Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMBUZO 7

Ngenzeni Nangigandelelwa Bona Ngihlanganyele Amabhayi?

Ngenzeni Nangigandelelwa Bona Ngihlanganyele Amabhayi?

KUQAKATHEKE NGANI LOKHO?

Iinqunto ozithathako malungana nezomseme zizokuthinta esikhathini esizako.

BEWUZOKWENZA NJANI?

Akhucabange nganapu ubujamo: UNomalanga noThokozani baneenyanga ezimbili kwaphela bathandana, kodwana indlela uNomalanga amthanda ngayo uThokozani uzizwa kwanga sekuminyaka bathandana. Bahlala batlolelana imilayezo, bakhuluma isikhathi eside ngefowunu, ekhabolakhona sebajayelene khulu! Kodwana uThokozani yena akaneliseki ngalokho abakwenzako.

Hlangana neenyanga ezimbilezo ezidlulileko uNomalanga noThokozani bewuzabafumana babambene ngezandla. Begodu nokumangana bebamangana. Kodwana uNomalanga yena wanelisekile ngalokho. Akafuni ukuhlukana noThokozani. Phela akekho umuntu omenza azizwe amuhle begodu aqakatheke ngalendlela uThokozani amenza azizwe ngayo. Uhlala azitjela athi, ‘Mina noThokozani sisemathandweni . . . ’

Nange ukhule ngokwaneleko bona ungathandana nomuntu, bewuzokwenzani ebujamwenobu?

AKHUJAME KANCANI UCABANGISISE!

Ukuhlanganyela amabhayi sisipho esivela kuZimu, kodwana ngesabantu abatjhadileko kwaphela. Yeke nawungahlanganyela amabhayi ungakatjhadi uzabe uyasona isiphweso. Kungafaniswa nokuthatha isipahla ophiwe sona, usenze isikorobho

Nange ungalaleli imithetho yezesayensi ekhuluma ngezinto ezivamileko epilweni, lokho kungakubangela umonakalo omkhulu. Kungenzeka okufanako nalokha nawungalaleli imithetho yeBhayibheli yokuziphatha kuhle, efana nethi: “Khambelani kude nobufebe.”—1 Thesalonika 4:3.

Ucabanga ukuthi imiphumela yokungalaleli imithetho le ingaba yini? IBhayibheli lithi: “Loyo owona ngokwamabhayi wonakalisa umzimbakhe.” (1 Korinte 6:18) Kuliqiniso kangangani lokho?

 Irhubhululo litjengisa ukuthi inengi labantu abatjha abahlanganyele amabhayi ngaphambi kokuthi batjhade, baqalana nokhunye kwalokhu okulandelako.

  • UKUGANDELELEKA. Inengi labantu abatjha abahlanganyele emabhayini ngaphambi kokuthi batjhade bazisola khulu.

  • UKUNGASATHEMBANI. Abanye ngemva kokuhlanganyela emabhayini bayazibuza ukuthi, ‘Kazi umuntwami lo kukhona na omunye umuntu akhewalala naye ngaphandle kwami?’

  • UKUKHOHLISEKA. Abantazana abanengi bathanda ukuthandana nomuntu ozobavikela ingasi umuntu ozobagangela. Abesana bona-ke abamthandi umntazana ozokwenza koke abakufunako.

  • Isiphetho: Nawungahlanganyela emabhayini ungakatjhadi, umotjha into eligugu khulu. (Roma 1:24) Khumbula ukuthi umzimbakho uqakatheke khulu ukuthi ungaze uwulahle ngaleyo ndlela!

Yeke kwenze kwaziwe ukuthi ungakghona ‘ukukhambela kude nobufebe.’ (1 Thesalonika 4:3) Ngelinye ilanga ungatjhada, yeke uzokuba nelungelo lokuhlanganyela amabhayi. Uzokuthabela khulu lokho, ngani ngoba angeze ube nokuzisola namkha utshwenyeke ngemiraro ebakhona ngokuhlanganyela amabhayi kungakathathanwa.—IzAga 7:22, 23; 1 Korinte 7:3.

 UCABANGANI?

  • Umuntu okuthandako angakufaka na ukuphila kwakho engozini?

  • Umuntu onendaba nawe angabufaka na ubuhlobo bakho noZimu engozini?—Hebheru 13:4.