Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 8

UJehova Ufuna Abantu Bakhe Bahlanzeke

UJehova Ufuna Abantu Bakhe Bahlanzeke

“Uziveza umsulwa kabamsulwa.”—IRHUBO 18:26.

1-3. (a) Khuyini eyenza umma aqiniseke bona umsanyanakhe uhlanzekile? (b) Kubayini uJehova afuna abantu bakhe bahlale bahlanzekile?

NANGU umma othanda umsanyanakhe umlungiselela ukuya esikolweni. Angekhe athoma alise umntwanakhe aye esikolweni angakahlambi, neempahla ezisilapheleko. Umsanyana lo uhlala aphilile, kubonakale nokuthi ababelethi bakhe bayamtlhogomela.

2 UBabethu uJehova, ufuna nathi sihlanzeke sibe msulwa. (IRhubo 18:26) Uyazi ukuthi ukuhlanzeka  kuyasisiza, begodu kwenza nabanye bamdumise.—Hezekiyeli 36:22; funda u-1 Pitrosi 2:12.

3 Kutjho ukuthini ukuhlanzeka? Kusisiza ngani? Nasingahlolisisa imibuzo le singalemuka lapha okufuze silungise khona ubuntu bethu.

KUBAYINI KUFUZE SIHLALE SIHLANZEKILE?

4, 5. (a) Kubayini kufuze sihlanzeke? (b) Indalo isivezela muphi umbono kaJehova malungana nokuhlanzeka?

4 UJehova nguye osifundisa ukucwengeka nobumsulwa. (Levitikusi 11:44, 45) Yeke kufuze sihlanzeke ngombana sifuna ukuba “balingisi bakaZimu.”—Efesu 5:1.

5 Indalo iyasitjengisa bona uJehova uhlanzeke kangangani. Ummoya namanzi kuyahlanzeka nakuzombelezako. (Joromiya 10:12) Iphasi nalo lineendlela ezinengi zokuzihlanza, nanyana abantu balisilaphaza kangaka. Ngokwesibonelo, kuneenunwana ongazibona nge-microscope kwaphela ezidalwe nguJehova. Iinunwanezo ziyakghona ukwenza into eyitjhefu ihlanzeke. Leli-ke lihlelo elinamandla kwamambala. Abososayensi bebazithathe iinunwanezi bahlanze ngazo ukusilaphazeka kwebhoduluko.—Roma 1:20.

6, 7. UmThetho kaMosi wakutjengisa njani bona abantu abalotjha uJehova kufuze bahlanzeke?

6 Siyabona ukuthi ukuhlanzeka kuqakatheke kangangani nasifunda imithetho uJehova ayinikela ama-Israyeli. Ngokwesibonelo, abantu bekufuze bahlanzeke emzimbeni uJehova nakazakwamukela ukulotjha kwawo. NgeLanga lokwenzela isizwe iTethelelo, umpristi omkhulu bekufuze ahlambe kabili. (Levitikusi 16:4, 23, 24) Ngaphambi kobana abanye abapristi balethe imihlabelo yabo, bekufuze bahlambe izandla neenyawo. (Eksodusi 30:17-21;  2 IinKronike 4:6) Kobunye ubujamo, nawungalaleli imithetho leyo bekufuze uthole isigwebo sokufa.—Levitikusi 15:31; Numeri 19:17-20.

7 Namhlanjesi-ke? Nathi singafunda okunengi ngoJehova emThethweni kaMosi. (Malaki 3:6) UmThetho lo, waveza bona uJehova ufuna abantu bakhe bahlanzeke. UJehova akakatjhuguluki. Nanamhlanjesi ufuna abantu bakhe bahlanzeke, babemsulwa.—Jakopo 1:27.

UKUHLANZEKA KUTJHO UKUTHINI?

8. Kufuze sihlanzeke ngaziphi iindlela?

8 Emehlweni kaJehova, akukaneli bona sihlanzeke emzimbeni, eempahleni nemakhaya. Nepilo yoke yomuntu kufuze ihlanzeke. Lokho kutjho bona indlelakhe yokulotjha uZimu, ukuziphatha kwakhe nemicabangwakhe kufuze kuhlanzeke. Yeke, nasizokuthi sihlanzekile emehlweni kaJehova, kufuze sihlanzeke kiyo yoke ipilwethu.

