Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO SESITHANDATHU

Wathandaza KuZimu Ngokusuka Ehliziyweni

Wathandaza KuZimu Ngokusuka Ehliziyweni

1, 2. (a) Kubayini uHana bekangakathabi nekalungiselela ikhambo? (b) Singafundani endabeni kaHana?

UHANA watinazela ngokulungiselela ikhambo, ukwenzela bona angacabangi khulu ngemiraro anayo. Bekufuze kube sikhathi esimnandi; qobe mnyaka u-Elkana indodakwakhe bekathatha woke umndenakhe bona bayokukhulekela etabarnakele eShilo. UJehova bekafuna bona isikhathesi sibe ngesithabisako. (Funda uDuteronomi 16:15.) Akunakuzaza bona uHana kusukela ebuntwaneni ukuya phambili, bekazithabela iinkhathi ezifana nalezo. Kodwana izinto zatjhuguluka.

2 Bekabusiswe ngendoda emthandako. Nokho, u-Elkana bekanomunye umfazi. Ibizo lakhe bekunguPhenina, begodu kubonakala kwanga bekumnqophwakhe ukwenza ipilo kaHana ibe budisi. UPhenina besele afumene indlela yokwenza ngitjho nemigidingo yaqobe mnyaka le ibe mthombo wobuhlungu kuHana. Njani? Okuqakatheke khulu, ikholo lakaHana kuJehova lamsiza njani bona akghone ukuqalana nobujamo obubudisi kangaka? Nengabe uqalene neentjhijilo ezikudima ithabo epilwenakho, ungafumana indaba kaHana ikhuthaza khulu.

“Kubayini Ihliziywakho Ibuhlungu kangaka?”

3, 4. Ngimiphi imiraro emibili emikhulu uHana aqalana nayo, begodu kubayini ngamunye wawo bewusitjhitjhilo?

3 IBhayibhili itjengisa imiraro emikhulu emibili epilweni kaHana. Wokuthoma walinga ukuwulawula, kodwana wesibili wona wambhalela. Kokuthoma, bekasesithenjini, nomfazi ogade amhloyile. Kwesibili, bekayinyumba. Ubujamobo bubudisi khulu kunanyana ngimuphi umfazi ofuna ukuba nabantwana; kodwana ngesikhathi sakaHana namasiko wakhona, bekubuhlungu khulu ukuba yinyumba. Umndeni ngamunye bewuqale ebantwaneni bona baragekisele phambili ibizo lomndeni. Ukungabi nabantwana bekuqalwa njengento eyihlazo.

4 Kungenzeka bona uHana bekangakghona ukuqalana ngokuphumelelako nobujamobo ngathana bekangagandelelwa nguPhenina. Ukuba sesithenjini bekungasi yinto ethabisako. Bekuba nokunghwarana nomona. Umtjhado onjalo bewuhluke khulu  eenkambiswenilawulo zokuba nomfazi oyedwa uZimu azibeka esimini ye-Edeni. (Gen. 2:24) IBhayibhili itjengisa bona isithembu yinto embi begodu ipilo yokunghwarana egade isemzini ka-Elkana ikutjengisa kuhle bona kubayini isithembu singasiyo into ehle.

5. Kubayini uPhenina bekafuna ukutlhorisa uHana, begodu wamzwisa njani ubuhlungu?

5 U-Elkana bekamthanda khulu uHana. Ngokuya ngesiko lamaJuda wathoma ngokutjhada noHana ngokukhamba kwesikhathi watjhada noPhenina. Kunanyana ngikuphi, uPhenina obekamnonakela khulu uHana, wafumana iindlela ezinengi zokumphilisa kabuhlungu. Into egade imenza azibone kwanga ungcono kukobana bekangasiyo inyumba. UPhenina walamisa ngemva kokulamisa, begodu ngaso soke isikhathi nekathola umntwana bekazibona angcono khulu. Kunokobana amrhawukele begodu amduduze ngalokho aqalene nakho, uPhenina wasebenzisa lokho bona azwise uHana ubuhlungu obukhulu. IBhayibhili ithi uPhenina wasebenzisa lokho bona atererhe uHana “afuna ukumzwisa ubuhlungu.” (1 Sam. 1:6) UPhenina bekakwenza ngamabomu lokho. Bekafuna ukuzwisa uHana ubuhlungu begodu waphumelela.

UHana bekumtshwenya khulu ukuba yinyumba, begodu uPhenina bekenza koke angakwenza ukwenza uHana azizwe agandelelekile

6, 7. (a) Naphezu kokulinga kwaka-Elkana ukududuza uHana, kubayini angakhenge amtjele koke okwenzekileko? (b) Inga-kghani ukuba yinyumba kwakaHana bekutjho bona uJehova bekangamamukeli? Hlathulula. (Qala umtlolo waphasi.)

6 Ithuba lakaPhenina elihle lokuzwisa uHana ubuhlungu lafika nekuthathwa ikhambo laqobe mnyaka lokuya eShilo. Kibo boke abantwana bakaPhenina abanengi—“woke amadodanakhe namadodakazakhe”—u-Elkana wawanikela isabelo emhlatjelweni owenzelwa uJehova. Nokho, uHana ogade anganamntwana wathola isabelo sakhe kwaphela. Ngalokho uPhenina wagandelela uHana amkhumbuza ngokungabi nabantwana kwakhe okwenza umfazabantu lo walila wangasafuna nokudla. U-Elkana wabona bonyana isithandwa sakhe uHana besigandelelekile begodu singadli, ngalokho walinga ukumduduza. Wabuza, “Hana ulilelani, kubayini ungadli, kubayini udane kangaka? Angisingcono kuwe kunamadodana alitjhumi?”—1 Sam. 1:4-8.

7 Okuhle kukobana u-Elkana watjheja bona uHana bekagandelelwa kungabi nabantwana. Begodu uHana wakuthabela ukuba kwakhe nomusa nokumqinisekisa ngethando. * Kodwana u-Elkana akhenge akhulume ngobumbi obebenziwa nguPhenina; begodu akukho emlandweni  weBhayibhili okutjengisa bona uHana wamtjela. Mhlamunye wabona bonyana ukukhuluma ngoPhenina bekungenza ubujamo bube bumbi khulu. Kghani u-Elkana bekangabutjhugulula ubujamo? Ukukhuluma ngoPhenina kuHana bengeze na kumenze angamhloniphi, mhlamunye abe adelelwe bantwana ngitjho neenkhonzi zakhe? UHana bekazozizwa kwanga ulahliwe emzinakhe.

Ekuphathweni kwakhe kumbi ekhaya, uHana waphendukela kuJehova bona afumane induduzo

8. Nengabe uphethwe kumbi, kubayini kududuza ukukhumbula bona uJehova nguZimu wobulungiswa?

8 Kunganandaba bona u-Elkana bekabazi boke ubumbi obenziwa nguPhenina namtjhana awa, uJehova uZimu wabubona boke. IliZwi lakhe litjengisa bona wakubona koke lokho, ngalokho liyabayelelisa boke abatlhorisa abanye begodu babaphathe kumbi. Ngakelinye ihlangothi, abanganamlandu nabanokuthula njengoHana, bangafumana induduzo ekwazini bona uZimu wokulunga ulungisa koke ngesikhathi sakhe nangendlelakhe. (Funda uDuteronomi 32:4.) Mhlamunye uHana bekakwazi lokho, ngombana wafuna isizo kuJehova.

“Akhenge Asatshwenyeka Godu”

9. Ngisiphi isifundo esingasifunda ekuzimiseleni kwakaHana ukuya eShilo naphezu kokwazi bona uPhenina uzomphatha njani?

9 Ngamathathakusa, umndeni watinazela. Woke umuntu bekalungiselela ikhambo, ngitjho nabantwana. Ikhambo lokuya eShilo belizokuthatha umndeni omkhulu lo amakhilomithara angaphezu kwama-30 wenarha yakwa-Efrayimi eneembundu. * Ikhambwelo belizokuthatha ilanga namtjhana amalanga amabili ngeenyawo. UHana bekazi bona umfazi omhloyileko lo uzomphatha njani. Nokho, uHana akhenge asale ekhaya. Ngalokho ubekela abakhulekeli bakaZimu banamhlanje isibonelo esihle. Akusikho ukuhlakanipha ukuvumela abantu abasiphatha kumbi bona basiliye ekukhulekeleni kwethu uZimu. Nesingenza njalo, sizokulahlekelwa ziimbusiso ezisisiza bona sikghodlhelele ubujamo obubudisi.

