Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Lingisa Ikholo Labo

 ISAHLUKO SETJHUMI

Walwela Ukukhulekela Kweqiniso

Walwela Ukukhulekela Kweqiniso

1, 2. (a) Abantu besitjhaba saka-Elija bebatlhatjhiswe yini? (b) U-Elija waqalana nakuphi ukuphikiswa eNtabeni iKarmeli?

U-ELIJA waqala iwoma labantu njengombana linyuka umbundu weNtaba yeKarmeli. Ngitjho nangamarimarima, umtlhago wabantwaba bewubhalwe ebusweni. Isomiso seminyaka emithathu nesiquntu sabatjhiya banebala.

2 Hlangana nabo bekunabaporofidi bakaBhali abama-450 ebebakhambela phezulu, bazikhakhazisa begodu bamhloye ngehliziyo yoke u-Elija, umporofidi kaJehova. INdlovukazi uJezebheli yabulala iinceku zakaJehova ezinengi, kodwana indoda le yajamelana ngamandla nokukhulekela uBhali. Kodwana bekazokwenza isikhathi esingangani lokho? Mhlamunye abapristabo bebacabanga bona u-Elija angekhe akwazi ukujamelana nabo. (1 Kho. 18:4, 19, 20) IKosi u-Ahabi nayo yafika ikhamba ngekoloyanayo yebukhosini. Nayo gade ingamthandi u-Elija.

3, 4. (a) Khuyini okungenzeka yabangela u-Elija wangenwa mamanzi emadolweni njengombana kuthoma ilanga eliqakathekilekweli? (b) Ngimiphi imibuzo esizoyicabangela?

3 Ngaphambi komporofidi oyedwana loyo bekulilanga angazange alibone elifana nalo ekuphileni kwakhe. Njengombana u-Elija aqalile, ikundla beyilungiselelwe ukubambana ngeenhluthu kwabantu abalungileko nabambi okungakhenge khe kubonwe ngaphambilini. Wazizwa njani njengombana ilangelo lithoma? Naye wangenwa mamanzi emadolweni ngombana “bekamumuntu ofana nathi.” (Funda uJakobosi 5:17.) Nokho, naku esingaqiniseka ngakho: Abhodwe babantu abanganakholo, ikosabo esihlubuki, nabapristi abababulali, u-Elija wazizwa ngasuthi utjhiywe yedwana.—1 Kho. 18:22.

4 Nokho, khuyini eyabangela ama-Israyeli umraro lo? Begodu khuyini esingayifunda emlandweni lo? Cabanga ngesibonelo saka-Elija sekholo nokobana singasisebenzisa njani namhlanje.

Ipi Yesikhathi Eside Ifika Esitlhorini

5, 6. (a) Ngiyiphi ipi u-Israyeli aqalana nayo isikhathi eside? (b) IKosi u-Ahabi yasenza njani isono esikhulu kuJehova?

5 Isikhathi sokuphila kwakhe esinengi, u-Elija wabona bona ukukhulekela  kweqiniso bekungatjhejwa, kuthathelwa phasi begodu angananto angayenza ngalokho. U-Israyeli bekasolo asepini yesikhathi eside, ipi hlangana nokukhulekela kweqiniso nokwamanga, hlangana nokukhulekelwa kwakaJehova uZimu nokukhulekelwa kweenthombe kweentjhaba eziwabhodileko. Ngesikhathi saka-Elija, ukukhulekelwa kweenthombe bekurhagele.

6 IKosi u-Ahabi yenza isono esikhulu kuJehova. Yatjhada noJezebheli indodakazi yekosi yeSidoni. UJezebheli bekazimisele ukurhatjha ukukhulekelwa kwakaBhali kwa-Israyeli nokuqeda ukukhulekelwa kwakaJehova. Ingasi kade besele adosa u-Ahabi ngepumulo. Wakhela uBhali itempeli ne-aldare begodu wadosa phambili ekukhulekeleni uzimu wamala lo.—1 Kho. 16:30-33.

7. (a) Khuyini eyenza ukukhulekela uBhali kwaba kumbi kangaka? (b) Malungana nobude besikhathi sesomiso ngesikhathi saka-Elija, kubayini singaqiniseka bona iBhayibhili ayiziphikisi? (Hlanganisa nebhoksi.)

