Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 12

Ungatjhidela Njani KuZimu?

Ungatjhidela Njani KuZimu?

1. Kghani uZimu ulalela yoke iimthandazo?

UZimu umema abantu bazo zoke iintjhaba bona batjhidele kuye ngomthandazo. (IRhalani 65:2) Nokho, akayilaleli, namtjhana akayamukeli, yoke iimthandazo. Ngokwesibonelo, iimthandazo yendoda engaphathi kuhle umkayo ingavimbezeleka. (1 Pitrosi 3:7) Godu, ama-Israyeli nekaragela phambili ngobumbi, uZimu wabhala ukulalela iimthandazo yawo. Ngokukhanyako, umthandazo ulilungelo. Namtjhana kunjalo, uZimu uzoyilalela iimthandazo yezoni ezone khulu nengabe ziyaphenduka.—Funda u-Isaya 1:15; 55:7.

2. Kufuze sithandaze njani?

Umthandazo uyingcenye yokukhulekela kwethu, ngalokho kufuze sithandaze kwaphela kuMbumbi wethu, uJehova. (Matewu 4:10; 6:9) Godu, njengombana singakapheleli, kufuze sithandaze ebizweni lakaJesu ngombana wafela izono zethu. (Jwanisi 14:6) UJehova akafuni sibuyelele iimthandazo esiyibambe ngehloko namtjhana etlolwe phasi. Ufuna sithandaze ngokusuka ehliziyweni yethu.—Funda uMatewu 6:7; Filipi 4:6, 7.

UMbumbi wethu angasizwa ngitjho namtjhana sithandaza buthule. (1 Samuweli 1:12, 13) Usimema bona sithandaze nanyana kunini, njengekuthomeni nekupheleni kwelanga, nesidlako, ngitjho nalokha nesineemraro.—Funda iRhalani 55:22; Matewu 15:36.

3. Kubayini amaKrestu ahlangana?

Ukutjhidela kuZimu akusilula ngombana siphila hlangana nabantu abanganakholo kuZimu nabadelela isithembiso sakhe  sephasi elinokuthula. (2 Thimothi 3:1, 4; 2 Pitrosi 3:3, 13) Ngalokho sitlhoga ubudlelwano obukhuthazako nesikholwa nabo, nabo bayasitlhoga.—Funda KumaHebheru 10:24, 25.

Ukuhlangana nabantu abathanda uZimu kuyasisiza bona sitjhidele kuZimu. Iimhlangano yaboFakazi BakaJehova isinikela amathuba amahle wokuzuza ekholweni labanye.—Funda KwebeRoma 1:11, 12.

4. Ungatjhidela njani kuZimu?

Ungatjhidela kuJehova ngokucabangisisa ngalokho okufunde eLizwini lakhe. Cabanga ngalokho okufunda emsebenzinakhe, esilulekweni sakhe, neenthembisweni zakhe. Umthandazo wokucabangisisa wakha ukuthokozela ehliziywenethu ngethando lakaZimu nokuhlakanipha kwakhe.—Funda uJoshuwa 1:8; iRhalani 1:1-3.

Ungatjhidela kuZimu kwaphela nengabe uyamthemba, unekholo kuye. Kodwana ikholo linjengento ephilako etlhoga ukondliwa. Kufuze wondle ikholo lakho ngaso soke isikhathi ngokubuyekeza isisekelo salokho okukholelwako.—Funda uMatewu 4:4; Hebheru 11:1, 6.

5. Ukutjhidela kuZimu kuzokuzuzisa njani?

UJehova uyabatlhogomela labo abamthandako. Angabavikela kinanyana ngikuphi okungabeka ikholo nethemba labo lokuphila okungapheliko engozini. (IRhalani 91:1, 2, 7-10) Uyasiyelelisa ngeendlela zokuphila ezingasongela ipilo nethabo lethu. UJehova usifundisa indlela engcono khulu yokuphila.—Funda iRhalani 73:27, 28; Jakobosi 4:4, 8.