Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 5

Uyini Umnqopho KaZimu Ngephasi?

Uyini Umnqopho KaZimu Ngephasi?

1. Kubayini uZimu abumba iphasi?

Iphaseli uJehova uliphe abantu. Likhaya lethu. Ngalokho, isibili sokuthoma esibabantu, u-Adamu no-Efa, khenge sabunjelwa ukuhlala ezulwini—uZimu besele abumbe iingilozi bona zihlale ezulwini. (Job. 38:4, 7) Kunalokho, uZimu wathatha umuntu wokuthoma wambeka eparadeyisini elihle elibizwa ngokobana yisimu ye-Edeni. (Gen. 2:15-17) UJehova wanikela yena nenzalwakhe yangomuso ithemba lokuthabela ukuphila ngokungapheliko ephasini.—Funda iRhalani 37:29; 115:16.

Ekuthomeni, yisimu ye-Edeni kwaphela ebeyiyiparadeyisi. Isibili sokuthoma bekufuze sizalise iphasi ngenzalwaso. Ngokukhamba kwesikhathi, bebazokuhlula iphasi loke begodu balenze iparadeyisi. (Genesisi 1:28) Iphasi ngeze litjhatjalaliswe. Lizokuhlala lilikhaya lesintu.—Funda iRhalani 104:5.

2. Kubayini iphasi lingasiyiparadeyisi nje?

U-Adamu no-Efa khenge bamlalele uZimu, ngalokho uJehova wabaqotha esimini. IParadeyisi lalahleka, begodu akunamuntu owaphumelela ekulibuyiseleni. IBhayibhili ithi: “Iphasi ngokwalo lanikelwa esandleni somumbi.”—Jobhi 9:24.—Funda uGenesisi 3:23, 24.

Kghani uJehova uwulahlile umnqophwakhe wekuthomeni ngesintu? Awa! UnguSomandla. Ngeze abhalelwa. (Isaya 45:18) Uzokubuyisela abantu endleleni egade ayinqophile.—Funda iRhalani 37:11, 34.

3. IParadeyisi lizokubuyiselwa njani?

Iparadeyisi lizokubuyiselwa ephasini hlangana nokubusa kwakaJesu njengeKosi kaZimu. Epini ebizwa ngokobana yi-Amagedoni, uJesu uzokudosa phambili iingilozi zakaZimu begodu  atjhabalalise boke abaphikisa uZimu. Ngemva kwalokho uJesu uzokubopha uSathana iimnyaka eyi-1 000. Abantu bakaZimu bazokuphuluka ekutjhatjalalisweni ngombana uJesu uzobanqophisa begodu abavikele. Bazokuthabela ukuphila ngokungapheliko eParadeyisini ephasini.—Funda ISambulo 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kuzokuphela nini ukutlhaga?

UZimu uzobuqeda nini ubumbi ephasini? UJesu wanikela itshwayo ukutjengisa bona ukuphela kuyatjhidela. Ubujamo bephasi bagadesi busongela ukuphila komuntu begodu butjengisa bona kwanjesi siphila ‘emaphelelweni wephasi.’—Funda uMatewu 24:3, 7-14, 21, 22.

Hlangana nokubusa kwakaJesu kweemnyaka eyi-1 000 asezulwini abusa iphasi, uzokuqeda woke umtlhago. (Isaya 9:6, 7; 11:9) Ngaphandle kokukhonza njengeKosi, uJesu uzokuba njengoMpristi Ophakemeko asule izono zalabo abathanda uZimu. Ngalokho ngoJesu, uZimu uzokuqeda ukugula, ukuluphala, nokufa.—Funda u-Isaya 25:8; 33:24.

5. Bobani abazokuphila eParadeyisini elizako?

EWolweni lomBuso uzokuhlangana nabantu abathanda uZimu begodu abafuna ukufunda bona bangamthabisa njani

Abantu abalalela uZimu bazokuphila eParadeyisini. (1 Jwanisi 2:17) UJesu wathumela abalandeli bakhe bona bayokufuna abathobekileko begodu babafundise ekufuze bakwenze bona bamukeleke kuZimu. Namhlanjesi, uJehova ulungiselela iinkulungwana zabantu ukuphila eParadeyisini elizako ephasini. (Zefaniya 2:3) EmaWolweni woMbuso waboFakazi BakaJehova, abantu bafunda ukuba madoda nabobaba abangcono nokuba bafazi nabomma abangcono. Abantwana nababelethi bakhulekela ndawonye bafunde nendlela yokuzuza eendabeni ezihle.—Funda uMika 4:1-4.