Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isingeniso

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Kubafowethu Nabodadwethu Abathandekako:

Kusukela kumagazini wokuthoma we-Nqabayokulinda yomphakathi kaJanabari 1, 2008, sathulelwa umlandelande weenhloko ezitja ezikarisako ezithi, “Lingisa Ikholo Labo.” Kusukela lapho, qobe ngemva kweenyanga eentathu kugadangiswa isihloko esitjha somlandelande loyo, qala bona kuthabisa kangangani!

Basabela njani abafundi? Ngemva kokuqeda ukufunda isihloko esikhuluma ngoMarta, omunye umfundi watlola: “Ngahleka khulu nengisifundako ngombana ngifana naye—ngihlale ngifuna ukuphatha abayeni kuhle, ngitinazele, kodwana ngezinye iinkhathi ngikhohlwe bona kufuze ngijame kancani ngithabele ubungani.” Omunye omutjha waphetha ngalokhu nekaqeda ukufunda indaba ka-Esta: “Ngiyavuma bona ngezinye iinkhathi siyeqisa endabeni yeempahla nefetjheni yamva. Kufuze simbathe kuhle; nokho, asifuni ukweqisa.” Wangezelela: “UJehova utshwenyeka ngalokho esingikho ngaphakathi.” Isihloko esikhuluma ngompostoli uPitrosi savusa ikareko nasi kudade omKrestu: “Ngangena ngatjhinga nengifunda umlando lo. Waphila! Ngasebenzisa amazizwami ukuzwa lokho isihlokwesi esikhuluma ngakho!”

Abafundaba—nenengi labanye abatlolileko ukuthokoza iinhloko ezimlandelandezi—baqinisekisa lokho okwatlolwa ngumpostoli uPowula esikhathini eside esadlulako: ‘Koke okwatlolwa ngaphambilini kwatlolelwa ukusifundisa bona kuthi ngokunyamezela nokukhuthazeka, sibe nethemba.’ (Rom 15:4) Mbala, uJehova wenza bona iindabezi zitlolwe eBhayibhilini bona zisifundise iimfundo eziqakathekileko. Soke, kungakhathaliseki bona sineminyaka emingaki sazi iqiniso, singafunda likhulu ekulandisenokhu.

Sikukhuthaza bona ufunde incwadi le msinyana ngendlela ongakghona ngayo. Ihlanganise njengengcenye yehlelo lokuKhulekela kwenu koMndeni—abantwana bazoyithanda khulu! Ibandla neliyifunda esiFundweni seBhayibhili seBandla, ungathomi utshwile! Ungarhabi, ifunde uzigedlile. Yiba nesithombe ngqondo; zifake emanyathelwenabo. Linga ukuzizwa njengabo, ubone abakubonako. Madanisa indlela abasabela ngayo ebujamweni obuthileko nendlela wena okungenzeka bewuzokusabela ngayo.

Kusithabisa kwamambala ukuhlanganyela nawe incwadi le. Kwanga ingaba sibusiso kuwe nemndeninakho. Ngethando elikhulu neemfiso ezihle,

IsiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova