Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMBUZO 8

Yini Okufuze Ngiyazi Ngokutlhoriswa Ngokomseme?

Yini Okufuze Ngiyazi Ngokutlhoriswa Ngokomseme?

KUQAKATHEKE NGANI LOKHO?

Qobe mnyaka amamiliyoni wabantu ayagagadlhelwa namkha atlhoriswe ngokomseme ngezinye iindlela, begodu inengi labo babantu abatjha.

BEWUZOKWENZA NJANI?

UNomthandazo ngomunye wabantu abagagadlhelwako, umuntu owamgagadlhelako loyo wase wamsunduzela phasi angakayeleli. Uthi, “Ngalinga tle ukubaleka, bengarhuwelela, ngalinga nokuzilwela, wangihlaba ngomukhwa. Okubuhlungu kukuthi ngemva kwalokho ngalimala, sikhuluma nje nangikhambako ngiyahluza.”

Akhesithi lokhu kwenzeka kuwe, bewuzokwenzani?

AKHUJAME KANCANI UCABANGISISE!

Ngitjho nanyana ungahlala uvule amehlo kangangani, izinto ezimbi nawe zingakwehlela. IBhayibheli lithi: “Umgijimo awuyi ngabanebelo, umnono awusi ngewabongqondongqondo nomusa awusi ngewabanelwazi ngombana isikhathi nethuba kubehlela boke.”—UMtjhumayeli 9:11.

Abanye abantu abatjha abanjengoNomthandazo, bagagadlhelwa babantu abathoma nokubabona. Abanye kuba bangani babo namkha iinhlobo zabo. UNomthandazo yenake bekaneminyana elitjhumi kwaphela nakagagadlhelwa lisokana ebelihlala ngekhabo. Uthi, “Indlela ebengithukwe nebengineenhloni ngayo, akhenge ngitjele muntu ngendaba leyo.”

 AKUSIMLANDWAKHO

UNomthandazo usazizwa kabuhlungu ngokwenzeka kuye. Uthi, “Kungathi ngisakubona okwenzeka ngobusuku engakatwa ngaboba. Khengifikelwe mcabango wokuthi ngathana ngalwa, ngamsunduza ngamandla. Iqiniso kukuthi ngemva kokuthi angihlabe ngomukhwa, ngatsirinyezwa kuthukwa. Azange ngisakghona ukwenza litho, kodwana ngathana ngenza okuthileko.”

UZandile naye ngomunye wabazizwa mlandu. Uthi, “Bekungakafuzi ngimethembe kangaka. Ababelethi bami basibekela umthetho wokobana lapha sidlala khona sinodadwethu kufuze sibe ndawonye kodwana mina akhenge ngilalele. Yeke ngizizwa kwanga nginikele umakhelwanami ithuba lokuthi angikate. Okwenzekako kwawulimaza tle umndenami! Ngizizwa kwanga ngimi obabangele ubuhlungu obungaka. Lokho yinto engilimaza ukudlula koke.”

Nangabe nawe uzizwa njengoNomthandazo noZandile kufuze uhlale ukhumbula ukuthi umuntu okatiweko akasimlandu. Abanye abantu benza into le ibonakale ngasuthi akusiyinto ekulu kangako. Benza izaba zokuthi, kungokwemvelo ukuthi abantu bembaji benze njalo, namkha bathi umuntu okatiweko uzibawele ukukatwa. Akekho umuntu ofanelwe kukatwa. Nangabe khewakatwa, akusimlandwakho!

Iye khona ukufunda amagama athi “akusimlandwakho” kuyinto ebulula kodwana ukuwakholelwa kungaba budisi. Abanye ekhebakatwa bayathula, bafihle indlela abazizwa ngayo, lokho kubabangela bona batshwenywe micabango emimbi. Kodwana cabanga ngento le, nawuthulako kusizeka bani? Wena namkha umuntu okukatileko? Kufuze ucabangele nanti iphuzu elilandelako.

KHULUMA NGOKWENZEKILEKO

IBhayibheli ikhuluma ngobuhlungu obavelela uJobho nakathi, “Ngikhulume ebumunywini bomphefumulwami!” (Jobho 10:1) Nawe kungakuzuzisa ukwenza njalo. Ukukhuluma nomuntu omthembako kungakusiza wamukele okwenzekileko, kukusize nokuthi utjhaphulule umoyakho.

