Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMBUZO 3

Ngingakhulumisana Njani Nababelethi Bami?

Ngingakhulumisana Njani Nababelethi Bami?

KUQAKATHEKE NGANI LOKHO?

Nawuzwisisana nababelethi bakho, uzokuphila kamnandi.

BEWUZOKWENZA NJANI?

Akhucabange nganapu ubujamo: KungeLesithathu ebusuku, uMondli oneminyaka eli-17 uqeda ukwenza imisebenzi yekhaya. Njenganje sele alungele ukuhlala phasi aphumule ngemva kokusebenza budisi. Afese ahlale esofeni alithandako avulele i-TV.

UBabakhe angene emnyango asilingekile!

“Mondli! Kubayini ubukelene ne-TV ngathana usiza umnakwenu ngomsebenzi wesikolo? Awulaleli uyazi!”

UMondli abubule athi, “Ay uthomile,” uBabakhe amuzwe.

UBabakhe amtjhidele athi, “Uthi kwenzeni?”

UMondli athi, “Angikatjho litho Baba,” aphekghule amehlo.

Asilingeke khulu-ke nje uBabakhe. “Ungakhulumi nami njalo msana!”

NabewunguMondli bewungabukhandela njani ubujamobu?

AKHUJAME KANCANI UCABANGISISE!

Ukukhulumisana nababelethi bakho kufana nokutjhayela ikoloyi. Nawuhlangana nesiqabo endleleni uzokufuna enye indlela ezokufikisa la uyakhona.

 ISIBONELO SALOKHO:

ULindiwe uthi, “Kimi kubudisi khulu ukukhuluma nobaba.” Uyanaba uthi, “Ngezinye iinkhathi ngikhuluma naye kancani nje, sithi sisakhuluma umuzwe sekathi, ‘Enjephana ukhuluma nami?’”

KUNEENDLELA EZI-3 ULINDIWE ANGAZISEBENZISA.

 1. Angakhulumela phezulu nakakhuluma nobabakhe.

  Angamrhuwelela athi, “Ngibawa ungilalele indaba le iqakathekile!”

 2. Angalisa ukukhuluma naye.

  ULindiwe angalisa ukukhuluma nobabakhe ngemiraro aqalene nayo.

 3. Angalinda bekube sikhathi esifaneleko, bese athulule isifuba sakhe.

  ULindiwe angakhuluma nobabakhe ubuso nobuso namkha amtlolele incwadi.

Ngiyiphi indlela ongakhuthaza uLindiwe bona ayisebenzise?

CABANGA NGANAKHU: Ubaba kaLindiwe akamlalelisisi nakakhulumako, ngebangelo-ke akakghoni ukubona ukuthi uLindiwe utshwenywa yini. Akhesithi uLindiwe usebenzisa Indlela yokuthoma ukuze akhulume nobabakhe, ubabakhe angeze amlalele kokugcina, ngani ngoba uzokubona ngasuthi akamhloniphi. (Efesu 6:2) Kusebaleni-ke ukuthi indlela yokuthoma le ayisizi.

Angeze ujike uthi awusazi bona wenzeni, yeke nababelethi bakho kufuze ufumane indlela yokuzwisisana nabo

Abanye bangabona ngasuthi Indlela yesibili isebenza khulu, iqiniso kukuthi akusinjalo. Kubayini sitjho njalo? Ukuze uLindiwe urarulule imirarwakhe kufuze akhulume nobabakhe, begodu njengombana angubabakhe nje kufanele azi ukuthi kwenzekani epilweni yomntazanakwakhe. Ukuthula akusizi ngalitho.

Indlela yesithathu, isitjengisa ukuthi uLindiwe angeze avinjwe siqabo bona angasakhulumi nobabakhe. Kunokuthi enze njalo, uhlela isikhathi sokukhuluma naye godu. Kanti angakhetha nokumtlolela incwadi, lokho kuzomenza azizwe angcono khulu.

Ukutlola incwadi kungamsiza khulu, ngoba angakghona ukumtjela koke angafuna ukumtjela khona. Ubabakhe uzokuthi nakayifundako incwadi leyo, uzokukghona ukuzwa koke ebekafuna ukumtjela khona ukuze azwisise ukuthi umntazanakwakhe uqalene nani. Indlela yesithathu le ibasiza bobabili. Nanyana akhetha ukutlola incwadi namkha bakhulume ubuso nobuso, ngiyo indlela ekhambisana neBhayibheli nayithi: “Asirhulupheleni lokho okuletha ukuthula.”—Roma 14:19.

Ngiziphi ezinye iindlela uLindiwe angazisebenzisa?

Akhuqale bona ngiyiphi wena ongayisebenzisa bese uyitlole phasi esikhaleni esingenzasi. Bese utlola ukuthi umphumela wendlela leyo ungaba yini.

 KUBALEKELE UKUPHAMBANISA IKULUMO

Ukhumbule ukuthi okutjhoko ababelethi bakho bangakuzwa ngenye indlela.

NASI ISIBONELO:

Akhesithi ababelethi bakho bayakubuza ukuthi kubayini ngasuthi awusimnandi. Wena uphendule ngokuthi, “Angifuni ukukhuluma ngendaba leyo.”

Okufika eendlebeni zababelethi bakho ngilokhu: “Anginithembi kokuthi nginganithululela isifuba sami. Okungcono ngizakukhuluma neentjhomi zami ngomraro lo ingasi nina.”

Kufana nokuthi uthi usemrarweni ababelethi bakho bathi bayakusiza, wena ubatjele ukuthi: “Ningazihluphi ngizakubona ukuthi ngiphuma njani.”

 • Ababelethi bakho bangezwa ngasuthi uthi:

 • Kungaba ngcono nawungathi: