Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 4

Ngubani UJesu Krestu?

Ngubani UJesu Krestu?

1. Ukuphila kwakaJesu kwathoma njani?

Ngiziphi iimfanelo ezenza uJesu wangeneka?—MATEWU 11:29; MARKOSI 10:13-16.

Ngokungafani nanyana ngimuphi umuntu, uJesu waphila ezulwini njengomuntu womoya ngaphambi kobana abelethwe ephasini. (Jwanisi 8:23) Sibunjwa sakaZimu sokuthoma, begodu wasiza ekubumbeni zoke ezinye izinto. Nguye kwaphela owabunjwa nguZimu ngokunqophileko, ngalokho-ke, kuyafaneleka bona ubizwa ngokobana uyiNdodana kaZimu ‘eyodwa tere.’ (Jwanisi 1:14) UJesu wakhonza njengomKhulumeli kaZimu, kungalokho abizwa nangokuthi ‘nguLizwi.’—Funda Iziyema 8:22, 23, 30; KwebeKholose 1:15, 16.

2. Kubayini uJesu eza ephasini?

UZimu wathumela iNdodanakhe ephasini ngokudlulisela ukuphila kwayo kusuka ezulwini kuya esibelethweni sentombi emJuda uMariya. Ngalokho uJesu zange abe nobaba omumuntu. (Luka 1:30-35) UJesu weza ephasini bona (1) azokufundisa iqiniso ngoZimu, (2) azosibekela isibonelo sokobana kufuze siyenze njani intando kaZimu ngitjho nalapho sisebudisini, begodu (3) anikele ukuphila kwakhe kube ‘sihlengo.’—Funda uMatewu 20:28.

3. Kubayini sitlhoga isihlengo?

Isihlengo yimbadelo ebhadelelwa ukutjhaphulula umuntu engozini yokufa. (Eksodosi 21:29, 30) Ukufa nokuluphala bekungasiyingcenye yehloso kaZimu yekuthomeni ngesintu. Sikwazi njani lokho? UZimu watjela umuntu wokuthoma, u-Adamu, bona nekangenza lokho iBhayibhili ekubiza ngokuthi ‘sisono,’ uzokufa. Ngalokho ngathana u-Adamu zange one, bekangekhe  afe. (Genesisi 2:16, 17; 5:5) Ngokuya ngeBhayibhili, ukufa “kwangena” ephasini lesintu ngo-Adamu. Ngalokho u-Adamu wadlulisela isono nesigwebo saso, ukufa, kizo zoke iinzukulwana zakhe. Sitlhoga isihlengo bona sisitjhaphulule esigwebeni sokufa esasizuza njengelifa ku-Adamu.—Funda KwebeRoma 5:12; 6:23.

Ngubani obekangabhadela isihlengo sokusitjhaphulula ekufeni? Nesifako, sibhadela isigwebo sezono zethu kwaphela. Akunamuntu ongakapheleli ongabhadalela izono zabanye.—Funda iRhalani 49:7-9.

4. Kubayini uJesu afa?

Ngokungafani nathi, uJesu bekaphelele. Ngalokho bekungatlhogeki afele izono zakhe—zange enze isono. Kunalokho, uJesu wafela izono zabanye. UZimu watjengisa ithando elikhulu ngesintu ngokuthumela iNdodanakhe bona izosifela. Godu uJesu watjengisa ithando lakhe ngathi ngokulalela uYise nangokunikela ukuphila kwakhe ngebanga lethu.—Funda uJwanisi 3:16; KwebeRoma 5:18, 19.

5. UJesu wenzani nje?

Nekasephasini, uJesu walapha abagulako, wavusa abafileko, begodu waphulusa abantu abasengozini. Ngokwenza lokho watjengisa bona yini azoyenzela boke abantu abamlalelako esikhathini esizako. (Matewu 15:30, 31; Jwanisi 5:28) Ngemva kokuhlongakala kwakaJesu, uZimu wamvusela ekuphileni njengomuntu womoya. (1 KaPitrosi 3:18) Ngemva kwalokho uJesu walinda ngesidleni sakaZimu bekube kulapho uJehova amnikela amandla wokubusa njengeKosi kilo loke iphasi. (Hebheru 10:12, 13) Kwanjesi uJesu ubusa njengeKosi ezulwini, begodu abalandeli bakhe bamemezela iindaba ezimnandezo ephasini loke.—Funda uDanyela 7:13, 14; Matewu 24:14.

Msinyana, uJesu uzokusebenzisa amandlakhe njengeKosi ukuqeda woke umtlhago nabo boke abawubangelako. Boke abatjengisa ikholo kuJesu ngokumlalela bazokufumana ukuphila eparadeyisini ephasini.—Funda iRhalani 37:9-11.