Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMBUZO 6

Ngingakuhlula Njani Ukugandelelwa Ziintanga Zami?

Ngingakuhlula Njani Ukugandelelwa Ziintanga Zami?

KUQAKATHEKE NGANI LOKHO?

Nawukwazi ukuzijamela, uzokukghona ukulawula ipilwakho kunokuthi uvumele abanye bakulawulele yona.

BEWUZOKWENZA NJANI?

Ngamehlo wengqondo akhubone nasi isenzakalo: UBanele uhlangabezwa masokana amabili afunda nawo, azizwe asikwa mathumbu. Into le seyenzeke kabili evekeni le, amasokana la asolo amlingela ukuthi abheme. Sebele kungokwesithathu solo into le yenzeka.

Isokana lokuthoma lithi:

“Nanamhlanje usesewedwa? Akhenazane nomngani nangu.”

Isokaneli litjho lifaka isandla ngesikhwanyeni salo likhuphe igwayi litjhidele kuBanele.

UBanele nakathi mehlo suka! Abone igwayelo. Amathumbakhe amsike khulu-ke kwanjesi.

Athi kibo, “Ningilibalele senginitjelile ukuthi angi . . . ”

Isokana elinyeli limngene emlonyeni lithi, “Lisa ukuba litjhatjha!”

Abaphendule ngesibindi uBanele athi, “Angisilitjhatjha mina!”

Into le yenzeka nje isokanelinyeli libeke umkhonwalo ehlombe lakaBanele, likhuluma naye ngomoya ophasi lithi, “Lithathe.”

Omunye lo atjhidele ebusweni bakhe amhlebele athi kuye, “Akunamuntu ozokwazi ngento le.”

Ngathana bewunguBanele bewuzokubona wenzeni?

 AKHUJAME KANCANI UCABANGISISE!

Kghani abangani bakaBanelaba khebazibuza ngento abayenzako le? Khebazenzela na iinqunto ekungezabo? Akubonakali kunjalo. Indlela ekungayo, bavumele ukulawulwa ngabanye abantu. Bafune ukwamukeleka, lokho kwabenza bavumela ukwenziswa bangani.

Akhesithi bekunguwe oqalene nento le, bewuzokukhetha njani okuhlukileko?

 1. HLALA UKULUNGELE

  IBhayibheli lithi: “Ovuthiweko nabona ingozi uyabhaca, kodwana abanganalwazi bayaragalala, bahlupheke.”—IzAga 22:3.

  Kanengi ingozi uyibona iseza. Akhesithi ubona iintangazakho zibhema. Ngani ngoba besele ukubonile lokho, nakanjani uzokwazi ukuqalana nento leyo.

 2. SEBENZISA INGQONDWAKHO

  IBhayibheli lithi: “Nibe nesazelo esimsulwa.”—1 Pitrosi 3:16.

  Zibuze nakhu, ‘Nange ngizihlanganisa nabantwaba ngizozizwa njani njengoba isikhathi sikhamba?’ Kuliqiniso ungakghona ukuziba ukungafunwa ziintanga zakho kwesikhatjhana. Kodwana uzozizwa njani ekukhambeni kwesikhathi? Kghani uzimisele ukudela isithunzi sakho ngebanga leentanga zakho?—Eksodusi 23:2.

 3. ZENZELE ISIQUNTO

  IBhayibheli lithi: “Ohlakaniphileko uyayelela.”—IzAga 14:16.

  Nanyana singenzani, isiqunto nakanjani kufuze sisenze. IBhayibheli nalikhuluma ngoJosefa, uJobho noJesu lithi, ngabanye babantu abenza iinqunto ezivuthiweko. Libuye likhulume ngoKhayini, u-Esewu, noJudasi, ekubabantu abenza ubudlhadlha. Wena bewuzokwenzani?

IBhayibheli libuye lithi: “Uthembeke.” (IRhubo 37:3, NW) Nase ucabangisise ngemiphumela, wathatha nesiqunto ungamangala khulu indlela izinto ezingaba lula ngayo.

Abe akutlhogeki nokuthi usolo utjhumayezana neentanga zakho bona kufuze zenzeni. Nawuthe AWA usuke uqedile. Namkha ungathi:

 • “Ningangibali lapho mina!”

 • “Angizenzi izintwezo mina!”

 • “Ngicabanga ukuthi ungazi ngcono!”

Into ezokulamulela kukhuluma uzwakale. Nawungenza njalo uzakumangala iintangazakho sezihlukene nawe!

 INDLELA ONGAQALANA NGAYO NOKUHLEKWA

Nawuvumela ukudoswa ngepumulo, ugqina sewufana ne-robot elilawulwa ziintanga zakho

Uzokwenza njani nangabe abangani bakho bahlekisa ngawe? Uzokuthini nangabe bathi kuwe, “Kwenzanjani, kghani ulitjhatjha na?” Kufuze ulemuke ukuthi lelo ligandelelo. Alo ke uzokusabela njani? Nanzi iindlela ezimbili ongasabela ngazo.

 • Thoma ngokulemuka ukuthi uyagandelelwa. Ungathi, (“Iye awa uqinisile ngiyasaba!” Ngemva kwalokho itjho into ekwenza usabe.)

 • Nawenze njalo kungenzeka kube nguye umuntu loyo osabako. Itjho bona kubayini ungafuni ukwenza into ethileko, ngemva kwalokho ungathi, (“Bengingacabangi bona nawe uyabhema!”)

Nangabe abangani bakho baragela phambili nokuhlekisa ngawe, zikhambele! Ngoba nawusolo uhleli nabo bazokusolo bakugandelela. Nawuzikhambelako uzokutjengisa ukuthi awuvumeli abantu batjhugulule umuntu onguye.

Iqiniso kukuthi angeze wahlala ubalekela ukugandelelwa. Kodwana nguwe ozokukhetha bona ufuna ukwenzani ngalokho, batjele bona yini oyikholelwako bese wenza ngokuvumelana nalokho.—Jotjhuwa 24:15.