Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 11

Iinkambisolawulo ZeBhayibheli Zisizuzisa Njani?

Iinkambisolawulo ZeBhayibheli Zisizuzisa Njani?

Iinkambisolawulo zeBhayibheli zingasitjhukumisela njani bona sifune ukuphepha?​—IRHUBO 36:9.

1. Kubayini sitlhoga isinqophiso?

UMbumbi wethu uhlakaniphe khulu kunathi. NjengoBaba onethando, uyasikhathalela. Godu, bekungasimqophwakhe bona sizibuse ngaphandle kwakhe. (Jeremiya 10:23) Njengomntwana omncani otlhoga isinqophiso sombelethi, soke siyasitlhoga isinqophiso sakaZimu. (Isaya 48:17, 18) Iinkambisolawulo eziseBhayibhilini zinikela isinqophiso esisipho esivela kuZimu.—Funda ye-2 Thimothi 3:16.

Iimthetho neenkambisolawulo zakaJehova zisifundisa indlela ehle khulu yokuphila nje begodu zisifundisa bona singayifumana njani iimphumela yokuphila okungapheliko esikhathini esizako. Njengombana uZimu asibumbile, kuyafaneleka bona sisithokozele isinqophiso sakhe.—Funda iRhalani 19:7, 11; ISambulo 4:11.

2. Ziyini iinkambisolawulo zeBhayibhili?

Iinkambisolawulo zeBhayibhili maqiniso asisekelo. Ngakelinye ihlangothi, iimthetho ingenzelwa ubujamo obuthileko ngokukhethekileko. (Duteronomi 22:8) Kufuze sisebenzise ikghono lethu lokucabanga ukuzwisisa bona ikambisolawulo isebenza njani ebujamweni obuthileko. (Iziyema 2:10-12) Ngokwesibonelo, iBhayibhili lifundisa bona ipilo sisipho esivela kuZimu. Ikambisolawulo esisekelo le ingasinqophisa emsebenzini, ekhaya, ngitjho nalokha sisendleleni. Isenza bona sithathe amagadango wokuphepha.—Funda IZenzo 17:28.

3. Ngiziphi iinkambisolawulo eembili eziyihloko?

UJesu wakhuluma ngeenkambisolawulo eembili eziqakatheke khulu. Yokuthoma yembula ihloso yokuphila komuntu —ukwazi uZimu, ukumthanda, nokumkhonza ngokuthembeka. Ikambisolawulo yokuthoma kufuze icatjangelwe kizo zoke iinqunto zokuphila kwethu. (Iziyema 3:6) Labo abafaka ikambisolawulo le ehliziywenabo bafumana ubungani noZimu, ithabo lamambala, nokuphila okungapheliko.—Funda uMatewu 22:36-38.

Ikambisolawulo yesibili ingasinqophisa bona sibe nobudlelwana obunokuthula nabanye. (1 Korinte 13:4-7) Ukusebenzisa ikambisolawulo yesibili le kuhlanganisa ukulingisa indlela kaZimu yokuphatha abantu.—Funda uMatewu 7:12; 22:39, 40.

4. Zisizuzisa njani iinkambisolawulo zeBhayibhili?

Iinkambisolawulo zeBhayibhili zifundisa iimndeni bona kufuze ihlanganiswe njani lithando. (Kholose 3:12-14) ILizwi lakaZimu godu livikela iimndeni ngokufundisa enye ikambisolawulo enqophisako—bona kufuze iimtjhado ihlale unomphela.—Funda uGenesisi 2:24.

Ngokulandela iimfundiso zeBhayibhili, singavikela ihlalakuhle yethu engokwenyama nengokomoya. Ngokwesibonelo, abaqatjhi ngokujayelekileko banyula iinsebenzi eziphila ngeenkambisolawulo zeBhayibhili zokuthembeka nokusebenza budisi. (Iziyema 10:4, 26; Hebheru 13:18) Godu iLizwi lakaZimu lisifundisa bona saneliseke ngezinto ezitlhogekako begodu sithande ubungani bethu noZimu ngaphezu kwezinto eziphathekako.—Funda uMatewu 6:24, 25, 33; 1 Thimothi 6:8-10.

Ukusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibhili kungavikela ipilwethu. (Iziyema 14:30; 22:24, 25) Ngokwesibonelo, ukulalela umthetho kaZimu malungana nokudakwa kuyasivikela emalwelweni abulalako neengozini. (Iziyema 23:20) UJehova uyasivumela bona sisele utjwala kodwana ngokulinganisela. (IRhalani 104:15; 1 Korinte 6:10) Iinkambisolawulo zakaZimu ziyasizuzisa ngokusifundisa bona sitjheje kungasikwaphela izenzo zethu kodwana neemcabango yethu. (IRhalani 119:97-100) Nokho, amaKrestu weqiniso awahloniphi iinkambisolawulo zakaZimu ngombana afuna ukuzizuzisa wona kwaphela. Enza njalo bona adumise uJehova.—Funda uMatewu 5:14-16.