9, 10. Ngenjani indlela yokulotjha uZimu ehlanzekileko?

9 Indlela yokulotjha uZimu ehlanzekileko. Akukafaneli sizihlanganise nekolo emamala ngitjho nakancani. Ngesikhathi ama-Israyeli athunjelwe eBhabhele bewaphila phakathi kwabantu abanekolo yamaqaba. U-Isaya waphorofida bona ama-Israyeli azokubuyela enarhenawo, abuye alotjhe uZimu ngendlela ehlanzekileko godu. UJehova wathi kiwo: “Phumani lapho! Ningathinti okungakahlambuluki! Phumani phakathi kwalo! Nizihlambulule.” Okutjho khona bona indlelawo yokulotjha uZimu bekufuze ingadidani neemfundiso, imikghwa namasiko wekolo emamala yeBhabhele.—Isaya 52:11.

 10 Kusesenjalo nanamhlanjesi, amaKrestu weqiniso awazihlanganisi nekolo yamala. (Funda 1 Korinte 10:21.) Abantu ephasini loke banamasiko neenkolelo ezivela ekolweni yamala. Njengokuthi, eendaweni ezihlukahlukeneko, abantu bakholelwa bona umuntu nakafako ummoyakhe awufi, begodu kunamasiko amanengi asekelwe efundisweni le. (UMtjhumayeli 9:5, 6, 10) AmaKrestu awawenzi amasiko anjalo. Iinhlobo zethu zingasikatelela bona siwenze. Kodwana angekhe siwenze ngombana sifuna ukuhlala sihlanzekile phambi kwakaJehova.—IzEnzo 5:29.

11. Ukuziphatha kuhle kutjho ukuthini?

11 Ukuziphatha kuhle. Nasizakuhlanzeka phambi kwakaZimu kufuze sibalekele ukuziphatha kumbi ngokomseme. (Funda kwebe-Efesu 5:5.) EBhayibhelini uJehova uthi, “kubalekeleni ukwenza izenzo zomseme ezisisono!” Akafihli nokuthi abantu nabangaphendukiko ezintwenezi, “angekhe balizuze ilifa lomBuso kaZimu.”—1 Korinte 6:9, 10, 18; qala isiPhetho 22.

12, 13. Kubayini kufuze imicabangwethu ihlanzeke?

12 Imicabango ehlanzekileko. Umuntu wenza lokho akucabangako. (Matewu 5:28; 15:18, 19) Nawucabanga izinto ezihle uzokwenza izinto ezihle. Kodwana ngebanga lokuthi sinesono, ngasikhathi siyacabanga ngezinto ezimbi. Nangabe kunjalo, kufuze sikulise khonokho. Nasingalisiko, iinhliziyo zethwezi zingonakala. Sigcine sesifisa ukwenza izinto esizicabangako. Yeke, kufuze silinge ngamandla ukucabanga ngezinto ezihle. (Funda kwebeFilipi 4:8.) Nasizakwenza njalo, kufuze silise ukubukela izinto zabantu abalwako nabaziphatha kumbi. Kufuze sikhethe  esikufundako, esikubukelako nesihlala sikhuluma ngakho.—IRhubo 19:8, 9.

13 Kunjalo, nasifuna ukuhlala sisethandweni lakaZimu, kufuze sihlanzeke endleleni esimlotjha ngayo, emcabangweni nekuziphatheni. Kodwana imizimba, iimpahla namakhayethu nakho kusafuze kuhlanzeke.

UKUHLANZEKA EMIZIMBENI NEMAKHAYENETHU

14. Kuqakatheke kangangani ukuhlanzeka emzimbeni nemakhaya?

14 Ukuhlanzeka emzimbeni neendaweni esihlala kizo kusiza thina nabanye abantu. Sizizwa kamnandi, nabanye bazokuthanda ukuba nathi. Kodwana kunesizathu esiqakatheke ngaphezu kwalokho esisenza sihlanzeke. Ukuhlanzeka kwethu kudumisa uJehova. Akhucabange nganaku: Nawubona umntwana ohlala asilaphele soke isikhathi, ubaqala njani ababelethi bakhe? Nathi nasingazitlhogomeli sihlanzeke sihlazisa uJehova. UPowula wathi: “Asinikeli ibanga lokuwa ngananyana ngiyiphi indlela, ukuze umsebenzethu ungafumaneki unomtjhapho; kodwana ngazo zoke iindlela sizibiza ngokuthi siziinsebenzi zakaZimu.”—2 Korinte 6:3, 4.

