akwazi ukuhlathuluka ukuthi unembezakhe uyamvumela na?

Akekho omunye umuntu esimlotjhako ngaphandle kwakaJehova, phela wasiDala. Siyawahlonipha amatshwayo wenarha kodwana asiwalotjhi amaflarha namkha sivume ingoma yesitjhaba. (Isaya 43:11; Danyela 3:1-30; 1 Korinte 10:14) Godu abantu bakaJehova abazibandakanyi eendabeni zokuvowudela abosopolotiki. Ibanga lalokho kukuthi sakhetha urhulumende kaZimu.—Matewu 22:21; Jwanisi 15:19; 18:36.

Isahluko 5, isigaba 2

 17 UMMOYA WEPHASI

Iphaseli lithuthukisa indlela kaSathana yokucabanga. Kangangokuthi indlela le seyijayelekile ebantwini abangamthandi uJehova,  bakwazi nokuzeqisela amehlo iinkambiso zakhe. (1 Jwanisi 5:19) Umcabango onjalo kunye nezenzo zakhona iBhayibheli liwubiza ngokuthi mmoya wephasi. (Efesu 2:2) Kodwana abantu bakaJehova, benza koke abangakwenza ekutheni bangahlulwa mmoya omumbi lo. (Efesu 6:10-18) Siyazithanda neendlela zakaJehova, kangangokuthi sisebenza budisi bona sibambelele endlelenakhe yokucabanga.

Isahluko 5, isigaba 7

 18 UKUHLUBUKA

Ukuhlubuka kulokha umuntu nakaphikisana neqiniso leBhayibheli. Iinhlubuki ziphikisa uJehova noJesu oyiKosi yomBuso kaZimu, zilinga nokwenza abanye abantu bahlanganyele nazo ekuvukelenokho. (Roma 1:25) Godu zifuna ukudunga neengqondo zabantu abalotjha uJehova. Khekwavela neenhlubuki ebandleni lobuKrestu lokuthoma, nanamhlanjesi kusesenjalo. (2 Thesalonika 2:3) Abantu abathembele kuJehova abafuni ukuzihlanganisa neenhlubuki. Nathi asifuni ukuvumela abanye basikatelele bona sifunde namkha silalele imibono yeenhlubuki, ngebangalokuthi sifuna ukuhlala sithembekile kuJehova begodu sifuna ukulotjha yena yedwa.

Isahluko 5, isigaba 9

 19 ITETHELELO

Ngaphasi komThetho kaMosi, isitjhaba sakwa-Israyeli sabawa uJehova bona asithethelele imitjhaphwaso. Saletha ethempelini imihlatjelo yeenthoro, yamafutha neenlwana. Ngesenzwesi, ama-Israyeli bewakhunjuzwa ukuthi uJehova ukulungele ukuthethelela imitjhaphwawo njengesitjhaba namkha umuntu ngamunye. Kodwana ngemva kobana uJesu anikele ngokuphila kwakhe ngebanga lezono zethu, imihlatjelo yetethelelo beyingasatlhogeki. UJesu wanikela ngomhlatjelo opheleleko kwaba “kanye kwaphela.”—Hebheru 10:1, 4, 10.

Isahluko 7 isigaba 6

 20 UKUHLONIPHA IINLWANA

Ngaphasi komThetho kaMosi, abantu bebavunyelwe bona badle iinlwana. Godu bebalayelwe bona benze imihlatjelo yeenlwana. (Levitikusi 1:5, 6) Kodwana uJehova akhenge avumele abantu bakhe baphathe kumbi iinlwana. (IzAga 12:10) Eqinisweni umThetho bewuthi iinlwana kufuze zingaphathwa ngelunya. Ama-Israyeli bekanikelwe umyalo wokobana atlhogomele iinlwana zawo kuhle.—Duteronomi 22:6, 7.

Isahluko 7 isigaba 6

 21 IINGCENYANA ZEENGAZI NEKAMBISO YEZOKWELAPHA

Iingazi neengcenyana zazo. Iingazi zakhiwa ziingcenye ezine, ezima-red cells, amaseli athumela ummoya ohlanzekileko emzimbeni, ama-white cells, avikela umzimba emilwaneni, ama-platelets, amaseli enza iingazi zibumbe ihlwili ne-plasma, eyingcenye yeengazi ezimamanzi. Iingazezi ziza ngeengcenye zazo ezine. *

AmaKrestu awavumi ukufakwa iingazi namkha iingcenyana zazo ezine. Kunalokho, kufuze bazamukele na iingcenyana zegazi? IBhayibheli alinikeli iseluleko esinqophileko ngendaba le. Kungebangelo omunye nomunye umKrestu kufuze azithathele isiqunto ngonembezakhe obandulwe liBhayibheli.

Amanye amaKrestu awavumi ukuthelwa iingcenyana zeengazi. Bakholelwa ngokuqinileko emThethweni kaZimu awunikela ama-Israyeli, othi iingazi zesilwana kufuze ‘zithululelwe equlwanini.’—Duteronomi 12:22-24.

Imibono yabantu ayifani. Abanye unembezabo uyabavumela ukuthi bamukele iingcenyana zeengazi. Bakholelwa ukuthi iingcenyanezi azisajameli ukuphila kwesibunjwa lapho iingazezo zithethwe khona.

Nawuthatha isiqunto malungana neengcenyana zeengazi, akhuzibuze imibuzo elandelako:

  • Am Ngitjhejile na ukuthi nangala zoke iingcenyana zeengazi kutjho ukuthi angeze ngamukela namapilisi alwisana namalwelwe namkha angasiza ekukhandeleni ukuphopha?

  •   Ngingamhlathululela njani udorhodere bona kubayini ngala namkha ngamukela ukusetjenziswa kweengcenyana zeengazi?

Iinkambiso zokwelapha. AmaKrestu awanikeli ngeengazi namkha abulunge iingazi zawo bona zisetjenziswe eemvekeni ezizako mhlamunye nakuhlinzwako. Nanyana kunjalo, kunezinye iinkambiso zokwelapha ezisebenzisa iingazi zesigulani. UmKrestu kufuze ahlele ukuthi iingazi zakhe zizokusetjenziswa njani nakahlinzwako namkha nakwenziwa ukuhlolwa kweengazi. Ngesikhathi sokuhlinzweso, iingazi zesigulani zingakhitjhwa zoke emzimbeni isikhatjhana esithileko. Ukufumana ilwazi elinabileko, qala iNqabayokulinda, ka-October  15, 2000, amakhasi 30-31.

Nasi isibonelo, kunendlela ethileko yezokwelapha ebizwa ngokuthi yi-haemodilution, lapho iingazi zesigulani ziyakhitjhwa emzimbeni lokha nasihlinzwako. Phakathi kokuhlinzokho, kukhona amanzi  afakwa esigulanini ajamiselela iingazi ezikhutjhiweko. Ngemva kokuhlinzwa, iingazi zesigulani zibuyiselwa emzimbeni.

Enye indlela yokwelapha ibizwa nge-cell salvage, lapho iingazi zesigulani ezilahleke ngesikhathi sokuhlinzwa ziyabuthelelwa bezihlanzwe, kuthi ngemva kwalokho zibuyiselwe emzimbeni wesigulani.

Omunye nomunye udorhodere angasebenzisa iindlelezi ngokuhlukileko. Kungebangelo umKrestu kufuze azi ukuthi uhlela ukulatjhwa ngayiphi indlela ebandakanya ukusetjenziswa kweengazi.

Ngaphambi kokuthatha isiqunto malungana neenkambiso zokwelatjhwa ezisebenzisa iingazi zakho, akhuzibuze imibuzo elandelako:

  • Nange kwenzeka ukuthi iingazi zami zikhitjhelwe ngaphandle bese kuthikaziseka iindlela ebezigijima ngayo isikhatjhana, kghani unembezami uzongivumela na bona ngiqale iingazezi njengezami namkha kuzokutlhogeka bona ‘zithululelwe equlwanini njengamanzi’?—Duteronomi 12:23, 24.

  • Kghani unembezami obandulwe yiBhayibheli uzongibetha nange kungakhitjhwa iingazi zami, zihlanzwe bezithuthukiswe ngeenkambiso zokwelatjhwa bese zibuyiselwe kimi?

  • Am Ngitjhejile na ukuthi nangala iinkambiso zokwelatjhwa ezibandakanya ukusetjenziswa kweengazi zami kutjho ukuthi angeze ngamukele ukuhlolwa kweengazi, ukuhlanzwa kweengazi ngomtjhini (hemodialysis) nokuzombeleziswa kweengazi emtjhinini (heart-lung bypass)?