7 Khuyini eyenza ukukhulekela uBhali kwaba kumbi kangaka? Kwadukisa ama-Israyeli, kwasusa abanengi ekukhulekeleni uZimu weqiniso. Bekuyikolo enyenyisako nenelunya. Beyibandakanya iingwadla zetempelini zabaduna nabasikazi, izenzo zomseme ezimbi ngokudluleleko, begodu banikela ngitjho nangabantwana. UJehova waphendula ngokuthumela u-Elija ku-Ahabi bona ayomtjela ngesomiso esizokuhlala bekube ngilapho umporofidi kaZimu amemezela ukuphela kwaso. (1 Kho. 17:1) Kwadlula iminyaka embalwa ngaphambi kobana u-Elija avele ku-Ahabi amtjele bona abuthele abantu nabaporofidi bakaBhali eNtabeni iKarmeli. *

Ngomqondo othileko, amatshwayo anamandla aveza ukukhulekela uBhali asaragela phambili namhlanje

8. Umlando wokukhulekela uBhali lo utjho ukuthini kithi namhlanje?

8 Nokho, ipi le itjho ukuthini kithi namhlanje? Abanye bangacabanga bona indaba yokukhulekelwa kwakaBhali ayisebenzi namhlanje, njengombana singaboni amatempeli nama-aldare wokukhulekela uBhali phakathi kwethu. Kodwana umlando lo awusiwo umlando wekadeni kwaphela. (Rom. 15:4) Ibizo elithi “uBhali” litjho “umnikazi” namtjhana “inkosi.” UJehova watjela abantu bakhe bona kufuze bakhethe yena ‘njengobhali’ wabo namtjhana indoda ebalawulako. (Isa. 54:5) Awuvumi na bona abantu basakhulekela amakhosi ahlukahlukeneko kunokukhulekela uZimu uMninimandla woke? Kungakhathaliseki bona abantu basebenzisa ukuphila kwabo ekufuneni imali, ibizelo, ukuzithabisa, ukuzithabisa ngokomseme, namtjhana ngibaphi abozimu abakhulekelwako ngaphandle kwakaJehova, bakhetha  ikosi. (Mat. 6:24; Funda amaRoma 6:16.) Ngalokho, izinto ezinengi eziphawula ukukhulekela uBhali zisesenamandla namhlanje. Ukucabanga ngepikiswano yekadeni ephakathi kwakaJehova noBhali kungasisiza senze ukukhetha okuhle kokobana sizokukhonza bani.

“Ukuhluza”—Njani?

9. (a) Kubayini indawo iNtaba iKarmeli ebeyikiyo bekuyindawo ehle yokuveza ubuzenzisi babakhulekeli bakaBhali? (Qala umtlolo waphasi.) (b) U-Elija wathini ebantwini?

9 Ukuphakama kweNtaba iKarmeli bekwenza ukghone ukubona kuhle kusukela esikhisini seKishoni ukuya phasi eLwandle Elikhulu (iLwandle leMedithera) eliseduze ukuya eentabeni zeLibhanoni le, etlhagwini. * Kodwana njengombana liveza ihloko ngelanga levuthondabeli, bekumatlhuwo wodwa. Inarha ekhe yavunda uJehova ayinikela  abantwana baka-Abrahama beyithunyile. Kwanje besele kuyinarha erhatjulwe lilanga, yonakaliswe budlhayela babantu bakaZimu! Njengombana abantwaba bahlangana, u-Elija waya kibo wakhuluma: ‘Kuzabe kube nini nihluza hlangana nemibono emibili? Nengabe uJehova nguZimu weqiniso, mlandeleni; kodwana nengabe nguBhali, landelani yena.’—1 Kho. 18:21.

10. Isitjhaba sekhabo laka-Elija ‘besihluza njani hlangana nemibono emibili,’ begodu ngiliphi iqiniso elisisekelo esalikhohlwako?

10 U-Elija bekatjho ukuthini nekasithi ‘ukuhluza hlangana nemibono emibili’? Abantwaba akhenge batjheje bona kufuze bakhethe phakathi kokukhulekela uJehova nokukhulekela uBhali. Bebacabanga bona bangabakhulekela bobabili—bona bangathabisa uBhali ngemigidi yabo enyenyisako kungilapho basabawa umusa kaJehova uZimu. Mhlamunye bebacabanga bona uBhali angabusisa iintjalo nefuywabo, kungilapho “uJehova wamabutho” abavikela epini. (1 Sam. 17:45) Bebakhohlwe iqiniso elisisekelo—lelo abanye abangalizwisisiko namhlanje. UJehova akahlanganyeli ukukhulekelwa kwakhe nananyana ngimuphi omunye umuntu. Ufuna begodu ufanelwe kukhulekela okukhethekileko. Nanyana ngikuphi ukumkhulekela okuhlangene nokhunye ukukhulekela akwamukeleki kuye, kuyamnyenyisa nokumnyenyisa!—Funda u-Eksodosi 20:5.

11. Ucabanga bona ikulumo ka-Elija eNtabeni iKarmeli ingasisiza njani bona godu sihlole izinto eziza qangi ekuphileni nekukhulekeleni kwethu?

11 Ngalokho-ke ama-Israyeli la ‘bekahluza’ njengomuntu olinga ukulandela iindlela ezimbili ngesikhathi esisodwa. Abantu abanengi namhlanje benza umtjhapho ofanako, bavumela abanye ‘abobhali’ bona bangene emaphilwenabo, babekele ukukhulekela uZimu eqadi. Ukulalela isibawo saka-Elija esirhabileko sokulisa ukuhluza kungasisiza godu sihlole izinto eziza qangi ekuphileni nekukhulekeleni kwethu.

Isivivinyo Esiyivuthondaba

12, 13. (a) Ngisiphi isivivinyo esahlongozwa ngu-Elija? (b) Singatjengisa njani bona sinekholo elinjengelaka-Elija?

12 Ngokulandelako u-Elija uhlongoza isivivinyo. Bekungasi sivivinyo esirareneko. Abapristi bakaBhali bekufuze balungise i-aldare, babeke umhlatjelo kilo; bese bathandaza kuzimabo bona aphembe umlilo. U-Elija naye bekazokwenza into efanako. Wathi “uZimu ozokuphendula ngomlilo nguZimu weqiniso.” U-Elija bekazi kuhle bona ngubani uZimu weqiniso. Ikholo lakhe beliqine kangangobana bekangasabi ukunikela abaphikisi bakhe woke amathuba amahle. Wabavumela bona bathome. Ngalokho bakhetha ikunzi yomhlatjelo bese bakhuluma noBhali. *1 Kho. 18:24, 25.

 13 Asisaphili esikhathini seenkarisomraro. Nokho, uJehova akakatjhentjhi. Nathi singathembela kuye njengombana bekunjalo ngo-Elija. Isibonelo, abanye nebaphikisa lokho okufundiswa yiBhayibhili, asisabi ukubavumela bona kube ngibo abaveza umbonwabo qangi. Njengo-Elija, singalindela uZimu weqiniso bona alungise izinto. Senza lokho ngokuyama, ingasi kithi ngokwethu, kodwana eliZwini lakhe eliphefumulelweko, elenzelwe ‘ukunqophisa imitjhapho.’—2 Thi. 3:16.

U-Elija waqala ukukhulekelwa kwakaBhali njengokubudlhayela, begodu bekafuna abantu bakaZimu nabo bakubone lokho

14. U-Elija wabatererha njani abaporofidi bakaBhali, begodu kubayini?

14 Abaporofidi bakaBhali balungisa imihlatjelwabo bese babiza uzimabo. Barhuwelela iinkhathi ezinengi bathi: “Bhali, siphendula!” Baragela phambili nokurhuwelela njengombana imizuzu nama-awara kukhamba. IBhayibhili ithi: “Kodwana bekunganalizwi, kunganapendulo.” Ngemva kwamadina u-Elija wathoma ukubatererha, abatshima athi uBhali kungenzeka utinazela khulu bona angabaphendula, wathi mhlamunye usendlini encani, namtjhana ulele isigiyana ufuna ukuvuswa. U-Elija wakhuthaza abazenzisaba, “Rhuwelelani.” Ngokukhanyako, waqala ukukhulekelwa kwakaBhalokhu njengobudlhayela, begodu bekafuna abantu bakaZimu nabo bakubone lokho.—1 Kho. 18:26, 27.

15. Kubayini indaba yabapristi bakaBhali ibonisa ubudlhayela bokukhetha nanyana ngiyiphi ikosi ngaphandle kwakaJehova?

15 Ukusabela kilokho, abapristi bakaBhali batjharagana khulu, “barhuwelela khulu bese bazisika ngemikhwa nangemikhondo njengesiko labo, bebavova iingazi.” Koke akhenge kubasize ngalitho. “Bekunganalizwi, kunganapendulo, begodu kunganamuntu olaleleko.” (1 Kho. 18:28, 29) Mbala, bekangekho uBhali. Bekuliriyadlhana elenziwe nguSathana ukususa abantu kuJehova. Iqiniso kukobana, ukukhetha nanyana ngiyiphi ikosi ngaphandle kwakaJehova kubangela ukudana, ngitjho neenhloni.—Funda AmaRhalani 25:3; 115:4-8.

UZimu Weqiniso Uyaphendula

16. (a) Ukulungisa kwaka-Elija i-aldare lakaJehova eNtabeni iKarmeli kungenzeka kwabakhumbuzani abantu? (b) U-Elija waragela njani phambili atjengisa ukuthemba kwakhe uZimu?

16 Malanga ntambama kwaba lithuba laka-Elija lokwenza umhlatjelo. Wavuselela i-aldare lakaJehova ebelibhuruziwe, ngokunganakuzaza elabhuruzwa manaba wokukhulekela okuhlanzekileko. Wasebenzisa amatje ali-12, mhlamunye akhumbuza abanengi eentjhabeni  zakwa-Israyeli ezili-10 bona umThetho owanikelwa zoke iintjhaba ezili-12 usawabopha. Bese wabeka umhlatjelwakhe, wathambisa yoke into ngamanzi okungenzeka wawakha eLwandle leMedithera eliseduze. Wemba nomgodi obhoda i-aldare, wawuzalisa swi ngamanzi. Njengombana anikela abaporifidi bakaBhali woke amathuba amahle, wenza okuhlukileko ngoJehova—okutjengisa indlela ebekamthemba ngayo uZimakhe.—1 Kho. 18:30-35.

Umthandazo ka-Elija bewutjengisa bona usasikhathalela isitjhaba sekhabo, ngombana bekakhanuka ukubona uJehova atjhugulula ‘iinhliziyo zaso’

17. Umthandazo ka-Elija wayiveza njani into eza qangi ekuphileni kwakhe, begodu singasilingisa njani isibonelo sakhe emithandazwenethu?

17 Into yoke nesele ilungile, u-Elija wathandaza. Umthandazwakhe bewubetha emhlolweni, watjengisa ngokukhanyako bona khuyini eza qangi ekuphileni kwakhe. Kokuthoma, bekafuna kwaziwe bona nguJehova, ingasi uBhali, ‘onguZimu kwa-Israyeli.’ Kwesibili, bekafuna woke umuntu azi bona yena bekamane asikhonzi sakaJehova; begodu loke idumo kufuze liye Kuye. Kokugcina, watjengisa bona usasikhathalela isitjhaba sekhabo, ngombana bekakhanuka ukubona uJehova atjhugulula ‘iinhliziyo zaso.’ (1 Kho. 18:36, 37) Naphezu kwawo woke umraro owabangelwa kungabi nekholo kwabo, u-Elija bekasabathanda. Emithandazwenethu kuZimu, singatjengisa ukuthobeka okufanako, ukukhathalela ibizo lakaZimu nokurhawukela labo abatlhoga isizo?

18, 19. (a) UJehova wawuphendula njani umthandazo ka-Elija? (b) U-Elija wabawa abantu bona benzeni, begodu kubayini abapristi bakaBhali bebangasifanelekeli isirhawu?

18 Ngaphambi kobana u-Elija athandaze, isiqubutho ebesilapho kungenzeka besizibuza bona uJehova uzokubhalelwa njengoBhali na. Nokho, ngemva komthandazo, akhenge sisaba khona isikhathi sokubuza. Ukulandisa kuthi: “Khonokho umlilo kaJehova wavela ezulwini wadla umhlatjelo neenkuni, amatje nehlabathi waginya namanzi ebekangemgodini.” (1 Kho. 18:38) Ipendulo enamandla kangangani! Abantu basabela njani?