Njengombana silotjha uJehova, sifuna ukuhlala sihlanzekile thina nendawo esibhodileko

15, 16. Kufuze senzeni nasifuna ukuhlala sihlanzekile?

15 Ukuhlanzeka komzimba neempahla zethu. Kufuze sihlambe qobe lilanga nakukghonakalako. Sihlambe izandla zethu ngesibha ngaphambi kobana sidle namkha sipheke, lokha nasibuya endlini yokusithela, nalokha nasithinte into esilapheleko. Ukuhlamba izandla kulula khulu, kodwana kuvikela ukurhatjheka kwemilwana nezifo. Kungasindisa namaphilo wabantu. Nasinganayo indlu yokusithela, kufuze  sibone ngamanye amehlo. Emandulo, ama-Israyeli bewanganazo izindlu zokusithela, bewatjhinga emmangweni kude nabantu nemithombo yamanzi, embe umgodi, athi angaqeda, avale ngehlabathi.—Duteronomi 23:12, 13.

16 Neempahla zethu kusafuze zihlanzeke bezihlophiseke nanyana zingaduri namkha zingekho efetjhenini. (Funda 1 Thimothi 2:9, 10.) Sifuna bona indlela esiqaleka ngayo idumise uJehova soke isikhathi.—Titosi 2:10.

17. Kubayini kufanele amakhayethu nendawo esibhodileko kuhlanzeke?

17 Amakhayethu neendawo ezisibhodileko. Nanyana singahlala kuphi, amakhayethu kufuze  ahlanzeke. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi iinkoloyi, iinkuta, amabhasigiri, nanyana ngisiphi isithuthi esinaso zihlanzekile, khulukhulu lezo esizisebenzisa nasiya emihlanganweni namkha esimini. Nasiyokutjhumayela, sikhuluma nabantu ngokuphila okuhlanzekileko kwepharadesi. (Lukasi 23:43; IsAmbulo 11:18) Ukuqaleka kwamakhayethu nendawo esibhodileko kungatjengisa ukuthi sizilungiselela ukuphila ephasini elitjha nelihlanzekileko.

18. Kubayini sifuna indawo esilotjhela kiyo bona ihlanzeke?

18 Indawo esilotjhela kiyo. Sitjengisa ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile lokha indawo esihlanganyela kiyo nayisebujamweni obuhle, njengeWolo lomBuso namkha iindawo esibambela kizo imihlangano. Into yokuthoma ebonwa babantu nabeza eWolweni lomBuso kuhlanzeka. Lokhu kuletha idumo kuJehova. Njengamalunga webandla soke sinethuba lokuhlwengisa iWolo lethu lomBuso nokulenza libe sebujamweni obuvuselelako.—2 IinKronike 34:10.

UKULAHLA IMIKGHWA ESILAPHELEKO

19. Yini ekufuze siyibalekele?

19 Nanyana iBhayibheli lingasinikeli amagama wemikghwa emimbi ekufuze siyibalekele, isinikela iinkambisolawulo ezisisiza sizwisise ukuthi uJehova uzizwa njani ngezinto ezinjalo. Akafuni sibheme namkha sisebenzise kumbi utjwala neendakamizwa. Nasibangani bakaZimu, sizozibalekela izintwezi. Kubayini? Kungombana siyasihlonipha isipho sokuphila. Imikghwa enjalo ingaphungula amalangethu wokuphila, yonakalise ipilwethu beyilimaze nabantu esikunye nabo. Abantu abanengi balingile ukuyilisa  imikghwa emimbi le ngebanga lokusabela amaphilwabo. Nanyana kunjalo, abangani bakaJehova baneenzathu ezizwakalako zokulisa, esinye sazo kuthanda uZimu. Omunye umma wathi: “Ngesizo lakaJehova ngikghonile ukuhlanza ipilwami bengalisa nemikghwa emimbi. . . . Angicabangi bona bengingakghona ukwenza amatjhuguluko la ngingedwa.” Akhesicoce ngeenkambisolawulo ezihlanu ezingasiza umuntu alise imikghwa elimazako.

20, 21. Ngimiphi imikghwa uJehova afuna sitjhaphuluke kiyo?

20 “Nje-ke njengombana sineenthembiswezi, bathandekako, asizihlambululeni kikho koke ukusilaphala kwenyama nokommoya, siphelelise ukucwengeka ekusabeni uZimu.” (2 Korinte 7:1) UJehova ufuna sitjhaphuluke emikghweni esilapheleko nengonakalisa imikhumbulwethu nemizimbethu.

21 Isizathu esinamandla sokuthi “asizihlambululeni kikho koke ukusilaphala” sivezwe emtlolweni ka-2 Korinte 6:17, 18. UJehova nakasitjela ukuthi: “Nilise ukukghwatha into engakahlwengeki.” Usithembisa nokuthi: “Ngizonamukela. Ngizokuba ngubaba kini, nina nizokuba madodana namadodakazi kimi.” Iye, uJehova uzosithanda njengobaba othanda abantwabakhe kwaphela nangabe sibalekela nanyana yini ezosenza singahlanzeki namkha sibe msulwa kuye.

22-25. Ngiziphi iinkambisolawulo eziseBhayibhelini ezingasisiza bona sibalekele imikghwa esilapheleko?

22 “Kufuze uthande uJehova uZimakho ngehliziywakho yoke nangomphefumulwakho woke nangomkhumbulwakho woke.” (Matewu 22:37) Lo  myalo oqakatheke ukuyidlula yoke. (Matewu 22:38) UJehova ufuna simthande ngokupheleleko. Singamthanda njani nange sikhetha ukwenza okuthileko okungaphungula amalangawethu wokuphila namkha konakalise umkhumbulwethu? Yeke, senza koke esingakwenza bona sihloniphe ukuphila asiphe khona.

23 “[UJehova] unikela boke abantu ukuphila nokuphefumula nazo zoke izinto.” (IzEnzo 17:24, 25) Nange umngani akupha isipho esikhethekileko, ungasilahla namkha usone? Ukuphila sisipho esikarisako esivela kuJehova. Sisithabela khulu isiphesi. Nje-ke sifuna ukuphila ngendlela ezokuphazimulisa uZimu.—IRhubo 36:10.

24 “Kufuze uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.” (Matewu 22:39) Imikghwa esilapheleko ayilimazi thina kwaphela. Kodwana ingalimaza nabantu esitjhidelene nabo, okubabantu esibathanda khulu. Nasi isibonelo, umuntu ohlala endlini yinye nomuntu obhemako angaqalana nemiraro emikhulu yepilo ngebanga lokudosa intuthu yobhemako. Yeke nasilisa imikghwa emimbi, lokho kuveza indlela esibathanda ngayo labo esitjhidelene nabo.—1 Jwanisi 4:20, 21.

25 “Ragela phambili nokubakhumbuza bona balalele begodu bathobele aborhulumende neemphathimandla.” (Titosi 3:1) Eenarheni ezinengi akukavumeleki ukuphatha namkha ukusebenzisa iindakamizwa ezithileko. Njengombana uJehova asilayela bona sihloniphe iimphathimandla, siyawulalela umthetho onjalo.—Roma 13:1.

Ngokuhlala sihlanzekile begodu simsulwa, sidumisa uJehova

26. (a) Khuyini ekufuze sikwenze bona uJehova amukele ukumlotjha kwethu? (b) Kubayini ukuhlala sihlanzekile phambi kwamehlo kaZimu kuyindlela engcono yokuphila?

 26 Nakhibe sifuna ukuba bangani bakaJehova, sizokwenza amatjhuguluko athileko. Yeke kufuze sithome nje. Khona akusilula ngasosoke isikhathi ukulisa umukghwa osilapheleko, kodwana singakghona ukuwulisa. UJehova uthembisa ukusisiza, uthi: “Mina Somnini nginguZimakho okufundisako ukuze kukukhambele kuhle lokha nangikuhlahlako endleleni ekufanele uyikhambe.” (Isaya 48:17) Nasenza koke esingakwenza bona sihlale sihlanzekile begodu simsulwa, singaqiniseka bona siletha idumo kuZimethu.