UZimu watjela u-Adamu: “Njengombana ulithuli nje, uzakubuyela ethulini.”​—GENESISI 3:19.

1. Ngiziphi iindaba ezimnandi ngabahlongakeleko?

UJesu nekafika eBhethaniya eduze neJerusalema, umnganakhe uLazaro besele anamalanga amane ahlongakele. UJesu waya ngemalibeni noMarta noMariya, abodadwabo kamufi. Msinyana, kwabuthana isiqubuthu. Ungalicabanga ithabo uMarta noMariya ababanalo uJesu nekabuyisela uLazaro ekuphileni?—Funda uJwanisi 11:21-24, 38-44.

UMarta besele azazi iindaba ezimnandi ngabahlongakeleko. Bekazi bona uJehova uzokuvusa abahlongakeleko ekufeni bona baphile ephasini godu.—Funda uJobhi 14:14, 15.

2. Bunjani ubujamo babahlongakeleko?

Abantu benziwe ngethuli. (Genesisi 2:7; 3:19) Asisimumoya ophila emzimbeni wenyama. Siziimbunjwa zenyama, ngalokho akunangcenye ephulukako nesihlongakalako. Nesihlongakalako, ingqondo yethu iyahlongakala nayo, neemcabangwethu iyatjhabalala. Ngalokho, uLazaro khenge atjho litho ngokuhlangabezanwe nakho kwakhe kwekufeni ngombana abahlongakeleko abezwa litho.—Funda iRhalani 146:4; UMtjhumayeli 9:5, 6, 10.

Kghani uZimu ujezisa abantu emlilweni ngemva kokuhlongakala kwabo? Njengombana iBhayibhili itjengisa bona abafileko abezwa litho, kuyakhanya bona indaba yesirhogo somlilo yifundiso yamala eyenza abantu basole uZimu ngento  angayenzi. Kwawona umbono wokujezisa abantu emlilweni uyamnyenyisa.—Funda uJeremiya 7:31.

3. Kghani abahlongakeleko bangakghona ukukhuluma nathi?

Abahlongakeleko abakwazi ukukhuluma begodu abezwa. (IRhalani 115:17) Kodwana ezinye iingilozi zimbi, begodu zingakhuluma nabantu zenze ngasuthi kukhuluma abahlongakeleko. (2 Pitrosi 2:4) UJehova akakuvumeli ukulinga ukukhuluma nabahlongakeleko.—Funda uDuteronomi 18:10, 11.

4. Bobani abazokuvuswa?

Iingidi zabantu ezihlongakeleko ezisemalibeni zizokubuyiselwa ekuphileni ephasini. Ngitjho nabanye egade bangamazi uZimu begodu benza izinto ezimbi bazokuvuswa.—Funda uLuka 23:43; IZenzo 24:15.

Abavusiweko bazokukghona ukufunda iqiniso ngoZimu begodu batjengise ikholo kuJesu ngokumlalela. (ISambulo 20:11-13) Labo abavuselwa ekuphileni begodu benze izinto ezihle bazokuthabela ukuphila ephasini ngokungapheliko.—Funda uJwanisi 5:28, 29.

5. Ukuvuswa kwabahlongakeleko kusitjelani ngoJehova?

UZimu wenza kwakghoneka ukuvuswa kwabahlongakeleko ngokuthumela iNdodanakhe bona izosifela. Ngalokho ukuvuswa kwabahlongakeleko kusitjengisa ithando nomusa ongakasifaneli kaJehova. Abahlongakeleko nebavuselwa ekuphileni, ngubani ngokukhethekileko ofuna ukumbona?—Funda uJwanisi 3:16; KwebeRoma 6:23.