Iimpendulo Ezili-10 Zemibuzo Yabantu Abatjha

Isizo abantu abatjha abangalisebenzisa nabazakuphila kamnandi.

UMBUZO 1

Ngimumuntu Onjani?

Ukwazi amakghonwakho ubuthakathaka bakho nemigomwakho kuzokwenza kubelula ukuthi uthathe iinqunto ezivuthiweko nawungaphasi kwegandelelo

UMBUZO 2

Kubayini Ngihlale Ngizibuza Ukuthi Kazi Ngiyaqaleka Na?

Kuyakutshwenya na okubona esibonibonini? Khuyini ongathuthukisa kikho?

UMBUZO 3

Ngingakhulumisana Njani Nababelethi Bami?

Nazi iimphakamiso ezingakusiza ukghone ukukhulumisana nababelethi bakho.

UMBUZO 4

Ngingayilungisa Njani Imitjhaphwami?

Nawe uzoyenza imitjhapho—Akunamuntu ongatjhaphiko. Alo umraro ukuphi nami nangitjhaphako?

UMBUZO 5

Khuyini Engingayenza Nangitlhoriswako Esikolweni?

Akutjho ukuthi awunamandla. Ungakghona ukuzilwela ngaphandle kokusebenzisa izandla zakho.

UMBUZO 6

Ngingakuhlula Njani Ukugandelelwa Ziintanga Zami?

Ngasikhathi kungaba budisi ukulwela iqiniso.

UMBUZO 7

Ngenzeni Nangigandelelwa Bona Ngihlanganyele Amabhayi?

Akhucabange ngemiphumela abantu abatjha abaqalana nayo nabatjhidelana khulu nabantu abangakatjhadi nabo.

UMBUZO 8

Yini Okufuze Ngiyazi Ngokutlhoriswa Ngokomseme?

Abantu abatjha babongazimbi bokukatwa. Ungaqalana njani-ke nomraro lo?

UMBUZO 9

Ngikholelwe Na Ekutheni Imvelo Yazivelela?

Ngiyiphi ihlathululo oyibona inengqondo

UMBUZO 10

IBhayibheli Lingangisiza Njani?

Abantu abanengi bathi iBhayibheli izele ngeenolwana, bathi iphelelwe sikhathi, namkha bathi kubudisi ukuyizwisisa. Ayikho into edlula iqiniso.