Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 8

Kubayini UZimu Avumela Ubumbi Nokutlhaga?

Kubayini UZimu Avumela Ubumbi Nokutlhaga?

1. Bathoma njani ubumbi?

UZimu wavumela abantu bona babuse isikhathi eside ngokwaneleko ukutjengisa bona ngeze bakwazi ukurarulula imiraro yesintu

Ubumbi ephasini bathoma uSathana nekakhuluma amala wokuthoma. Ekuthomeni uSathana gade ayingilozi epheleleko, kodwana ‘azange adzimelele eqinisweni.’ (Jwanisi 8:44) Wahlawulela isifiso sokukhulekelwa okungekwakaZimu kwaphela. USathana waleya amala emfazini wokuthoma, u-Efa, begodu wamenza walalela yena kunoZimu. U-Adamu wahlanganyela no-Efa ekungalalelini uZimu. Isiqunto saka-Adamu sarholela emtlhagweni nekufeni.—Funda uGenesisi 3:1-6, 19.

USathana nekaphakamisa bona u-Efa angamlaleli uZimu, bekathoma ukuhlubuka ebukhosini bakaZimu, namtjhana esikhundleni sakhe njengoPhakemeko. Inengi lesintu lihlanganyele noSathana ekwaleni uZimu njengoMbusi wabo. Ngalokho, uSathana waba ‘mbusi wephaseli.’—Funda uJwanisi 14:30; 1 Jwanisi 5:19.

2. Kghani indalo kaZimu beyinomtjhapho?

Yoke iimsebenzi kaZimu iphelele. Abantu neengilozi uZimu azibumbileko bebangakghona ukulalela uZimu ngokupheleleko. (Duteronomi 32:4, 5) UZimu wasibumba sinekululeko yokuzikhethela hlangana kokwenza okuhle nokwenza okumbi. Ikululeko leyo isinikela indlela yokutjengisa ithando esinalo ngoZimu.—Funda uJakobosi 1:13-15; 1 Jwanisi 5:3.

3. Kubayini uZimu avumele ukutlhaga bekube nje?

UJehova uvumele ukuhlubuka ebukhosini bakhe isikhathi esilinganiselweko. Kubayini? Ukutjengisa bona ayikho iimzamo yokuzibusa ngaphandle kwakhe engazuzisa abantu. (UMtjhumayeli 7:29; 8:9) Ngemva kweemnyaka ezi-6 000 yomlando  wesintu, ubufakazi buyakhanya. Ababusi abababantu babhalelwe kuqeda ipi, ubulelesi, ukungabi nabulungiswa, namtjhana izifo.—Funda uJeremiya 10:23; KwebeRoma 9:17.

Ngokungafani nokubusa kwabantu, ukubusa kwakaZimu kuzuzisa labo abakwamukelako. (Isaya 48:17, 18) Msinyana, uJehova uzokuqeda boke abarhulumende babantu. Ngilabo abakhetha ukubuswa nguZimu kwaphela abazokuhlala ephasini.—Isaya 11:9.—Funda uDanyela 2:44.

4. Ukukghodlhelela kwakaZimu kusinikela ithuba lokwenzani?

USathana wathi abantu bakhonza uJehova kwaphela ngombana bamarhamaru. Uyafuna ukutjengisa bona lokho kumamala? Ungakghona! Ukukghodlhelela kwakaZimu kusinikela ithuba lokutjengisa bona sinyula ukubuswa nguZimu namtjhana babantu. Sitjengisa ukukhetha kwethu ngendlela esiphila ngayo.—Funda uJobhi 1:8-12; Iziyema 27:11.

5. Singamkhetha njani uZimu njengoMbusi?

Ukukhetha kwethu kwembula bona sifuna uZimu abe mBusi wethu namtjhana awa

Singakhetha uZimu njengoMbusi wethu ngokufuna nokuhlanganyela ekukhulekeleni kweqiniso okusekelwe eLizwini lakaZimu, iBhayibhili. (Jwanisi 4:23) Singala uSathana njengombusi wethu ngokungazibandakanyi kezepolotiki nakezepi, njengombana kwenza uJesu.—Funda uJwanisi 17:14.

USathana usebenzisa amandlakhe ukuthuthukisa ukuziphatha okumbi, nezenzo ezilimazako. Nesala izenzo ezinjalo, abanye abangani bethu neenhlobo bangasihleka ubudlhadlha namtjhana basiphikise. (1 Pitrosi 4:3, 4) Ye-ke kufuze sikhethe. Sizozihlanganisa na nabantu abathanda uZimu? Sizoyilalela iimthetho yakhe ehlakaniphileko nenethando? Nesenza njalo, sizabe sifakazela bona uSathana bekaleya amala nekathi abekho abantu abazokulalela uZimu nebangaphasi kwegandelelo.—Funda yoku-1 Korinte 6:9, 10; 15:33.

Ithando lakaZimu ngesintu liqinisekisa bona ubumbi nokutlhaga kuzokuphela. Labo abatjengisa bona bayakukholelwa lokhu bazokuthabela ukuphila ephasini ngokungapheliko.—Funda uJwanisi 3:16.