Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMBUZO 10

IBhayibheli Lingangisiza Njani?

IBhayibheli Lingangisiza Njani?

KUQAKATHEKE NGANI LOKHO?

IBhayibheli lithi “yoke imitlolo iphefumulelwe nguZimu.” (2 Thimothi 3:16) Nangabe lokho kuliqiniso kuzokutjho ukuthi iBhayibheli lingakunikela isinqophiso ositlhogako.

BEWUZOKWENZA NJANI?

Cabanga nganapu ubujamo: UDumisani utjhayela endaweni angakayijayeli. Amatshwayo wendlela amtjela ukuthi utjhayela endaweni yena ebekangakathi uya kiyo. Kulapho abona khona ukuthi ulahlekile. Kungenzeka ujike lapho ebekungakafuzi ajike khona.

Nabewusebujamweni bakaDumisani bewuzokwenza njani?

AKHUJAME KANCANI UCABANGISISE!

Zinengi izinto ongakhetha kizo:

  1. Ungabawa abantu bakulayele lapho okufuze uye khona.

  2. Ungaqala umebhe namkha i-GPS.

  3. Ungaragela phambili utjhayela unethemba lokuthi phambidlana uzoyifumana indlela.

Ipendulo yesithathu angeze yaba nomphumela omuhle kangako.

Yesibili ipendulo ngiyo engaphumelela kuhle. Angithi vele nawuthatha ikhambo uyawuphatha umebhe namkha i-GPS.

IBhayibheli nalo lingakusiza ngendlela efanako.

Incwadi esele ithengwe babantu abanengi le

  • ingakusiza ngemiraro yokuphila kwakho

  • ngokuthi ikufundise ukuthi umumuntu onjani, ibuye ikusize ube mumuntu ongcono

  • ngokukutjengisa bona ungaphila njani ipilo ephuma phambili

 UKUPHENDULWA KWEMIBUZO EQAKATHEKE KHULU EPILWENI

Qobe sikhathi, nakhe safumana ithuba lokukhuluma, vane sibuze nemibuzo.

  • Kubayini isibhakabhaka sihlaza?

  • Zenziwe ngani iinkwekwezi?

Kuzakuthi ngemva kwalokho, sibuzane imibuzo ngephasi elisizombilekweli.

Kuzakuthiwani nange sifumana ukuthi iBhayibheli beyisolo ineempendulwezo zoke njalo?

Abantu abanengi bakholelwa ukuthi iBhayibheli igcwele ngemilando yakade namasiko wakhona, phela izintwezo sezaphelelwa sikhathi nofana kungaba budisi khulu ukuzizwisisa. Kghani vele iBhayibheli imraro okunjalo, namkha yindlela abantu abayithatha ngayo? Mhlamunye bayalahleka?

Sinesibonelo nasi, abantu bacabanga ukuthi iBhayibheli lithi uZimu nguye olawula iphasi. Kodwana kungenzeka njani lokho? Phela iphaseli liphume elawulweni! Lizele amatlhuwo, amalwele, ukufa, iinhlekelele zemvelo kunye nokutlhaga. Nangabe uZimu uthanda abantu, angazibangela njani izintwezi?

Awuthandi na ukufumana ipendulo yombuzo lo? Okutjhiwo yiBhayibheli malungana nomuntu olawula iphaseli, kungakutjhiya ubambe ongenzasi!

Mhlamunye sewulemukile ukuthi iinluleko zebhrotjha le zisekelwe eBhayibhelini. AboFakazi bakaJehova bakholelwa ukuthi iBhayibheli ikuphela komthombo wokuthenjwa. Unobangela walokho iBhayibheli, “iphefumulelwe nguZimu, begodu ilungele ukufundisa, ukukhalima, ukunqophisa imitjhapho nokuyala ekulungeni.” (2 Thimothi 3:16, 17) Yeke kungaba kuhle ukuzihlolela ngokwakho incwadi yekadeni le, kodwana esadume bekube kunamhlanjesi!