Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Lingisa Ikholo Labo

Isethulo

Isethulo

Balingiseni labo abathi ngokukholwa nangokunyamezela bazuza ilifa lesithembiso.’ —HEBHERU 6:12.

1, 2. Omunye umbonisi okhambako wabaqala njani abantu abaseBhayibhilini, begodu kubayini abantu abanjalo bebangaba bangani abahle?

“UKHULUMA ngabantu abaseBhayibhilini kwanga bangani bakhe bakade.” La, mamezwi akhulunywa ngomunye umfazi omKrestu ngemva kokulalela ikulumo yombonisi okhambako okhulileko. Abe afanele, ngombana umzalwana lo waqeda iminyaka afunda iliZwi lakaZimu begodu afundisa ngalo—kangangobana nekakhuluma ngamadoda nabafazi bekholo abaseBhayibhilini, kuzwakala kwanga ukhuluma ngomnganakhe wakade.

2 Angekhe kwathabisa na nesingenza abanengi babantu abaseBhayibhilinaba abangani bethu? Bababantu bamambala ngendlela leyo kuwe? Cabanga bona bekungaba njani ukukhamba nokukhuluma nabo, ukusebenzisa isikhathi ukwazi amadoda nabafazi abanjengoNuwa, u-Abrahama, uRude, u-Elija no-Esta. Cabanga ngomthelela ebebangaba nawo ekuphileni kwakho—amezwi wesiluleko aligugu nesikhuthazo ebebazokuba naso kuwe!—Funda IzAga 13:20.

3. (a) Singazuza njani ekufundeni ngamadoda nabafazi beBhayibhilini bekholo? (b) Ngimiphi imibuzo esizoyicabangela?

3 Liqiniso, ngesikhathi ‘sevuko . . . labalungileko,’ ubungani obuzuzisakobo buzokusebenza ngokuzeleko. (IzE. 24:15) Nokho, ngitjho nanje singazuza ekufundeni ngamadoda nabafazi beBhayibhilini bekholwaba. Njani? Umpostoli uPowula unikela ipendulo esebenzako nasi: ‘Nilingise labo abathi ngokukholwa nangokunyamezela bazuza ilifa lesithembiso.’ (Heb. 6:12) Njengombana sithoma ukufunda ngamadoda nabafazi bekholwaba, akhe sicabangele imibuzo embalwa amezwi kaPowula asikhumbuza yona: Liyini ikholo, begodu kubayini silitlhoga? Singabalingisa njani abantu abathembekileko abaseBhayibhilini?

Ikholo—Lokho Elingikho Nebanga Elenza Silitlhoge

4. Kanengi abantu bacabangani ngekholo, begodu kubayini singathi babethe phasi?

4 Ikholo yifanelo ehle khulu, leyo woke amadoda nabafazi esizokufunda ngabo encwadini le ebebalithatha njengeliqakathekileko. Abantu abanengi namhlanje abalithathi njengeliqakathekileko ikholo, bacabanga bona litjho ukukholelwa entweni enganabufakazi obuqinileko. Nokho, babethe phasi. Ikholo alisikho ukuthatheka; alisiwo amazizo angatjho litho; lingaphezu kokukholwa kwaphela. Ukuthatheka kuyingozi. Amazizo anjalo angafika akhambe, ngitjho nokukholwa kwaphela akutjho litho nekuziwa ekukhonzeni uZimu ngombana  ‘namadimoni ayakholwa abe ahlengezele.’—Jak. 2:19.

5, 6. (a) Ikholo lethu lidzimelele kiziphi izinto ezimbili esingaziboniko? (b) Ikholo lethu kufuze libe namandla kangangani? Fanisa.

5 Ikholo lamambala lingaphezu kokuthatheka. Khumbula bona iBhayibhili ilihlathulula njani. (Funda amaHebheru 11:1.) UPowula wathi ikholo lidzimelele eentweni ezimbili engekhe sizibone. Kokuthoma, lidzimelele emaqinisweni wanje walokho “esingakuboniko.” Amehlwethu wenyama angekhe awabona amaqiniso wokusezulwini—njengoJehova uZimu, iNdodanakhe, nofana umBuso kwanje obusa ezulwini. Kwesibili, ikholo lidzimelele ‘eentweni esinethemba ngazo’—izinto ezingakabi ukwenzeka. Njenganje angekhe silibone iphasi elitjha umBuso kaZimu ozoliletha msinyana. Nokho, kghani lokho kutjho bona abukho ubufakazi bamaqiniso la nezinto esinethemba lazo azinasisekelo?

6 Awa, akusinjalo! UPowula wahlathulula bona ikholo lamambala linesisekelo esiqinileko. Nekabiza ikholo bona ‘liqiniso ngalokho esingakuboniko,’ wasebenzisa ibizo elingatjhugululwa ngokuthi “itayitela.” Cabanga ngomuntu ofuna ukukupha indlu. Angakunikela itayitela yendlu leyo bese uthi, “Nasi indlwakho etja.” Liqiniso, akatjho bona uzokuhlala ephetjhanenelo; utjho bona iphetjhanelo libufakazi obunamandla bokobana indlu leyo ngeyakho, ukuba nalo kufana nokuba nendlu ngokwayo. Ngokufanako, ubufakazi bekholo lethu bunamandla khulu kangangobana bungafaniswa nekholo lethu ngokwalo.

7. Libandakanyani ikholo leqiniso?

7 Ngalokho-ke, ikholo leqiniso libandakanya ithemba lamambala nekholo elingasikinyekiko ngokukhanyako elidzimelele kuJehova uZimu. Ikholo lisenza simbone njengoBabethu onethando nokuthemba bona zoke iinthembiso zakhe zizokuzaliseka. Kodwana ikholo leqiniso libandakanya okungeziweko. Njengento ephilako, kufuze lihlawulelwe bona likhule. Kufuze liboniswe ngezenzo, nekungasi njalo lizokufa.—Jak. 2:26.

8. Kubayini ikholo liqakatheke kangakangaka?

8 Kubayini ikholo liqakatheke kangakangaka? UPowula wanikela ipendulo enamandla. (Funda amaHebheru 11:6.) Angekhe sikwazi ukukhuluma noJehova namtjhana ukumthabisa nengabe asinalo ikholo. Ngalokho-ke, ikholo liqakathekile nengabe sifuna ukuzalisa umnqopho ophakemeko nomuhle ukudlula nanyana ngisiphi isibunjwa esihlakaniphileko: wokutjhidela nokudumisa uBabethu wezulwini, uJehova.

9. UJehova utjengise njani ukuthi uyabona bonyana siyalitlhoga ikholo?

9 UJehova uyazi bona silitlhoga kangangani ikholo, ngalokho usinikele iimbonelo zokobana singalakha begodu silitjengise njani ikholo. Ubusise ibandla lobuKrestu ngeembonelo zamadoda wekholo adosa phambili. IliZwi lakhe  lithi: ‘Nilingise ukukholwa kwabo.’ (Heb. 13:7) Begodu usinikele okungeziweko. UPowulu watlola ‘ngelifu . . . labofakazi,’ amadoda nabafazi bekadeni abasitjhiyela iimbonelo zekholo ezithinta ihliziyo. (Heb. 12:1) Irhelo lakaPowula labantu bekholwaba elitlolwe kumaHebheru isahluko 11 alikapheleli. IBhayibhili izele iindaba zamambala zamadoda nabafazi, abatjha nabadala, abaphila ngaphasi kobujamo obungafaniko, abaphila ngekholo begodu abanokunengi abangasifundisa khona ngesikhathi sokutlhoga ikholwesi.

Singalilingisa Njani Ikholo Labanye?

10. Isifundo somuntu mathupha sizosisiza njani ukulingisa amadoda nabafazi bekholo abasemlandweni weBhayibhili?

10 Angekhe ukwazi ukulingisa umuntu ngaphandle kobana umqalisise. Njengombana ufunda incwadi le, uzokubona bonyana kwenziwe irhubhululo elingeziweko ukukusiza ufunde ngamadoda nabafazi bekholwaba. Kubayini ungenzi okufanako begodu uzenzele namarhubhululo angeziweko? Esifundweni sakho somuntu mathupha, fundisisa iBhayibhili usebenzisa woke amathulusu onawo. Njengombana uzindla ngalokho okufundako, linga ukubona indawo yesenzakalo nemvelaphi yomlando weBhayibhili. Linga ukubona, ukuzwa imidumo, ukuzwa iphunga njengokungathi nawe bewulapho. Ngaphezu kwalokho, linga ukuzifaka emanyathelweni wabantu ababandakanyekileko. Njengombana uzifaka emanyathelweni wamadoda nabafazi bekholwaba, bazokuba ngebamambala kuwe, uzobajayela—abanye bazabe bafane nabangani bakho bakade.

