Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 15

Kubayini Kufuze Uragele Phambili?

Kubayini Kufuze Uragele Phambili?

1. Ukuragela phambili nesifundo sakho seBhayibhili kuzokuzuzisa njani?

Akunakuzaza bona ukubuyekezwa okurhunyeziwekokhu kweemfundiso zeBhayibhili ezisisekelo kuqinise ithando lakho ngoJehova. Ithandweli litlhoga ukuhlawulelwa okuragela phambili. (1 Pitrosi 2:2) Ithemba lakho lokuphila okungapheliko lidzimelele ekurageleni kwakho phambili utjhidela kuZimu ngokutaditjha iLizwi lakhe.—Funda uJwanisi 17:3; KaJuda 21.

Njengombana ukhula elwazini lakho ngoZimu, ikholo lakho lizokuqina. Ikholo lizokusiza uthabise uZimu. (Hebheru 11:1, 6) Lizokutjhukumisela bona uphenduke begodu wenze amatjhuguluko azuzisako endleleni yakho yokuphila.—Funda IZenzo 3:19.

2. Ilwazi lakho ngoZimu lingabazuzisa njani abanye?

Ungaba nobuhlobo obukhethekileko noJehova

Ngokwemvelo, uzokufuna ukuhlanganyela nabanye lokho okufundileko—soke siyakuthabela ukutjela abanye iindaba ezimnandi. Njengombana uragela phambili utaditjha iBhayibhili, uzokufunda indlela yokusebenzisa iBhayibhili ukuhlathulula ikholo lakho kuJehova neendabeni ezimnandi.—Funda KwebeRoma 10:13-15.

Abantu abanengi bathoma ukuhlanganyela iindaba ezimnandi nabangani namtjhana iinhlobo. Tjheja. Kunokubatjela bona ikolo yabo ayikalungi, batjele ngeenthembiso zakaZimu. Godu, khumbula bona ngokujayelekileko abantu bakarwa zizenzo zakho zomusa kunalokho okutjhoko.—Funda yesi-2 KuThimothi 2:24, 25.

3. Ngibuphi ubuhlobo ongabuthabela noZimu?

Ukutaditjha iLizwi lakaZimu kuzokusiza ukhule ngokomoya. Ngokukhamba kwesikhathi, ungaba nobuhlobo okukhethekileko  noJehova. Eqinisweni ungaba lilunga lomndenakhe.—Funda ye-2 Korinte 6:18.

4. Ungaragela phambili njani uthuthuka?

Ungathuthuka ngokomoya ngokuragela phambili utaditjha iLizwi lakaZimu. (Hebheru 5:13, 14) Bawa omunye waboFakazi BakaJehova afunde nawe iBhayibhili asebenzisa incwadi ethi Lisifundisani IBhayibhili? Newuragela phambili ufunda iLizwi lakaZimu, kulapho ipilwakho izokuragela phambili iphumelela.—Funda iRhalani 1:1-3; 73:27, 28.

Iindaba ezimnandi zivela kuJehova, uZimu othabileko. Ungatjhidela kuye ngokutjhidela ebantwini bakhe. (Hebheru 10:24, 25) Ngokuragela phambili wenza iimzamo yokuthabisa uJehova, ufikelela ukuphila kwamambala—ukuphila okungapheliko. Ukutjhidela kuZimu kwamambala yinto ehle khulu ongayenza.—Funda 1 KuThimothi 1:11; 6:19.