Lingisa Ikholo Labo

Singazuza njani nje ekufundeni ngamadoda nabafazi bekholo ekukhulunywa ngabo eBhayibhelini?

Isikhathi Sezenzakalo

Isikhathi sezenzakalo neemebhe zizokusiza ukwazi uba nesithombengqondo sokuthi abantu beBhayibhelini abathembekilekwaba ekukhulunywa ngabo bebaphila ngasiphi isikhathi neendawo ebebahlala kizo.

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

IsiHlopha esiBusako sikhuthaza woke umuntu ngokusuka ehliziyweni bona bazuze ngokuzeleko njengombana bazifundela bona mathupha incwadi le nalokha bayifunda njengomndeni.

Isethulo

IBhayibheli ineembonelo ezinengi ezihle yeendaba ezimalungana namadoda nabafazi abathembekileko. Iimbonelo zabo zingasizuzisa njani?

U-ABELA

‘Nanyana Aselafa, Ikholo Lakhe Lisakhuluma’

Khuyini esingayifunda ngo-Abela nekholo lakhe njengombana kukuncani kangako okutjhiwo ngaye eBhayibhelini?

UNUWA

“Wakhamba NoZimu Weqiniso”

UNuwa nomkhakhe baqalana naziphi iintjhijilo ekukhuliseni abantwababo? Balitjengisa njani ikholo ngokwakha umkhumbi?

U-ABRAHAMA

‘Unguyise Wabo Boke Abakholwako’

U-Abrahama walitjengisa njani ikholo? Ngiziphi iindlela ongathanda ukulingisa ngazo ikholo laka-Abrahama?

URUDE

“Lapho Uya Khona Ngizokuya Khona”

Kubayini uRude gade azimisele ukutjhiya abantu nenarha yekhabo? Hlobo liphi lobuntu uRude alitjengisako elamenza wathandwa nguJehova?

URUDE

“Umfazi Oveleleko”

Kubayini umtjhado kaRude noBhowazi bewuqakathekile? Khuyini esingayifunda kuRude noNawomi malungana nomndeni?

UHANA

Wathandaza KuZimu Ngokusuka Ehliziyweni

Ikholo lakaHana kuJehova lamsiza wabekezelela ubujamo ebebubonakala kwanga bengekhe kwakghoneka ukuqalana nabo.

USAMUWELI

“Waragela Phambili Akhulela KuJehova”

Khuyini ekungakajayeli namkha ebekurara ngokukhula kwakaSamuweli? Khuyini eyasiza bona ikholo lakhe likhule nekahlala etarbanakeli?

USAMUWELI

Wakhuthazela Naphezu Kokudana

Soke siqalana nobudisi nokudana okulinga ikholo lethu. Ukukhuthazela kwakaSamuweli kungasifundisani?

U-ABHIIGAYILI

Wenza Ngokuhlakanipha

Singafundani emtjhadweni ka-Abhigayili obudisi?

U-ELIJA

Walwela Ukukhulekela Kweqiniso

Singasilingisa njani isibonelo saka-Elija nesibambene phasi phezulu nabaphikisana nalokho okufundiswa yiBhayibheli?

U-ELIJA

Watjheja, Begodu Walinda

Umporofidi u-Elija watjengisa njani ukuthi bekawuphaphamele umthandazo ngesikhathi alindele bona uJehova afeze isithembiso sakhe?

U-ELIJA

Wathola Induduzo KuZimakhe

Ngiziphi izehlakalo ezabangela bona u-Elija adane kangangobana bekafune nokufa?

UJONA

Wafunda Emitjhaphwenakhe

Ungazifaka na ebujamweni bakaJona ngokuzama ukuzwisisa isizathu sokusaba kwakhe ukwamukela isabelo? Umlando usifundisa okuqakathekileko ngesineke nangomusa kaJehova.

UJONA

Wafunda Isifundo Sokuba Nomusa

Indaba kaJona ingasisiza njani bona sizihlolisise thina?

U-ESTA

Wavikela Abantu BakaZimu

Ukutjengisa ithando lokuzidela njengo-Esta, kutlhoga ikholo nesibindi.

U-ESTA

Wenza Ngokuhlakanipha, Ngesibindi Nokuzidela

U-Esta watjengisa njani ukungabi marhamaru ngokuthatha amagadango ngebanga lakaJehova nabantu bakhe?

UMARIYA

‘Qala! Incekukazi KaJehova!’

Indlela uMariya asabela ngayo engilozini uGabhariyeli itjengisani ngekholo lakhe? Ngibuphi obunye ubuntu obuthandekako abutjengisa?

UMARIYA

Wenza “Isiqunto Ehliziywenakhe”

Okwenzeka kumaMariya eBhetlehema kwaqinisa ikholo lakhe eenthembisweni zakaJehova.

UJOSEFA

Wavikela, Watlhogomela, Wakghodlhelela

UJosefa wawuvikela njani umndenakhe? Kubayini afudukisela uMariya noJesu eGibhide?

UMARTA

“Ngiyakholwa”

UMarta walitjengisa njani ikholo eliqinileko ngitjho nangesikhathi esibudisi sokufelwa?

UPITROSI

Walwisana Nokusaba Nokuzaza

Ukusaba kungaba yinto elimazako enamandla. UPitrosi wakuhlula ukusaba nokuzaza kwakhe malungana nokulandela uJesu.

UPITROSI

Wathembeka Nekaqalene Nokulingwa

Ikholo nokuthembeka kwakaPitrosi kwamsiza njani amukele ukulungiswa nguJesu?

UPITROSI

Wafunda Ukulibalela EKosinakhe

UPitrosi wafundani kuJesu malungana nokulibalela? UJesu watjengisa njani bona bekamlibalele uPitrosi?