10, 11. (a) Kubayini uHana waya etabarnakele msinyana ngendlela angakghona ngayo? (b) UHana wathandaza njani kuBabakhe osezulwini ngokusuka ehliziyweni?

10 Ngemva kwelanga elide lokukhamba eendleni zeentaba ezimazombezombe, umndeni omkhulu lo besele uzokufika eShilo. IShilo belisembundwini obhodwe ngeminye imibundu ephakamileko kunalo. Njengombana batjhidela, kungenzeka bona uHana bekacabanga ngokudephileko ngento azoyitjho nekathandaza kuJehova. Nebafikako, umndeni wadla ndawonye. UHana wasuka msinyana ngendlela ebakangakghona ngayo kwabanye waya etabarnakele lakaJehova. UmPristi  omKhulu uEli bekalapho, ahlezi hlanu komnyango. Kodwana uHana bekacabanga ngoZimakhe kwaphela. Etabarnakele, bekaqiniseka bona uZimu uzomuzwa. Nengabe akekho ongakuzwisisa ngokuzeleko ukugandeleleka kwakhe, uBabakhe wezulwini angamzwisisa. Ubuhlungu abuzwako bamenza wathoma ukulila.

11 Njengombana umzimbakhe ubuhlungu ngebanga lesibibithwana ebekanaso, uHana wakhuluma noJehova buthule. Iindebe zakhe zahlengezela njengombana acabanga ngamagama azokuveza ubuhlungu bakhe. Wathandaza isikhathi eside, aveza amazizwakhe kuBabakhe. Wenza okungaphezu kokubawa uZimu bona azalise isifiso sakhe sokuba nembeleko. UHana bekangafuni isibusiso esivela kuZimu kwaphela, kodwana nokumnikela lokho angakghona ukumnikela khona. Ngalokho wenza isithembiso sokobana nekangaba nendodana, uzokunikela ngayo bona ikhonze uJehova koke ukuphila kwayo.—1 Sam. 1:9-11.

12. Njengombana isibonelo sakaHana sibonisa, yini ekufuze siyikhumbule nekuziwa endabeni yomthandazo?

12 Ngalokho uHana wabekela zoke iinkhonzi zakaZimu isibonelo esihle nekuziwa endabeni yomthandazo. Ngomusa uJehova umema abantu bakhe bona bakhulume naye ngokutjhaphulukileko, ngaphandle kokuzaza, bathululele amatshwenyeko wabo kuye njengombana umntwana angenza kubabelethi bakhe abamthandako. (Funda IRhalani 62:8; 1 Tesalonika 5:17.) Umpostoli uPitrosi waphefumulelwa bona atlole amezwi aduduzako la malungana nomthandazo kuJehova: “Fumbelani woke amatshwenyeko wenu kuye, ngombana yena uyanikhathalela.”—1 Pit. 5:7.

13, 14. (a) Ngisiphi isiphetho esiphosakeleko u-Eli aphetha ngaso malungana nendaba kaHana? (b) Indlela uHana aphendula ngayo u-Eli isibekela njani isibonelo esihle sekholo?

13 Nokho, abantu abezwisisi begodu abanasirhawu njengoJehova. Njengombana uHana alila begodu athandaza, wararwa lilizwi alizwako. Belingelaka-Eli, umpristi omkhulu, obekamqalile njengombana athandaza. Wathi: “Uzokudakwa bekube nini? Qaquluka ewayinini oliselileko.” U-Eli wabona iindebe zakaHana ezihlengezelako, ukulila nokuba lisizi kwakhe. Kunokobana ambuze bona kwenzenjani, waphetha ngokuthi udakiwe.—1 Sam. 1:12-14.

14 Qala bona amezwi layo amhlaba kangangani uHana, ngaso kanye isikhathi ebekezwa ngaso ubuhlungu ukuqalana namezwi anganasisekelo layo—avela endodeni egade isesikhundleni esihlonitjhwa kangaka! Nanyana kunjalo, wabeka esinye isibonelo esihle sekholo. Akhenge avumele ukungapheleli komuntu kumthikazise ekukhulekeleni uJehova. Waphendula u-Eli ngehlonipho begodu wamhlathululela ubujamo bakhe. Abona bonyana wenze iphoso, waphendula ngelizwi elithambileko: “Khamba ngokuthula, kwangathi uZimu ka-Israyeli angakunikela okubawileko.”—1 Sam. 1:15-17.

15, 16. (a) Ukuthandaza kwakhe ngokusuka ehliziyweni kuJehova nokumkhulekela etabarnakele kwamthinta njani uHana? (b) Singasilandela njani isibonelo sakaHana nesilwisana namazizo abuhlungu?

 15 Ukuthandaza kuJehova ngokusuka ehliziyweni kwakaHana nokukhulekela etabarnakele kwaba namuphi umphumela? Siyafunda: “Umfazi wakhamba begodu wadla, akhenge asatshwenyeka.” (1 Sam. 1:18) I-Jerusalem Bible la ithi: “Akhenge asabonakala adanile.” UHana wazizwa atjhaphulukile. Bekunjengokuthi uthethe umthwalo anawo wawunikela umuntu onamandla angaphezu kwewakhe, uBabakhe wezulwini. (Funda IRhalani 55:22.) Ukhona na umraro ongadisibeza uZimu? Awa—awukho begodu angeze waba khona!

16 Nesizizwa sidisibezwa, sidanile namtjhana sizwa ubuhlungu obukhulu, senza kuhle nesilandela isibonelo sakaHana begodu sikhulume ngokutjhaphulukileko Naloyo iBhayibhili embiza ngokuthi “Mumuzwi womthandazo.” (Rha. 65:2) Nesenza njalo ngekholo, singafumana bona ukudana kwethu kungajanyiselelwa “kuthula kwakaZimu okudlula loke ilwazi.”—Fil. 4:6, 7.

“Alikho IDwala Elifana NoZimethu”

17, 18. (a) U-Elkana wabonisa njani ukuthi uyasisekela isifungo sakaHana? (b) Khuyini uPhenina angakhenge asakwazi ukuyenza kuHana?

17 Ekuseni ngelanga elilandelako, uHana wabuyela etabarnakele akhamba no-Elkana. Mhlamunye wamtjela ngesibawo nangesifungo asenzileko ngombana umThetho kaMosisi bewuthi indoda inelungelo lokwenza isifungo somfazi sibe lilize nengabe usenze ngaphandle kwemvumo yayo. (Num. 30:10-15) Kodwana indoda ethembekileko leyo akhenge yenze njalo. Kunalokho, yena noHana bakhulekela uJehova ndawonye etabarnakele ngaphambi kobana babuyele ekhaya.

18 Kunini lapho uPhenina atjheja khona bona akasanawo amandla wokutshwenya uHana? Ukulandisa akutjho, kodwana amezwi athi “akhenge asatshwenyeka godu” atjengisa bona uHana wahlala athabile kusukela ngesikhatheso ukuya phambili. Kinanyana ngikuphi, kubonakala kwanga msinyana uPhenina wabona bonyana ukuba nelunya kwakhe bekungasamtshwenyi uHana. IBhayibhili akhenge isakhuluma ngoPhenina.

19. Ngisiphi isibusiso esafunyanwa nguHana, begodu wabonisa njani bona uyazi ukuthi isibusiswesi sivelaphi?

19 Njengombana iinyanga zikhamba, ukuthula komkhumbulo kaHana kwatjhuguluka kwaba lithabo elikhulu. Waba sidisi! Ethabweni lakhe, akhenge akhohlwe bona isibusiswesi sivela kubani. Lapho umsanyana lo aselabelethiwe, wathi ibizo lakhe nguSamuweli, okutjho “Ibizo lakaZimu,” ngokukhanyako eliqalise ekubizeni ibizo lakaZimu, njengombana uHana enza. Ngonyaka loyo, akhenge akhambe no-Elkana nomndeni ukuya eShilo. Wahlala ekhaya nomntwana iminyaka emithathu bekwaba kulapho selakhitjhwe ebeleni. Wazilungiselela  ukuqalana nelanga ebekazokuhlukana ngalo nendodanakhe ayithandako.

