Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 2

Ngubani UZimu?

Ngubani UZimu?

1. Kubayini kufuze sikhulekele uZimu?

UZimu weqiniso Mbumbi wazo zoke izinto. Akanasithomo begodu ngeze abe nesiphetho. (IRhalani 90:2) UMthombo weendaba ezimnandi ezifumaneka eBhayibhilini. (1 Thimothi 1:11) Njengombana uZimu asinikela ukuphila, kufuze sikhulekele yena kwaphela.—Funda ISambulo 4:11.

2. Unjani uZimu?

Akekho umuntu okhe wabona uZimu ngombana umuMoya, okutjho bona ulihlobo lokuphila eliphakemeko kuneembunjwa zenyama eziphila ephasini. (Jwanisi 1:18; 4:24) Nokho, singabona ubuntu bakaZimu eentweni azibumbileko. Ngokwesibonelo, iimhlobohlobo yeenthelo namabhlomu isitjengisa bona unethando nokuhlakanipha. Ubukhulu bendawo yoke busitjengisa bona unamandla. —Funda KwebeRoma 1:20.

Singafunda ngitjho nokungeziweko ngobuntu bakaZimu ngokufunda iBhayibhili. Ngokwesibonelo, lisitjela ngalokho uZimu akuthandako nangakuthandiko, indlela aphatha ngayo abantu, nendlela asabela ngayo ebujamweni obuhlukahlukeneko. —Funda iRhalani 103:7-10.

3. Kghani uZimu unebizo?

UJesu wathi: ‘Baba wethu osezulwini: Ibizo lakho alicwengiswe.” (Matewu 6:9) Nanyana uZimu aneziqu ezinengi, unebizo linye kwaphela. Elimini ngalinye, liphimiselwa ngeendlela ezihlukahlukeneko. NgesiNdebele ngokujayelekileko liphinyiselwa ngokuthi “Jehova.”—Funda iRhalani 83:18.

Ibizo lakaZimu likhutjhiwe emaBhayibhilini amanengi lajanyiselelwa ngeziqu ezithi Kosi nofana Zimu. Kodwana nekutlolwa iBhayibhili, ibizo lakaZimu belivela iinkhathi ezingaba  zi-7 000. UJesu wenza ibizo lakaZimu laziwa nekafundisa abantu ngoZimu.—Funda uJwanisi 17:26.

4. UJehova unendaba nathi na?

Njengobaba onethando lo, uZimu uthatha amagadango azosizuzisa isikhathi eside

Kghani umtlhago orhagele kangaka utjengisa bona uJehova unguZimu onganandaba nathi? Abanye abantu bathi usenza sitlhage bona asilinge, kodwana lokho akusiliqiniso.—Funda uJakobosi 1:13.

UZimu uhloniphe umuntu ngokumnikela ilungelo lokuzikhethela. Asiyithabeli na itjhaphuluko yokuzikhethela ukukhonza uZimu? (Joshuwa 24:15) Kodwana abanengi bakhetha ukwenza izinto ezimbi kwabanye, ngalokho umtlhago uyanda. Kumzwisa ubuhlungu uJehova ukubona ukungabi nabulungiswa okunjalo.—Funda uGenesisi 6:5, 6.

UJehova nguZimu onendaba nathi. Ufuna bona sithabele ukuphila. Msinyana uzokususa umtlhago nalabo abawubangelako. Okwanjesi, unebanga elizwakalako lokuvumela umtlhago kwesikhatjhana. ESifundweni 8, sizokufunda bona ngiliphi ibangelo. —Funda ye-2 Pitrosi 2:9; 3:7, 13.

5. Singatjhidela njani kuZimu?

UJehova usimema bona sitjhidele kuye ngokukhuluma naye ngomthandazo. Unekareko kithi ngabanye. (IRhalani 65:2; 145:18) Ukulungele ukusilibalela. Uyayitjheja iimzamethu yokumthabisa, ngitjho nanyana ngezinye iinkhathi sibhalelwa. Ngalokho, ngitjho nanyana singakapheleli, singaba nobuhlobo obutjhideleneko noZimu. —Funda iRhalani 103:12-14; Jakobosi 4:8

Njengombana uJehova asinikele ukuphila, kufuze simthande ukudlula nanyana ngubani. (Markosi 12:30) Njengombana utjengisa ithando lakho ngaye ngokufunda okungeziweko ngaye begodu ngokwenza lokho akufunako, uzokutjhidela khulu kuye.—Funda yoku-1 Thimothi 2:4; 1 Jwanisi 5:3.