“Ngesikhatheso kwehla umlilo ovela kuJehova”

19 Boke barhuwelela: “UJehova nguZimu weqiniso! UJehova nguZimu weqiniso!” (1 Kho. 18:39) Ekugcineni balibona iqiniso. Nokho, bebangakabi nekholo. Eqinisweni, ukuvuma bona uJehova nguZimu weqiniso ngemva kokubona umlilo wehla ezulwini ukuphendula umthandazo akusikho ukutjengisa ikholo okuhle. Ngalokho u-Elija wababawa bona batjengise ikholo ngenye indlela. Wababawa bona benze into ebekufuze ngathana bebayenza iminyaka  ngaphambili—ukulalela umThetho kaJehova. UmThetho kaZimu bewuthi abaporofidi bamanga nabakhonza iinthombe kufuze babulawe. (Dut. 13:5-9) Abapristi bakaBhalaba bekumanaba wamambala kaJehova uZimu aphikisana nomnqophwakhe ngamabomu. Bayakufanelekela ukurhawukelwa na? Bona ngisiphi isirhawu abasibonisa boke abantwana abanganamlandwaba ebebabatjhisa baphila njengomhlatjelo kuBhali? (Funda IzAga 21:13; Jer. 19:5) Amadoda layo bekufuze angarhawukelwa nakancani! Ngalokho u-Elija wathi kufuze abulawe—ene kwamambala abulawa.—1 Kho. 18:40.

20. Kubayini ukutshwenyeka kwabaphikisi banamhlanje malungana nokukhipha kwaka-Elija isahlulelo ebapristini bakaBhali kunganasisekelo?

20 Abaphikisi banamhlanje bangayisola khulu indlela isivivinywesi esaphetha ngayo eNtabeni iKarmeli. Abanye abantu bangatshwenyeka ngokuthi abanye abatjhisekeli bekolo bangasebenzisa lokhu bona bathethelele inturhu ebangelwa ukungabekezelelani ngokwekolo. Ngokudanisako, banengi abatjhisekeli bekolo abanenturhu namhlanje. Nokho, u-Elija bekangatjhiseki ngokweqileko. Bekakhipha isahlulelo sakaJehova sokulunga. Nanyana kunjalo, amaKrestu weqiniso ayazi bona angekhe alandele ikambo ka-Elija yokubulala abambi. Kunalokho, alandela ikambiso yabo boke abafundi bakaJesu efumaneka emezwini kaKrestu aya kuPitrosi athi: “Buyisela isabula yakho endaweni yayo! Boke abaphethe isabula bazakufa ngesabula.” (Mat. 26:52) UJehova uzokusebenzisa iNdodanakhe bona ikhiphe isahlulelo sokulunga esikhathini esizako.

21. Kubayini isibonelo saka-Elija sifanele amaKrestu weqiniso namhlanje?

21 Umthwalo womKrestu weqiniso kutjengisa ikholo ngendlela aphila ngayo. (Jwa. 3:16) Enye indlela yokwenza lokho kulingisa amadoda anekholo anjengo-Elija. Wakhulekela uJehova ngokukhethekileko begodu wakhuthaza nabanye bona benze njalo. Ngesibindi wabuveza ngokukhanyako ubuzenzesi bekolo uSathana ayisebenzisako ukudukisa abantu bakaJehova. Begodu wathembela kuJehova bona alungise izinto kunokuyama emandlenakhe nakilokho okufunwa nguye. U-Elija walwela ukukhulekela okuhlanzekileko. Kwanga soke singalingisa ikholo lakhe!

^ isig. 9 INtaba iKarmeli ngokuvamileko yihle begodu ihlaza, njengombana ukuba swe okuvela elwandle kukhuphukela emibundwini yakhona kanengi kwenza kune izulu begodu kube nombethe. Njengombana uBhali bekaziwa ngokunisa izulu, intaba le ngokukhanyako beyiyindawo eqakathekileko yokukhulekela uBhali. Indawo engakavundi, iKarmeli eyomileko yaba yindawo ehle yokuveza ukukhulekela uBhali okumamala.

^ isig. 12 Ngokukhanyako, u-Elija wabatjela: “Akukafuzi niphembe umlilo” emhlatjelweni. Ezinye izazi zithi abakhonzi beenthombe abanjalo ngezinye iinkhathi bebasebenzisa imigodi engaphasi bona kubonakale ngasuthi umlilo uphenjwe mamandla angaphezu kwawemvelo.