20. UHana no-Elkana basizalisa njani isithembiso abasenza kuJehova?

20 Bekungasilula ukuhlukana nendodanakhe. Nokho, uHana bekazi bona uSamuweli bekazokutlhogonyelwa kuhle eShilo, mhlamunye bafazi ebebakhonza etabarnakele. Nanyana kunjalo, bekasesemncani khulu, begodu akekho umma ongathabela ukuhlukana nomntwanakhe. Naphezu kwalokho, uHana bano-Elkana basa umsanyana etabarnakele ngaphandle kokunghonghoyila, kodwana ngethabo. Benza imihlatjelo endlini kaZimu, ngemva kwalokho banikela u-Eli uSamuweli, bamkhumbuza ngesifungo uHana asenza lapho eminyakeni egadungileko.

UHana waba sibusiso samambala endodanenakhe uSamuweli

21. Umthandazo kaHana kuJehova walitjengisa njani ikholo lakhe eliqinileko? (Qala nebhokisi elithi, “Imithandazo Emibili Eveleleko.”)

21 Ngemva kwalokho uHana wenza umthandazo uZimu awubona ufaneleka ukufakwa eliZwini lakhe eliphefumulelweko. Njengombana ufunda amezwakhe aku-1 Samuweli 2:1-10, uzokubona bonyana ivesi ngalinye litjengisa ukuqina kwekholo lakhe. Wadumisa uJehova ngokusebenzisa kwakhe amandla ngendlela erarako—ngekghono lakhe elinganakumadaniswa, lokuthobisa abazikhakhazisako, ukubusisa abagandelelekileko nelokuqeda ukuphila namtjhana ukukuphulusa ekufeni. Wadumisa uYise ngokucwenga kwakhe okukhethekileko, ubulungiswa nokuthembeka kwakhe. Ngebanga elihle, uHana bekangathi: “Alikho idwala elifana noZimethu.” UJehova uthembeke ngokupheleleko begodu akatjhentjhi, usiphephelo kibo boke abagandelelekileko abaphendukela kuye bona bafumane isizo.

22, 23. (a) Kubayini singaqiniseka bona uSamuweli wakhula azi bona ababelethi bakhe bayamthanda? (b) UJehova waragela njani phambili abusisa uHana?

22 USamuweli omncani wabusiswa ngokuba nomma obekanekholo elikhulu kangaka kuJehova. Ngitjho nanyana bekamkhumbula njengombana akhula, akhenge azizwe  alahliwe. Qobe mnyaka, uHana bekaya eShilo aphathele uSamuweli imbaji enganamkhono bona ayisebenzise ekonzwenakhe etabarnakele. Umthungo ngamunye bewutjengisa ithando egade analo ngendodanakhe. (Funda 1 Samuweli 2:19.) Singambona ngelihlo lengqondo ambathisa imbajana leyo, amlungisa kuhle, begodu amqale ngethando njengombana akhuluma amezwi anomusa nakhuthazako. USamuweli bekabusisekile ngokuba nomma ofana nalo, begodu wakhula waba sibusiso ebabelethini bakhe nakiwo woke ama-Israyeli.

23 UHana naye akhenge alitjalwe. UJehova wambusisa ngabanye abantwana, wabelethela u-Elkana abanye abantwana abahlanu. (1 Sam. 2:21) Nokho, mhlamunye isibusiso sakaHana esikhulu buhlobo egade anabo noBabakhe uJehova, obakhula khulu ngokukhamba kweminyaka. Kwanga kungenzeka okufanako nakuwe, njengombana ulingisa ikholo lakaHana.

^ isig. 7 Nanyana ukulandisa kweBhayibhili kutjengisa bona uJehova ‘wavala isibeletho sakaHana,’ abukho ubufakazi bokobana uZimu bekangamamukeli umfazi ozithobileko nothembekileko lo. (1 Sam. 1:5) Ngezinye iinkhathi iBhayibhili iveza izenzakalo uZimu azivumela bona zenzeke ngesikhatheso.

^ isig. 9 Isilinganiso samakhilomitha sisekelwe ekutheni pheze iRama, emzini ka-Elkana, bekuyindawo kamva eyabizwa bona yi-Arimathiya ngesikhathi sakaJesu.