Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iindaba Ezimnandi Ezivela KuZimu!

 Isifundo 11

Iinkambisolawulo ZeBhayibheli Zisizuzisa Njani?

Iinkambisolawulo ZeBhayibheli Zisizuzisa Njani?

Iinkambisolawulo zeBhayibheli zingasitjhukumisela njani bona sifune ukuphepha?—IRHUBO 36:9.

1. Kubayini sitlhoga isinqophiso?

UMbumbi wethu uhlakaniphe khulu kunathi. NjengoBaba onethando, uyasikhathalela. Godu, bekungasimqophwakhe bona sizibuse ngaphandle kwakhe. (Jeremiya 10:23) Njengomntwana omncani otlhoga isinqophiso sombelethi, soke siyasitlhoga isinqophiso sakaZimu. (Isaya 48:17, 18) Iinkambisolawulo eziseBhayibhilini zinikela isinqophiso esisipho esivela kuZimu.—Funda ye-2 Thimothi 3:16.

Iimthetho neenkambisolawulo zakaJehova zisifundisa indlela ehle khulu yokuphila nje begodu zisifundisa bona singayifumana njani iimphumela yokuphila okungapheliko esikhathini esizako. Njengombana uZimu asibumbile, kuyafaneleka bona sisithokozele isinqophiso sakhe.—Funda iRhalani 19:7, 11; ISambulo 4:11.

2. Ziyini iinkambisolawulo zeBhayibhili?

Iinkambisolawulo zeBhayibhili maqiniso asisekelo. Ngakelinye ihlangothi, iimthetho ingenzelwa ubujamo obuthileko ngokukhethekileko. (Duteronomi 22:8) Kufuze sisebenzise ikghono lethu lokucabanga ukuzwisisa bona ikambisolawulo isebenza njani ebujamweni obuthileko. (Iziyema 2:10-12) Ngokwesibonelo, iBhayibhili lifundisa bona ipilo sisipho esivela kuZimu. Ikambisolawulo esisekelo le ingasinqophisa emsebenzini, ekhaya, ngitjho nalokha sisendleleni. Isenza bona sithathe amagadango wokuphepha.—Funda IZenzo 17:28.

3. Ngiziphi iinkambisolawulo eembili eziyihloko?

UJesu wakhuluma ngeenkambisolawulo eembili eziqakatheke khulu. Yokuthoma yembula ihloso yokuphila komuntu —ukwazi uZimu, ukumthanda, nokumkhonza ngokuthembeka. Ikambisolawulo yokuthoma kufuze icatjangelwe kizo zoke iinqunto zokuphila kwethu. (Iziyema 3:6) Labo abafaka ikambisolawulo le ehliziywenabo bafumana ubungani noZimu, ithabo lamambala, nokuphila okungapheliko.—Funda uMatewu 22:36-38.

Ikambisolawulo yesibili ingasinqophisa bona sibe nobudlelwana obunokuthula nabanye. (1 Korinte 13:4-7) Ukusebenzisa ikambisolawulo yesibili le kuhlanganisa ukulingisa indlela kaZimu yokuphatha abantu.—Funda uMatewu 7:12; 22:39, 40.

4. Zisizuzisa njani iinkambisolawulo zeBhayibhili?

Iinkambisolawulo zeBhayibhili zifundisa iimndeni bona kufuze ihlanganiswe njani lithando. (Kholose 3:12-14) ILizwi lakaZimu godu livikela iimndeni ngokufundisa enye ikambisolawulo enqophisako—bona kufuze iimtjhado ihlale unomphela.—Funda uGenesisi 2:24.

Ngokulandela iimfundiso zeBhayibhili, singavikela ihlalakuhle yethu engokwenyama nengokomoya. Ngokwesibonelo, abaqatjhi ngokujayelekileko banyula iinsebenzi eziphila ngeenkambisolawulo zeBhayibhili zokuthembeka nokusebenza budisi. (Iziyema 10:4, 26; Hebheru 13:18) Godu iLizwi lakaZimu lisifundisa bona saneliseke ngezinto ezitlhogekako begodu sithande ubungani bethu noZimu ngaphezu kwezinto eziphathekako.—Funda uMatewu 6:24, 25, 33; 1 Thimothi 6:8-10.

Ukusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibhili kungavikela ipilwethu. (Iziyema 14:30; 22:24, 25) Ngokwesibonelo, ukulalela umthetho kaZimu malungana nokudakwa kuyasivikela emalwelweni abulalako neengozini. (Iziyema 23:20) UJehova uyasivumela bona sisele utjwala kodwana ngokulinganisela. (IRhalani 104:15; 1 Korinte 6:10) Iinkambisolawulo zakaZimu ziyasizuzisa ngokusifundisa bona sitjheje kungasikwaphela izenzo zethu kodwana neemcabango yethu. (IRhalani 119:97-100) Nokho, amaKrestu weqiniso awahloniphi iinkambisolawulo zakaZimu ngombana afuna ukuzizuzisa wona kwaphela. Enza njalo bona adumise uJehova.—Funda uMatewu 5:14-16.

Funda Okungeziweko

Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?

Ukuphila Ngendlela Ethabisa UZimu

Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?

Ukuqala Ukuphila Ngendlela KaZimu

UKWAZI NGATHI

Bawa Isifundo SeBhayibheli

Fundelwa iBhayibheli endaweni nangesikhathi esivumelana nawe.