 Ngaphambi kokuthatha isiquntu malungana neengcenyana zeengazi nezokwelapha nakusetjenziswa iingazi zakho, kufanele sithandazele isinqophiso sakaJehova besenze nerhubhululo. (Jakopo 1:5, 6) Ngemva kokwenza lokho, kufuze sisebenzise unembezethu obandulwe yiBhayibheli nasizokuthatha iinqunto. Akukafuzi sibuze omunye umuntu bona ngathana bekunguye bekazokwenza njani ebujamwenobo, akukafaneli sivumele abanye bona babenomthelela eenquntweni esizithathako.—Roma 14:12; Galatiya 6:5.

Isahluko 7, isigaba 11

 22 UKUZIPHATHA OKUHLANZEKILEKO

Ukuziphatha okuhlanzekileko kutjho ukuthi indlela esiziphatha ngayo nesenza ngayo izinto ihlanzekile emehlweni kaZimu. Lokhu kuhlanganisa indlela esikhuluma ngayo, esicabanga ngayo nangalokho esikwenzako. UJehova usifundisa ukuthi sibalekele ukuziphatha okumbi ngokomseme. (IzAga 1:10; 3:1) Asenze koke esingakwenza silandele iinkambiso zakaJehova zokuziphatha, ngitjho nalokha siqalene nobudisi obungasilinga bona senze into engakalungi. Nasizakubalekela ukuziphatha okumbi nemicabango engakhiko, kufuze sithandaze qobe kuJehova sibawe isizo lakhe.—1 Korinte 6:9, 10, 18; Efesu 5:5.

Isahluko 8, isigaba 11

 23 UKWENZA AMANYALA UNGABI NEENHLONI NOKUSILAPHALA

Ukwenza amanyala ungabi neenhloni kubandakanya ukukhuluma namkha ukwenza izinto eziphula iinkambisolawulo zakaZimu eziveza nokungabi neenhloni ngokwenzako. Yeke umuntu owenza lokho utjengisa ukuthi akayihloniphi imithetho kaZimu. Umuntu nakanesazela sokwenza amanyala angabi neenhloni ikomidi yokwahlulela izokutjheja indaba leyo. Ukusilaphala kuhlanganisa imihlobohlobo ehlukeneko yobumbi. Kuye ngokuthi bukhulu kangangani ubumbobo, obunye ubujamo obubandakanya ukusilaphala, bungatlhoga ikomidi yokwahlulela yebandla.—Galatiya 5:19-21;  Efesu 4:19; nawufuna imininingwana engeziweko qala isihloko esithi, “Imibuzo Evela Kubafundi” kuNqabayokulinda kaJuly 15, 2006.

Isahluko 9, isigaba 7; Isahluko 12, isigaba 10

 24 UKUSKOMORA

UJehova wenza zomseme bona kube yindlela yokutjengisana ithando phakathi kwendoda nomfazi. Kodwana umuntu nasele askomora, namkha athintathinta izitho zakhe zangaphasi bona azithabise, umukghwa loyo awukahlanzeki. Umukghwa loyo ungenza umuntu alahlekelwe litjhebiswano lakhe noJehova. Ungamenza abe neemfiso ezikhohlakeleko ezingamenza aqale zomseme ngendlela engakafaneli. (Kolose 3:5) Nakwenzeka umumuntu onomukghwa osilapheleko lo begodu ukufumana kubudisi ukuwulisa, kufuze ungalahli itewu. (IRhubo 86:5; 1 Jwanisi 3:20) Nange uqalene nobujamo obunjalo, thandaza ngokusuka ehliziyweni ubawe uJehova akusize. Balekela ukuqala iinthombe zomseme, ngombana zizokwenza ube nemicabango engakalungi. Khuluma nombelethi omKrestu namkha nomngani ovuthiweko ohlonipha imiyalo kaJehova. (IzAga 1:8, 9; 1 Thesalonika 5:14; Titosi 2:3-5) Kufuze uqiniseke nangokuthi uJehova uyakubona begodu uyayithokozela nemizamo oyenzako bona uhlale uziphatha ngendlela ehlanzekileko.—IRhubo 51:18; Isaya 1:18.

Isahluko 9, isigaba 9

 25 ISITHEMBU

Nakukhulunywa ngesithembu, kusuke kutjhiwo umuntu othethe umfazi ongaphezu koyedwa. Kodwana uJehova wathi, umtjhado ngewabantu ababili, indoda nomfazi. Ekadeni nakusaphila ama-Israyeli, uZimu bekayivumela indoda bona ithathe isithembu. Kodwana sazi kuhle ukuthi bekungasiyihloswakhe leyo. Namhlanjesi uJehova akasabavumeli abantu bakhe bona bathathe isithembu. Indoda kufuze ibe nomfazi munye tere! Nomfazi ngisweso.—Matewu 19:9; 1 Thimothi 3:2.

Isahluko 10, isigaba 12

 26  UKUTLHALA NOKUHLUKANISA

Umnqopho kaJehova bekukobana indoda nomfazi bahlale ndawonye, ikani nabasaphila. (Genesisi 2:24; Malaki 2:15, 16; Matewu 19:3-6; 1 Korinte 7:39) UJehova uvumela ukutlhalana ngesizathu sinye kwaphela, nange umlingani afebile. Nakunjalo-ke uJehova uvumela umlingani onganacala kube nguye oquntako ukuthi uyatlhala namkha awa.—Matewu 19:9.

Kesinye isikhathi amanye amaKrestu avele aqunte ukuhlukanisa ngaphandle kwesizathu sokwenziwa kobuhlola. (1 Korinte 7:11) Ebujamweni obulandelako umKrestu angacabangela ukuhlukanisa.

  • Nange indoda ibhala ukondla umndenayo ngabomu, ngendlini kuhlale kunganalitho.—1 Thimothi 5:8.

  • Ukutlhoriswa ngokomzimba okusolo kuthuwelela bekufike lapho ukuphila komlingani kuba sengozini.—Galatiya 5:19-21.

  • Nalokha indoda namkha umfazi enza kube budisi emlinganinakhe ukulotjha uJehova, ngebanga lokufaka itjhebiswano lakhe noZimu engozini.—IzEnzo 5:29.

Isahluko 11, isigaba 19

 27 UKUBUKWA NOKUKHUTHAZWA

Boke abantu bayakufuna ukubukwa nokukhuthazwa. (IzAga 12:25; 16:24) Indlela esingakwenza ngayo lokho kukhuluma amezwi womusa, aqinisako nakhuthazako. Ukwenza njalo, kuzokukhuthaza abanakwethu nabodade bakghone ukulotjha uJehova ngitjho nanyana baqalene nobudisi. (IzAga 12:18; Filipi 2:1-4) Nangabe kunomKrestu ozizwa ngasuthi uphelelwa mamandla, kufuze simlalelisise kuhle ngehlonipho besilinge ukuzwelana naye. Lokhu kungasisiza sazi ukuthi yini ekufuze siyitjho nekungakafaneli siyitjho. (Jakopo 1:19) Kwenze umnqophwako ukwazi abanakwenu nabodadwenu, ukwenzela bona uzwisise ukuthi khuyini abayitlhogako. Enye indlela esingabasiza ngayo kukuthi sibalayele emThonjeni wenduduzo lapho bazokufumana khona ukuqabuleka.—2 Korinte 1:3, 4; 1 Thesalonika 5:11.

Isahluko 12, isigaba 16

 28 IMINYANYA YEMITJHADO

IBhayibheli ayinayo imithetho ekhuluma bunqopha ngeminyanya yemitjhado. Amasiko wendawo akhamba ahluka. (Genesisi 24:67; Matewu 1:24; 25:10; Lukasi 14:8) Kodwana into eqakatheke ukuzidlula zoke sifungo esenziwa batjhadikazi kuJehova. Abanye-ke abatjhadikazi vane bakhethe ukumema abangani babo kunye nemindenabo nabenza iimfungwezo, bese-ke kuba nomdala ozobabekela ikulumo yeBhayibheli. Sekuzakuphuma ebatjhadikazini ukuthi bazokukhetha indawo enjani yokudlela ngemva kokuthi sebatjhadisiwe. (Lukasi 14:28; Jwanisi 2:1-11) Kuzokuphuma kibo nokuthi bawuhlela njani umtjhadwabo bebaqiniseke ukuthi idumo liya kuJehova. (Genesisi 2:18-24; Matewu 19:5, 6) Nabathatha iinquntwezo kungaba kuhle bahlole iinkambisolawulo zeBhayibheli. (1 Jwanisi 2:16, 17) Nakuzokuba neenselo ezinjengotjwala, kufuze abatjhadikazi baqiniseke ukuthi izinto zikhamba ngerhelo. (IzAga 20:1; Efesu 5:18) Nendaba yomvumo kufanele ivulelwe amehlo baqinisekise kobana kukhazinyuliswa uJehova. Into ekufanele abatjhadikazi baqiniseke ngayo litjhebiswano labo noZimu kunye nobungani babo bobabili, ingasi umnyanya womtjhadwabo.—IzAga 18:22; ungaqala iNqabayokulinda ka-Oktoba 15, 2006, amakhasi 18-31.

Isahluko 13, isigaba 18

 29 IINQUNTO EZIHLAKANIPHILEKO

Sifuna ukuthatha iinqunto ezihlakaniphileko ezisekelwe eliZwini lakaZimu. Nasi isibonelo, akhesithi umKrestu umenywa mlinganakhe ongasuye uFakazi kaJehova, ummemela emnyanyeni wokugidinga iholide ethileko kunye neenhlobo. Alo nange uqalene nobujamobu ungenza njani? Nangabe unembezakho uyakuvumela ungakhamba, kodwana kuzokufuze uhlathululele umlinganakho ukuthi nange umnyanya lo uhlanganisa namasiko wobuqaba angeze ufake isandla. Kusafanele ucabangele nabonembeza babanye ukuthi angeze bakhubeka na nawuya emnyanyeni onjalo.—1 Korinte 8:9; 10:23, 24.

 Endabeni yomsebenzi, akhesithi umqatjhako ukupha ibhonasi ngeholide ethileko. Uzoyamukela na? Kuzokuphuma kuwe. Isiqunto sokuthi uyayamukela namkha awa ngesakho kuzokuya nangokuthi umqatjhako uyithatha njani ibhonasi leyo. Mhlamunye ibanga elenza akuphe imali leyo kukuthi ugidinga iholide leyo? Namkha ukupha ngebanga lokukuthokoza? Ngikho-ke kuzokufuze kube nguwe oquntako ukuthi uzoyamukela namkha njani ibhonasi leyo.

Kesinye isikhathi umuntu angakupha isipho ngeholide ethileko abe akutjele nokuthi: “Ngiyakwazi ukuthi umumuntu ongawagidingi amaholide kodwana ngibawa ukukupha isipho nasi.” Kungenzeka umuntwabantu umane ukutjengisa umusa. Kobunye ubujamo, kungenzeka ukuthi ulinga ukukholwa kwakho ngokukwenza uhlanganyele emnyanyeni loyo. Nalapho kuzokuphuma kuwe ukuthi uyasamukela isiphweso nofana njani. Eenquntweni zoke esizithathako sifuna ukuba nonembeza ohlanzekileko besithembeke nakuJehova.—IzEnzo 23:1.

Isahluko 13, isigaba 22

 30 UMTHETHO NAMABHIZINISI

Ukuphikisana nakungararululwa ngokurhabako nangokuthula, akutlhogeki bona kube yindaba ekulu. (Matewu 5:23-26) Into eqakatheke khulu emaKrestwini kuletha idumo kuJehova nokubulunga ubunye ebandleni.—Jwanisi 13:34, 35; 1 Korinte 13:4, 5.

AmaKrestu nakaba nokungazwani ngeendaba zamabhizinisi, kufuze azilungise ngaphandle kokusana ekhotho. Yokuthoma Korinte 6:1-8, uPowula waluleka amaKrestu aqalene necala elitlhoga ukusiwa ekhotho bona lirarululwe. Ukubizela abanakwethu ekhotho akwamukeleki ebandleni begodu kumjamela kumbi uJehova. Encwadini kaMatewu 18:15-17, kuneendlela ezintathu ezingalandelwa maKrestu nawararulula ukungezwani okufaka hlangana ukuthomelela omunye nokumkhwabanisela: (1) Angalinga ukurarulula ukungezwani womabili. (2) Nangabe kuyabhala, angabawa omunye umKrestu ovuthiweko bona awasize. (3) Nalapho nangabe awafikeleli esivumelwaneni angabawa abadala bebandla  bona kube ngibo abawasizako. Ebujamweni obunjalo, abadala bazokusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli, bona babasize bafikelele esiphethweni ngokuthula. Nange omunye angafuni ukulandela iinkambiso zeBhayibheli, kuzokutlhogeka bona abadala bathathe isiqunto esingokomthetho.

Kunobunye ubujamo obutlhoga ukurarululwa ngokomthetho bebufike ekhotho. Njengokutlhalana, ukubanga umntwana ngemva kwesahlukaniso sababelethi, isondlo esinikelwa umfazi namkha indoda ngemva kokutlhalana, nokungakghoni ukubhadela iinkolodo namafa. Nange umKrestu asebenzisa ubujamo obungokomthetho ukuze akghone ukufikelela esiphethweni ngokuthula, usuke angatjhayisani neseluleko sakaPowula.

