Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMBUZO 4

Ngingayilungisa Njani Imitjhaphwami?

Ngingayilungisa Njani Imitjhaphwami?

KUQAKATHEKE NGANI LOKHO?

Ukuvuma imitjhaphwakho kuzokusiza ube mumuntu ovuthiweko nothembekileko.

BEWUZOKWENZA NJANI?

Cabanga ngobujamo napu: UMandla udlala nabangani bakhe ibholo, kuthi kumnandi kunjalo athi uyayirarha itjhinge poro efesidereni lakwamakhelwane liphuke.

Nabewusebujamweni bakaMandla bewuzokubona wenzeni?

AKHUJAME KANCANI UCABANGISISE!

KUNEEMPENDULO EZINTATHU ONGAKHETHA KIZO:

 1. Ungabaleka.

 2. Ungaphikela omunye.

 3. Ungatjela umakhelwana ngokwenzekileko, umbawe ukuthi ubhadele iindleko zomonakalo owenzileko.

Kungabonakala kulula ukukhamba nePendulo yokuthoma. Kodwana kuneenzathu ezihle zokuthi uvume imitjhaphwakho, kungakhathaliseki ukuthi uphule ifesidere namkha wenzeni.

 AMABANGA AMATHATHU ENZA KUQAKATHEKE BONA WAMUKELE IMITJHAPHWAKHO

 1. Mkhuba omuhle.

  IBhayibheli lithi: “Sithande ukuthembeka kikho koke.”—Hebheru 13:18NW.

 2. Nawuvuma imitjhaphwakho abantu bazokulibalela.

  IBhayibheli lithi: “Ofihla iimphambeko zakhe akaphumeleli, kodwana ozivumako abe azitjhiye ufunyana isirhawu.”—IzAga 28:13.

 3. Okuqakatheke khulu, kuthabisa uZimu.

  IBhayibheli lithi: “UJehova uyamnyenya okhohlisako, kodwana unesikhozi nabaqotho.”—IzAga 3:32NW.

UNtokozo oneminyaka ema-20 uthi, wafumana ithikithi lokugijimisa ikoloyi khulu, bese wafihlela ubabakhe. Okubuhlungu kukuthi bengeze alifihlela safuthi ithikithelo. Uthi, “Kwathi sekudlule umnyaka, ubaba walifumana. Ngangena emrarweni wakosodiye!”

Khuyini ayifundako? Uthi: “Ukufihla imitjhapho akwenzi izinto zibe lula. Ngokukhamba kwesikhathi izokuvela, begodu uzoyibhadalela.”

UNGAFUNDA NJANI EMITJHAPHWENAKHO?

IBhayibheli lithi: “Soke sineemphoso ezinengi.” (Jakopo 3:2) Njengombana sifundile nawuvuma imitjhaphwakho kutjengisa ukuthi uthobekile begodu uvuthiwe. Ungasamotjhi isikhathi, iveze khonokho.

Igadango elilandelako kufunda emitjhaphwenakho. UNomsa uthi, “Ngilinga ngamandla ukufunda emtjhaphweni ngamunye engiwenzako ukuze ngibe lihlobo lomuntu elingcono, begodu ngikghone nokuqalana nobujamo obuhlukahlukeneko.” Akhesibone-ke ukuthi wena ungakwenza njani lokho.

Uboleke ibhayisigiri kababakho, uthi usayireya njalo iphuke. Yini ongayenza?

 • Ungathula ungamtjeli?

 • Ungamtjela koke okwenzekileko?

 • Ungaphikela omunye umuntu?

Akhesithi akhenge uphase esikolweni ngebanga lokuthi awukafundi. Yini ozoyenza-ke la?

 • Kghani uzokuthi i-test beyibudisi?

 • Kghani uzokumukela ukuthi nguwe otjhaphileko?

 • Nofana uzokuthi abotitjhera bakuhloyile?

Ukudzimelela emitjhaphweni edlulileko kunjengokuziqala esibonibonini ube utjhayela

 Akhucabange ngeembonelo esiqeda ukukhuluma ngazwezi, bese uzibuze ukuthi thana bewungu, (1) babakho, namkha (2) utitjhere, bewuzozizwa njani thana umntwana uvume imitjhaphwakhe kuwe zisuka zibekwa. Bebazozizwa njani nange uyifihlile?

Akhulinge ukukhumbula umtjhapho owenzileko emnyakeni ophelileko, bese ulinge ukuphendula imibuzo nasi.

Wenzani? Wawulungisa njani?

 • Kghani wawufihla?

 • Waphikela omunye umuntu?

 • Namkha wawuvuma?

Nangabe azange uwuvume wazizwa njani ngemva kwalokho?

 • Kamnandi—Akhenge ngitshwenyeke nokutshwenyeka!

 • Umlandu—Ngathana sengakhuluma iqiniso.

Kuhlekuhle bekufuze uwulungise njani umtjhaphwakho?

Wafundani kiwo?

UCABANGANI?

Kubayini abanye abantu kungasibulula ukuthi bamukele imitjhaphwabo?

Abantu bangakuthatha njani nange ungamukeli imitjhaphwakho? Abantu bangakuthatha njani nawamukela imitjhaphwakho?—Lukasi 16:10.