Kutjho Ukuthini Ukuhlala Ethandweni LakaZimu?

IBhayibheli lineenkambisolawulo begodu lisifundisa nangendlela yokuziphatha engasisiza sikwazi ukuhlala ethandweni lakaZimu.

Incwadi Evela esiHlopheni esiBusako

IsiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova sikhuthaza woke umuntu othanda uJehova uZimu bona afunde ukuphila ngamaqiniso afumaneka eliZwini lakhe iBhayibheli.

ISAHLUKO 1

Ithando LakaZimu Lihlala Ngokungapheliko

Kufuze sizimisela ukuhlala sinesingani esihle noZimu. Singaphumelela njani ngokwenza lokho?

ISAHLUKO 2

Unembezakho Akabe Msulwa Phambi KwakaZimu

Woke umuntu uZimu umuphe unembeza ozomnqophisa lapho kufuze atjhinge khona.

ISAHLUKO 3

Khetha Abangani Abathanda UZimu

Abangani bangaba nomthelela omuhle namkha omumbi. Iinkambisolawulo zeBhayibheli zingasisiza njani bona sikhethe abangani?

ISAHLUKO 4

Kubayini Kufuze Sihloniphe Abasiphetheko?

Sazi kuhle bonyana kubayini sihlonipha iinhloko zemindeni, abadala kunye neemphathimandla zakarhulumende.

ISAHLUKO 5

Singazihlukanisa Njani Nephasi

Nakakhuluma nabafundi bakhe uJesu wathi, “anisiyingcenye yephasi.” Kuhlekuhle nasikhuluma “ngephasi” sisuke sikhuluma ngani? “iphasi,” kubayini amaKrestu kufuze azihlukanise nephasi?

ISAHLUKO 6

Singazikhetha Njani Zokuzilibazisa

Zokuzilibazisa zephasili zifana nesithelo esivuthiweko ngahlanye besekuthi ngahlanye sibolile. Yini-ke ezosisiza sikhethe ihlangothi elihle sibalekele elimbi?

ISAHLUKO 7

Unombono KaZimu Ngokuphila?

Ngiziphi iinkambisolawulo zeBhayibheli ezisisiza sithathe iinqunto ezivuthiweko mayelana nokuphila neengazi

ISAHLUKO 8

UJehova Ufuna Abantu Bakhe Bahlanzeke

Imithetho kaZimu yokuhlanzeka ikhamba ibanga elide khulu, ayihlanganisi kwaphela imizimbethu, iimbatho namakhayethu. Ihlanganisa ukumlotjha kwethu, ukuziphatha kwethu nemicabangwethu.

ISAHLUKO 9

“Kubalekeleni ukwenza izenzo zomseme ezisisono!”

Khuyini izenzo zomseme ezisisono, begodu singazibalekela njani?

ISAHLUKO 10

Umtjhado Sisipho Esivela KuZimu

Ngiziphi ezinye iinzuzo ezilethwa mtjhado? Ungamkhetha njani umlingani womtjhado? Khuyini engenza umtjhado uhlale isiphelani?

ISAHLUKO 11

Ngemva Kwelanga Lomtjhado

Omunye nomunye umtjhado unemirarwayo. Kodwana abatjhadikazi abanemiraro emikhulu nabo bangakghona ukuqinisa umtjhadwabo.

ISAHLUKO 12

Nikhulume Lokho Okulisizo Ekwakheni Abanye

Ikulumo ingaba yihle iphinde ilimaze. UJehova usifundisa ngendlela yokusebenzisa isipho sokukhuluma kuhle.

ISAHLUKO 13

Ngenjani Iminyanya Edumisa UZimu?

Iminyanya namaHolideyi zizinto eziqakathekileko ebantwini. Khuyini engasisiza sizwisise indlela uJehova azizwa ngayo ngamaholideyi?

ISAHLUKO 14

Thembeka Ezintweni Zoke

Cabangela iindlela ezine zokuphila lapho ukuthembeka kungaba sitjhijilo begodu neenzuzo ozozifumana ngemva kokuhlula isitjhijilweso.

ISAHLUKO 15

Uthande Umsebenzakho

UmDalethu ufuna sithabele esikwenzako. Alo, khuyini engasisiza bona sithabele umsebenzethu? Ikhona na imisebenzi amaKrestu ekufuze ayibalekele?

ISAHLUKO 16

Lwisana NoDeveli

Siphila ephasini elilawulwa nguSathana. Singahlala njani sitjhidelene noZimu besizivikele enabeni lakhe?

ISAHLUKO 17

Hlala Ethandweni LakaZimu

Omunye umtloli weBhayibheli wakhuthaza amaKrestu ngokuthi: “Zakheni ekukholweni kwenu okucwengeke khulu, begodu nithandaze ngommoya ocwengileko.” Alo ungakwakha njani ukukholokho?

Isiphetho

Amezwi kunye nemitjhwana esencwadini ethi, Kutjho Ukuthini Ukuhlala Ethandweni LakaZimu.