Ngezinye iinkhathi ungazizwa kabuhlungu khulu ubhalelwe nakuhlathulula indlela ozizwa ngayo. Kungaba kuhle bona ufumane isizo, mhlamunye ngokukhuluma nomuntu othileko.

UNomthandazo uthi kuliqiniso lokho. Nakahlathululako uthi, “Ngakhuluma nomnganami engitjhidelene naye, yena-ke wathi angiyokukhuluma nabadala ebandleni. Kwangisiza ukwenza njalo. Bahlala nami phasi iinkhathi ezinengi bakhuluma nami, bangitjela amagama ebengitlhoga ukuwezwa, bangitjela ukuthi okwenzekileko bekungasimlandwami.”

UZandile yena-ke watjela ababelethi bakhe ukuthi ukatiwe. Uthi, “Bangikhuthaza. Bathi ngikhulume ngakho, lokho kwangisiza bona ngingahlali ngidanile begodu ngithukuthele.”

Okhunye okwaduduza uZandile kuthandaza. Uthi, “Ukukhuluma noZimu kwangisiza, khulukhulu ngesikhathi ebengizizwa ngingakghoni ukukhuluma nomuntu ngendaba le. Nangithandazako bengikhuluma noZimu ngimtjele koke. Kuyangiduduza ukwenza njalo.”

Nawe uzokufumana bona ‘kunesikhathi sokuphilisa.’ (UMtjhumayeli 3:3) Zitlhogomele. Phumula ngokwaneleko. Ngaphezu kwakho koke thembela kuJehova, uZimu wenduduzo yoke.—2 Korinte 1:3, 4.

 NANGABE SELE UKHULE NGOKWANELEKO BONA UNGATHANDANA

Nangabe umntazana, ngapha ubeleselwa bona uhlanganyele ekuziphatheni okumbi, ayikho into embi ngokuthi uthi, “Ungenzi njalo!” Namkha uthi, “Ngilisa!” Ungasabi ukuthi isokana lakho lizakulahla. Nangabe likulahlela into leyo, alikakufaneli. Utlhoga indoda yamambala, indoda ezokuhlonipha ihloniphe nomzimbakho.

KHUYINI UKUHLUKUNYEZWA NGOKOMSEME

UFikile uthi, “Abasana ebengifunda nabo esikolweni samabanga aphakemeko, bebathanda ukudosa ibhodami, banande bangihlukumeza ngamezwi bathi, into le beyizoba lula ngathana bewuvuma ukulala nathi.”

Kghani ucabanga bona abasanaba:

  1. Bebahlekisa ngaye?

  2. Bebamganukeja?

  3. Nofana bebamhlukumeza ngokomseme?

UNomathemba uthi, “Sathi singebhesini omunye umsana wangitjela iziga ezingangani, wathoma nokungibamba. Ngafuthela isandla sakhe le ngamtjela nokuthi asuke phambi kwami. Lokho kwamenza wangibona ngasuthi angithathi kuhle ehloko.”

Ucabanga ukuthi umsana lo bekamenzani uNomathemba?

  1. Bebahlekisa ngaye?

  2. Bebamganukeja?

  3. Nofana bebamhlukumeza ngokomseme?

UThuthukile uthi, “Emnyakeni owadlulako bekunomsana obekasolo angitjela ukuthi uyangithanda, angitjela nokuthi ufuna sizikhuphe sobabili, kwabhala nofana ngimtjela ukuthi angimthandi. Ngasikhathi bekhe angiphathaphathe nomkhono lo. Nangithi akangilise bekaragela phambili nokwenza into leyo. Kwathi ngisakhothamile ngibopha amanyathelwami, wangipasula isidunwesi.”

Ngombonwakho, kghani umsana lo:

  1. Bebahlekisa ngaye?

  2. Bebamganukeja?

  3. Nofana bebamhlukumeza ngokomseme?

Ipendulo ekungiyo kilezi ezintathu ngile yesi-3.

Uyini umehluko phakathi kokuhlukunyezwa ngokomseme nakumadaniswa nokuganukeja nofana ukwenziwa ihlaya?

Onomlandu ngohlukumezako ingasi ohlukunyezwako. Kona kuba yinto eragela phambili nanyana ungazimbi atjho ukuthi yewuhlukane naye.

Ukuhlukunyezwa ngokomseme kuyinto eyingozi khulu. Kungagcina sekukugagadlhela.