Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMBUZO 9

Ngikholelwe Na Ekutheni Imvelo Yazivelela?

Ngikholelwe Na Ekutheni Imvelo Yazivelela?

KUQAKATHEKE NGANI LOKHO?

Nangabe imvelo yazivelela lokho kuzokuhlathulula ukuthi ipilo ayinahloso. Nangabe uZimu nguye odale izinto, singafumana iimpendulo ezanelisako eziphathelene nepilo nengomuso.

BEWUZOKWENZA NJANI?

Cabanga nganapu ubujamo: Ihloko kaVusumuzi ihlangene. Kusukela amncani asolo akholelwa bona uZimu udale koke. Kodwana izinto zigaya ngomunye umhlathi kwanjesi, utitjherakhe ofundisa ibhayiloji ufundisa ukuthi imvelo yazivelela begodu ukususela emarhubhululweni wesayensi lokho. UVusumuzi akafuni ukuthi abonakale asidlhadlha. Uthi, ‘Nangabe abarhubhululi besayensi bafumane ukuthi imvelo izivelele mina ngingubani bona ngingakuphikisa lokho?’

Akhesithi bewunguVusimuzi, bewuzokukholwa ukuthi imvelo izivelele ngombana ama-textbook atjho njalo?

AKHUJAME KANCANI UCABANGISISE!

Kanengi abantu abakholelwa ekutheni imvelo izivelele nabakholelwa ekutheni idalwe nguZimu, bakholwa into abanganabo ubufakazi bayo.

  • Abanye abantu bakholelwa ukuthi uZimu nguye odale zoke izinto ngombana ngilokho ababafundise khona emasondweni.

  • Bese kuthi abanye bakholelwa bona imvelo izivelele ngebanga lokuthi ngilokho ababafundise khona esikolweni.

 IMIBUZO ESITHANDATHU ONGACABANGA NGAYO

IBhayibheli lithi: “Ngileyo naleyo indlu yakhiwe mumakhi wayo, kodwana uZimu umumakhi wakho koke okukhona.” (Hebheru 3:4) Kukuhlakanipha na ukukholelwa lokho?

Nawuthi imvelo izivelele kufana patsi nokuthi uthi akekho umuntu owakhe indlu le

KUTHIWA: Yoke into ekhona ephasini yamane yazivelela.

1. Khuyini namkha ngubani owabangela lokho?

2. Ngikuphi okuzwakala kunengqondo phakathi kokuthi izinto zamane zazivelela nokuthi yoke into inomnikazi?

KUTHIWA: Abantu bavela eenlwaneni.

3. Ngokwesibonelo nangabe abantu bavela efeneni, yeke kubayini kunomahluko ongaka endleleni umuntu anamakghono wokucabanga ahlakaniphe kangaka, kunefene?

4. Kubayini “neendalwa” ezincani khulu zakheke ngendlela ekutjhiya urarekile?

KUTHIWA: Ukuzivelela kwemvelo kunobufakazi obuqinileko.

5. Umuntu okhuluma izintwezi zoke nje, uzitholele ngokwakhe na ubufakazobu boke njalo?

6. Bangakhi abantu abakholelwa ekuziveleleni kwemvelo ngebanga lokuthi batjelwa ukuthi woke umuntu ohlakaniphileko ukholelwa endabeni leyo?

USebenzile uthi: “Akhesithi ukhamba emangweni nawuthi mehlo suka, ubone indlu ehle, bewungeze urareke na! Urarwe kukuthi, ‘kghani kuphuke intundu yemithi yahlangana yaba yindlu.’ Awa! Bengeze kwaba nengqondo ukucabanga njalo. Alo ke kubayini sikholelwa ukuthi yoke into yamane yazivelela?”

UNomvula uthi: “Akhesithi umuntu ukutjela ngokuthuthumba okubekhona endaweni yokugadangisa iincwadi athi, i-ink irhatjheke yathela iboda nesilinghi kwayokuhlangana koke njalo, ekugcineni kwaphuma sekuyi-dictionary. Bewuzoyikholelwa na into enjalo?”

 KUBAYINI UKHOLELWA KUZIMU?

IBhayibheli ikukhuthaza ukuthi “usebenzise ikghono lakho lokucabanga.” (Roma 12:1, NW) Lokho kutjho ukuthi ukukholwa kwakho kuZimu akukafuzi kumane kusekelwe

  • EMIZWENI (Nginamazizo wokuthi kufanele kubekhona amandla amakhulu)

  • IZINTO ENGIZIZWA NGABANYE ABANTU (Ngiphila emphakathini wabantu abamakholwa)

  • IGANDELELO (Ababelethi bami bangikhulise ngekolelo kaZimu, begodu akukho engingakwenza ngalokho)

Kunalokho kufuze ukholelwe ezintweni ezinengqondo.

UKholeka uthi: “Nangiseklasini ngilalele utitjhere ahlathulula ngomzimba womuntu indlela osebenza ngayo, angingabazi nakancani ukuthi uZimu ukhona. Ilunga elinye nelinye lomzimba linendlelayo elisebenza ngayo ngitjho namalunga abonakala amancani. Kangangokuthi kanengi abe asitjheji nokuthi ayasebenza. Iyarara indlela umzimba womuntu osebenza ngayo!”

USizwe uthi: “Nangibona imodere ngifikelwa mbuzo wokuthi, ‘Yenziwe ngubani?’ Phela kufuze uhlakaniphe kwamanikelela nawuzakukghona ukwenza imodere. Ngokwesibonelo kuneensinjanyana ezinengi khulu ekufuze zihlanganiswe ngamananeko wakhona. Lokho kungitjela bona nange imodere yenziwa mumuntu, kutjho khona ukuthi nabantu babunjwa.”

UNkosinathi uthi: “Ukuphikelela kwami ngifunda isayensi, indaba yokuzivelela kwezinto seyiba lilize. . . . Kimi kubudisi ‘ukukholwa’ indaba yokuzivelela kwemvelo kunokukholelwa kuMbumbi.”

ONGACABANGA NGAKHO

Ngitjho nanyana sekumatjhumi weminyaka izazi zirhubhulula, khonapho solo azivumelani ngendaba yokuzivelela kwemvelo. Alo nange izazi zingavumelani zona ngokwazo ngokuzivelela kwemvelo, phela kufuze zona zibe bongqondongqondo endabeni le. Yeke kuzabe kuliphutha na ukungavumelani nezikutjhoko?