Nange kunesehlakalo esinjengokuhlukumeza umntwana ngokomseme, ukurogela, ukweba nokubulala, kuzokufanele umKrestu abike kabomthetho ngezehlakalo ezinje. Usuke angatjhayisani neseluleko sakaPowula.

Isahluko 14, isigaba 14

 31 UKUKHOHLISA KWAKASATHANA

Kusukela esimini ye-Edeni, uSathana bekasolo alinga ukuphambukisa abantu. (Genesisi 3:1-6; IsAmbulo 12:9) Wazi kuhle ukuthi nakangadunga iingqondo zethu, angakghona ukusenzisa izinto ezimbi. (2 Korinte 4:4; Jakopo 1:14, 15) Ukuze asifake umcabango omumbi begodu awenze ubonakale ulungile, usebenzisa zepolotiki, zekolo, zerhwebo, zokuzilibazisa, ifundo nezinye izinto.—Jwanisi 14:30; 1 Jwanisi 5:19.

USathana wazi kuhle ukuthi isikhathi esimseleleko sokobana aphambukise abantu sincani khulu. Yeke wenza koke angakwenza bona aphambukise abantu abanengi ngendlela angakghona ngayo. Khulukhulu ufuna ukuphambukisa abantu abalotjha uJehova. (IsAmbulo 12:12) Nasingakavuli amehlo, uDeveli kancanikancani angonakalisa indlela yethu yokucabanga. (1 Korinte 10:12) Nasi isibonelo, uJehova ufuna imitjhado ingaphelelwa sikhathi. (Matewu 19:5, 6, 9) Kodwana abantu abanengi namhlanjesi abawuthatheli ehloko umtjhado, bathi iimfungo zomtjhado zingaphulwa nanyana  kunini umuntu nakafunako. Umbono lo utholakala emamuvini nemahlelweni we-tv. Thina-ke, kufuze singavumeli umbono wephaseli usilawule endabeni zomtjhado.

USathana ubuye asiphambukise ngokusenza sibe nombono wokuzilawula. (2 Thimothi 3:4) Nasingakatjheji, singagcina singasahloniphi abantu ababekwe nguJehova. Nasi isibonelo, umnakwethu angathoma ukwala ilawulo labadala bebandla. (Hebheru 12:5) Namkha udade angathoma ukusola ilungiselelo lakaJehova lobuhloko emndenini.—1 Korinte 11:3.

Kufuze singathomi sivumele uDeveli adunge ukucabanga kwethu. Kunalokho, sifuna ukulingisa indlela kaJehova yokucabanga begodu ‘sidzimelelise iingqondo zethu ezintweni eziphezulu.’—Kolose 3:2; 2 Korinte 2:11.

Isahluko 16, isigaba 9

 32 INDLELA YOKWELAPHA

Soke sifuna ipilo engcono nokufumana indlela engcono yokulatjhwa lokha nasingazizwa kuhle. (Isaya 38:21; Markosi 5:25, 26; Lukasi 10:34) Namhlanjesi, kuneendlela ezinengi zokulapha ezifumaneka kibodorhodere nakwabanye. Yeke nasithatha isiqunto sokuthi ngikuphi ukulatjhwa esizokukhetha, kuqakathekile ukulandela iinkambisolawulo zeBhayibheli. Sazi kuhle ukuthi mBuso kaZimu ozosilapha ngokupheleleko. Asifuni ukutshwenyeka khulu ngepilwethu bekube kulapho sesikhohlwa nokulotjha uJehova.—Isaya 33:24; 1 Thimothi 4:16.

Kufuze sibalekele woke umhlobo wokulapha obonakala ngasuthi uvela emandleni wamadimoni. (Duteronomi 18:10-12; Isaya 1:13) Ngaphambi kobana samukele indlela yokulatjhwa, kufuze sithome ngokuthola ukuthi imhlobo bani nokuthi ithuthukisa ukucabanga okunjani. (IzAga 14:15) Kufuze singakhohlwa ukuthi uSathana ufuna sizibandakanye nobudimoni. Nasilemuka ukuthi indlela yokulapha ikhambisana nobudimoni, senza kuhle ngokuyibalekela.—1 Pitrosi 5:8.

Isahluko 16, isigaba 18

^ isig. 98 Abanye abodorhodere bayavuma ukuthi iingazezi ziza zizingcenyana ezihlukaniswe zaba zine. Nje-ke kungebangelo kufuze uhlathulule isiqunto sakho sokungamukeli ukuthelwa iingazi neengcenyana zazo ezine.