Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iindaba Ezimnandi Ezivela KuZimu!

 Isifundo 9

Umndenakho Ungalifumana Njani Ithabo?

Umndenakho Ungalifumana Njani Ithabo?

1. Kubayini umtjhado uqakathekile ethabweni lomndeni?

Iindaba ezimnandi zivela kuJehova, uZimu othabileko, ofuna iimndeni ithabe. (1 Thimothi 1:11) Wathoma umtjhado. Umtjhado otloliswe ngokomthetho uqakathekile ethabweni lomndeni ngombana wenza kube nendawo evikelekileko yokukhulisela abantwana.

UZimu uwuqala njani umtjhado? Ufuna ube sibopho esingapheliko hlangana kwendoda nomfazi. AmaKrestu kufuze ahloniphe iimthetho yendawo malungana nokutloliswa komtjhado. (Luka 2:1, 4, 5) UJehova ufuna amadoda nabafazi bathembeke komunye nomunye. (Hebheru 13:4) Uyayihloya idivosi. (Malaki 2:16) Kodwana uyawavumela amaKrestu bona adivose begodu atjhade godu nengabe umlingani womtjhado uphingile.—Funda uMatewu 19:3-6, 9.

2. Indoda nomfazi kufuze baphathane njani?

UJehova wabumba amadoda nabafazi bona bazalise iindima zabo zokuphelelisana emtjhadweni. (Genesisi 2:18) Njengehloko yomndeni, indoda kufuze idose phambili ekutlhogomeleni umndenayo ngokwenyama begodu iwufundise ngoZimu. Kufuze ibe nethando lokuzidela ngomkayo. Indoda nomfazi kufuze bathandane begodu bahloniphane. Njengombana woke amadoda nabafazi bangakapheleli, ukufunda ukulibalela kuqakathekile emtjhadweni othabisako.—Funda Kwebe-Efesu 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pitrosi 3:7.

3. Kufuze uphume na emtjhadweni onganathabo?

Neniqalana nobudisi emtjhadwenenu, nobabili kufuze nisebenzele ukuphathana ngethando. (1 Korinte 13:4, 5) ILizwi  lakaZimu alikhuthazi ukuhlala ngokuhlukana njengendlela yokurarulula iimraro ejayelekileko emtjhadweni.—Funda 1 KwebeKorinte 7:10-13.

4. Bantwana, khuyini uZimu anifunela yona?

UJehova ufuna nithabe. Uninikela iinluleko ezihle zokobana ningabuthabela njani ubutjha benu. Ufuna nizuze ekuhlakanipheni nelemukweni lababelethi benu. (Kholose 3:20) Godu uJehova ufuna nizwe ithabo lokwenzela uMbumbi neNdodana yakhe izinto.—Funda UMtjhumayeli 11:9–12:1; Matewu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Babelethi, abantwabenu bangalifumana njani ithabo?

Kufuze nisebenze budisi ukufumanela abantwabenu ukudla, indawo yokuhlala, nezambatho. (1 Thimothi 5:8) Kodwana bona abantwabenu bathabe, godu kutlhogeka nibafundise ukuthanda uZimu nokufunda kuye. (Efesu 6:4) Isibonelo sakho ekutjengiseni ithando ngoZimu singaba nomthelela omkhulu ehliziyweni yomntwanakho. Ifundiswakho neyisekelwa eLizwini lakaZimu, ingabumba ukucabanga komntwanakho ngendlela ehle.—Funda uDuteronomi 6:4-7; Iziyema 22:6.

Abantwana bayazuza newubakhuthazako begodu ubabuka. Godu batlhoga ukulungiswa nesiyalo. Ukubandulwa okunjalo kungabavikela ekuziphatheni okungabaqedela ithabo. (Iziyema 22:15) Nokho, isiyalo akukafuzi sinikelwe ngokukhahlameza namtjhana ngelunya.—Funda KwebeKholose 3:21.

AboFakazi BakaJehova bagadangisa iincwadi ezinengi ngokukhethekileko ezitlolelwe ukusiza ababelethi nabantwana. Iincwadezi zisekelwe eBhayibhilini.—Funda IRhalani 19:7, 11.