Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isiphetho

Isiphetho

‘Balingiseni labo abathi ngokukholwa nangokunyamezela bazuza ilifa lesithembiso.’—HEBHERU 6:12.

1, 2. Kubayini kuqakathekile ukwakha ikholo njenganje? Fanisa.

IKHOLO. Ligama elihle, elijamele ifanelo ekarisa khulu. Nokho, nesibona igamelo, sizabe senza kuhle nesicabanga ngelinye: “Ukurhaba!” Ngombana nengabe asinalo ikholo, kufuneka silifumane. Begodu nengabe sinekholo, kufuze silivikele besilihlawulele msinyana. Kubayini kunjalo?

2 Akhe uzicabange uratha erhalawumbeni elikhulu. Uwafuna la amanzi. Newuwafumanako, kufuze uwavikele elangeni. Begodu kufuze uwazalise bona akuhlalele bewufike lapho uya khona. Namhlanje, siphila ephasini elinganandaba noJehova, iphasi lapho ikholo lamambala—njengamanzi layo—lingekho khona begodu liphela msinyana nengabe awulivikeli begodu ulizalise. Silitlhoga ngokurhabako; njengombana singekhe sakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi, angekhe siphumelele ngokomoya ngaphandle kwekholo.—Rom. 1:17.

3. Khuyini uJehova asiphe yona ukusisiza siqinise ikholo lethu, begodu ngiziphi izinto ezimbili okufuze sikhumbule ukuzenza?

3 UJehova uyazi bona silitlhoga msinyana kangangani ikholo, begodu uyazi bona kubudisi kangangani ukulakha nokulibulunga namhlanje. Akunakuzaza bona ngikho asinikele iimbonelo okufuze sizilingise. UJehova waphefumulela umpostoli uPowula bona atlole: ‘Balingiseni labo abathi ngokukholwa nangokunyamezela bazuza ilifa lesithembiso.’ (Heb. 6:12) Ngikho ihlangano kaJehova isikhuthaza bona sisebenze nzima ukulingisa iimbonelo zamadoda nabafazi bekholo abafana nalaba esifunde ngabo encwadini le. Nokho, khuyini okufuze siyenze njenganje? Asikhumbuleni izinto ezimbili nanzi: (1) Kufuze sihlale siqinisa ikholo lethu; (2) kufuze sibulunge ithemba lethu likhanya emkhumbulweni.

4. USathana uzibonakalise njani alinaba lekholo, nokho, kubayini kungakafuzi siphelelwe lithemba?

4 Ragela phambili uqinisa ikholo lakho. Ikholo linenaba elikhulu—uSathana. Umbusi wephaseli ulitjhugulule laba yindawo okubudisi ukubulunga ikholo lethu kiyo. Unamandla amakhulu khulu kunathi. Alo-ke kufuze sisabe bona angekhe sikwazi ukwakha nokuqinisa ikholo lethu kilo? Awa! UJehova mNgani omkhulu wabo boke abafuna ikholo lamambala. Uyasiqinisekisa bona nesisizwa Nguye, singajamelana noDeveli begodu asibalekele! (Jak. 4:7) Siphikisana naye nesizipha isikhathi sokuqinisa nokwakha ikholo lethu qobe langa. Singakwenza njani lokho?

5. Amadoda nabafazi bekholo beBhayibhilini balifumana njani ikholo labo? Hlathulula.

5 Njengombana sibonile, amadoda nabafazi bekholo beBhayibhilini akhenge babelethwe nalo. Ukuphila kwabo kunikele ubufakazi bokobana ikholo limsebenzi womoya kaZimu ocwengileko.  (Gal. 5:22, 23) Bathandazela isizo, ngikho uJehova aragela phambili aqinisa ikholo labo. Asenzeni njengabo, singakhohlwa bona uJehova ngomusa ubapha umoyakhe labo abawubawako nabenza ngokuvumelana nawo ngemithandazwabo. (Luka 11:13) Kukhona okhunye na esingakwenza?

6. Singazuza njani khulu nesifunda ngomlando weBhayibhili?

6 Encwadini le, sikhulume ngeembonelo zekholo eliveleleko ezimbalwa kwaphela. Kusenezinye ezinengi kwamambala! (Funda amaHebheru 11:32.) Ngasinye sazo—ngendlela yaso—zisinikela umbono okufuze sibe nawo nesifundisisa incwadi le ngokusuka ehliziyweni. Nengabe sifunda ukulandisa kweBhayibhili kwabantu bekholwaba sirhabile, angekhe sikwazi ukwakha ikholo lethu ngendlela ebesingalakha ngayo. Bona sizuze ngokuzeleko ekufundeni kwethu, kufuze sibe nesikhathi siphenyisisa ngomongo nemvelaphi yomlando weBhayibhili lo. Nengabe sisolo sikhumbula bona amadoda nabafazi bekholo abanesonwaba ‘bekubabantu abafana nathi,’ isibonelo sabo sizokuba ngesamambala khulu kithi. (Jak. 5:17) Ngesineke, singacabanga bona kungenzeka bebangazizwa njani nebaqalene neentjhijilo nemiraro efana neyethu.

7-9. (a) Amanye amadoda nabafazi bekholo ngeenkhathi zeBhayibhili kungenzeka bebazozizwa njani ngokukhonza uJehova ngendlela esenza ngayo namhlanje? (b) Kubayini kufuze siqinise ikholo lethu ngezenzo?

7 Godu siqinisa ikholo lethu ngeenqunto nezinto esizenzako. Ngaphezu kwakho koke, ‘ukukholwa nekunganamisebenzi kufile.’ (Jak. 2:26) Akhe ucabange indlela amadoda nabafazi esicoce ngabo ebebazokuthaba ngayo negade babelwe ukwenza umsebenzi ofana naloyo uJehova asibawe bona siwenze namhlanje!

8 Isibonelo, kuthiwani nengabe u-Abrahamu bekatjelwe bona angakhonza uJehova, ingasi ema-aldare wamatje angasimahle akhiwe erhalawumbeni, kodwana hlangana nesiqhema sabakhulekeli akunye nabo abahlophisekileko emaWolo womBuso nemihlanganweni emikhulu, lapho iinthembiso azibona ‘zisesekude naye’ zidenjwa begodu zihlathululwa ngendlela ekhethekileko? (Funda amaHebheru 11:13.) Godu kuthiwani nengabe u-Elija watjelwa bona umsebenzakhe bewubandakanya, ingasi ukuqeda abaporofidi bakaBhali abambi kungilapho alinga ukukhonza uJehova ngaphasi kokubusa kwekosi embi nesihlubuki, kodwana ngokuthula avakatjhela abantu ukumemezela umlayezo wenduduzo nethemba? Kwamambala, amadoda nabafazi bekholo beBhayibhilini kungenzeka bebazosamukela msinyana isabelo sokukhonza uJehova ngendlela esenza ngayo namhlanje.

9 Ngalokho asirageleni phambili siqinisa ikholo lethu ngezenzo. Njengombana senza njalo, sizobe sizisebenzisa kwamambala iimbonelo zamadoda nabafazi bekholo ezifumaneka eliZwini lakaZimu eliphefumulelweko. Njengombana kuvezwe eseThulweni, sizozizwa  sitjhidelene nabo khudlwana njengabangani. Nokho, abangani abanjalo msinyana bangaba ngebamambala kithi.

10. Ngiliphi ithabo esizokuba nalo eParadeyisini?

10 Hlala ithemba lakho likhanya bha emkhumbulweni. Amadoda nabafazi bekholo ngaso soke isikhathi bafumana amandla ethembeni abalinikelwe nguZimu. Kuthiwani-ke ngawe? Isibonelo, cabanga ngethabo lokuhlangana neenceku zakaZimu ezithembekileko njengombana zibuyela ekuphileni ‘evukweni labafileko . . . labalungileko.’ (Funda IzEnzo 24:15.) Ngimiphi eminye imibuzo ongathanda ukuzibuza yona?

11, 12. Ephasini elitjha, ngimiphi imibuzo ongayibuza (a) U-Abela? (b) UNuwa? (c) U-Abrahamu? (d) URude? (e) U-Abhigayili? (f) U-Esta?

11 Newuhlangana no-Abela, ungathanda ukumbuza bona bebanjani ababelethi bakhe? Namkha ungabuza: “Ukhe wakhuluma namakerubhi ebekagade indlela engena e-Edeni? Akuphendula?” Kuthiwani ngoNuwa? Ungambuza: “Bewuwasaba amaNefili? Wazitlhogomela njani zoke iinlwanezo ngonyaka loyo emkhunjini?” Newuhlangana no-Abrahamu, ungabuza: “Wakhe wahlangana noShemu? Ngubani owakufundisa ngoJehova? Bekubudisi kuwe ukutjhiya i-Uri?”

12 Ngokufanako, cabanga ngeminye yemibuzo ongathanda ukuyibuza abafazi abathembekileko abavusiweko. “Rude, khuyini eyakutjhukumisela bona ube mkhulekeli kaJehova?” “Abhigayili, bewusaba ukutjela uNabhali bona umsize njani uDavidi?” “Esta, kwenzekani kuwe noMoridekayi ngemva kokuphela kwendaba yeBhayibhili?”

13. (a) Ngimiphi imibuzo okungenzeka abavusiweko bathande ukukubuza yona? (b) Uzizwa njani ngethemba lokuhlangana namadoda nabafazi bekholo bekadeni?

13 Kwamambala, amadoda nabafazi bekholwaba nawe kungenzeka bazokubuza imibuzo eminengi. Qala bona kuthabisa kangangani ukubatjela ngevuthondaba yemihla yokuphela nokobana uJehova ubabusise njani abantu bakhe hlangana neenkhathi ezibudisi! Akunakuzaza bona bazokuthinteka khulu nebezwa ngendlela uJehova azalise ngayo zoke iinthembiso zakhe. Esikhathini esizakweso, angekhe kube mraro ukwenza iinceku zakaZimu ezithembekileko ezisemlandweni weBhayibhili ziphile eengqondweni zethu. Zizabe zilapho nathi, eParadeyisini! Ngalokho, ragela phambili wenza koke ongakwenza nje ukwenza abantwaba baphile kuwe. Ragela phambili ulingisa ikholo labo. Kwanga ungathabela ukukhonza uJehova nabo njengabangani bakho baphakade abathandekako!