11, 12. (a) Ungatjhidelana njani no-Abramu noSarayi? (b) Ungazuza njani esibonelweni sakaHana, u-Elija noSamuweli?

11 Newungabazi kuhle, uzokufuna ukubalingisa. Isibonelo, cabanga lapho uqalene nesabelo esitjha. Ehlanganweni kaJehova, umenywa bona wandise ikonzwakho ngendlela ethileko. Mhlamunye ukhonjelwa bona ufudukele esimini enetlhogeko ekulu yabarhuweleli abangeziweko, namtjhana bona ulinge indlela ethileko yokutjhumayela oyithola ingakajayeleki nofana ungayithandisisi. Njengombana ucabangela isabelo begodu uthandaza ngaso, kghani kungakusiza ukucabanga ngesibonelo saka-Abramu? Yena noSarayi bebazimisele ukutjhiya ukuzigedla e-Uri ngalokho babusiswa khulu. Njengombana wenza njengabo, kwamambala uzozizwa ubazi ngcono kunangaphambili.

12 Ngokufanako, kuthiwani nengabe omunye otjhidelene naye ukuphatha kumbi begodu uzizwa uphelelwa mamandla—uzizwa ufuna ngitjho nokunghala ukuya emihlanganweni? Nengabe ucabangela isibononelo sakaHana, nendlela ajamelana ngayo nokunyazwa nguPhenina, sizokusiza wenze isiqunto esihle—begodu singenza uHana abonakale  amngani othandekako kuwe. Ngokufanako, nengabe ukuzizwa ungasililitho kukuqeda amandla, ungazizwa utjhidelene no-Elija njengombana ufunda ngobudisi aqalana nabo nendlela uJehova amduduza ngayo. Nabatjha abagandelelwa bantwana abafunda nabo abaziphethe kumbi bangazizwa batjhidelene noSamuweli ngemva kokufunda ngendlela aqalana ngayo nomthelela omumbi wamadodana ka-Eli etabernakele.

13. Ukulingisa ikholo labantu abaseBhayibhilini kukwehlisa isithunzi na? Hlathulula.

13 Kghani ukulingisa ikholo labantu abanjalo abaseBhayibhilini kukwenza uzizwe uphasi, namtjhana uzinyaza? Awa, akusinjalo! Khumbula, iliZwi lakaJehova lisikhuthaza ukulingisa abantu bekholo. (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9) Ngaphezu kwalokho, abanye abantu esizokufunda ngabo encwadini le nabo ngokwabo bebalingisa abanye abanekholo abaphila ngaphambi kwabo. Isibonelo, esaHlukweni 17 sencwadi le, uMariya udzubhula amezwi kaHana, ngokukhanyako amqala njengesibonelo. Lokho kwenza ikholo lakaMariya labonakala lingazisi na? Awa! Kunalokho, isibonelo sakaHana sasiza uMariya ukwakha ikholo, bona azenzele igama elihle noJehova uZimu.

14 Incwadi le yenzelwe ukukusiza uqinise ikholo lakho. Izahluko ezilandelako zakhiwa ziinhloko zeSithalasokulinda ezimlandelande ezithi, “Lingisa Ikholo Labo” ezagadangiswa hlangana no-2008 no-2013. Nokho, kufakwe nokhunye ukwaziswa okutjha. Isahluko ngasiye sinemibuzo engasisiza ukucoca nokusebenzisa ukwazisokhu. Iinthombe ezinengi ezinemibala nemininingwana engeziweko zenzelwe incwadi le ngokukhethekileko, nalezo ebezivele zikhona zikhulisiwe bezathuthukiswa. Kufakwe nezinye izinto ezisizako njengamatjhadi nomebhe. Incwadi ethi Lingisa Ikholo Labo yenzelwe ukusisiza esifundweni somuntu mathupha, somndeni nesebandla. Eminye imindeni godu ingathabela ukufunda iindabezi ndawonye ngokuzwakalako.

15 Kwanga incwadi le ingakusiza ulingise ikholo leenceku zakaJehova ezithembekileko zesikhathi esidlulileko. Begodu kwanga ingakusiza ukhule ekholweni njengombana utjhidela kuYihlo wezulwini, uJehova!