Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 13

Ziyini Iindaba Ezimnandi Ngekolo?

Ziyini Iindaba Ezimnandi Ngekolo?

1. Kghani zoke iinkolo zilungile?

Kunabantu abathembekileko kizo zoke iinkolo. Kuziindaba ezimnandi ukwazi bona uZimu uyababona abantwabo begodu uyabakhathalela. Kodwana ngokudanisako, ikolo isetjenziselwe ukwenza okumbi. (2 Korinte 4:3, 4; 11:13-15) Ngokuya ngeembikindaba, ezinye iinkolo zibandakanyeke ekuphekuleni, ekubulaweni ngobuhlanga, epini, nekutlhorisweni kwabantwana. Qala bona lokhu kubazwisa ubuhlungu obungangani abantu abakholelwa kuZimu ngeqiniso!—Funda uMatewu 24:3-5, 11, 12.

Ikolo yeqiniso iphazimulisa uZimu, kukulapho ikolo yamala ayimthabisi. Ifundisa iimbono engekho eBhayibhilini, kuhlanganise neemfundiso ezimamala ngoZimu nabafileko. Kodwana uJehova ufuna abantu bazi iqiniso ngaye.—Funda u-Ezekiyeli 18:4; 1 KuThimothi 2:3-5.

2. Ngiziphi iindaba ezimnandi ezimalungana nekolo?

Ngokuthabisako, uZimu akakhohliswa ziinkolo ezithi ziyamthanda kodwana eqinisweni, zibe zithanda iphasi lakaSathana. (Jakobosi 4:4) ILizwi lakaZimu liqalisela kizo zoke iinkolo ngokobana ‘yiBhabhiloni ledumo.’ IBhabhiloni bekumumuzi wekadeni lapho ikolo yamala yathoma khona ngemva kwakaKukhulamungu wangesikhathi sakaNuwa. Msinyana, kungakalindeleki uZimu uzoyiphelisa ikolo elahlekisa negandelela isintu.—Funda ISambulo 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Kuneendaba ezimnandi ezingeziweko. UJehova akakabakhohlwa abantu abathembekileko abarhatjheke hlangana neenkolo zamala ephasini loke. Ubuthelela abantu abanjalo ngokubafundisa iqiniso.—Funda uMika 4:2, 5.

 3. Abantu abathembekileko kufuze benzeni?

Ikolo yeqiniso yenza abantu babe munye

UJehova uyabakhathalela abantu abathanda iqiniso nokuhle. Ubakhuthaza bona batjhiye ikolo yamala. Abantu abathanda uZimu bakulungele ukwenza amatjhuguluko bona bamthabise.—Funda ISambulo 18:4.

Ngekhulu lokuthoma, abantu abathembekileko nebezwa iindaba ezimnandi kubapostoli, basabela ngethabo. Bafunda indlela etja yokuphila kuJehova, indlela ethabisako yokuphila enehloso nethemba. Basibonelo esihle kithi namhlanjesi ngombana basabela eendabeni ezimnandi ngokubeka uJehova kokuthoma emaphilwenabo.—Funda yo-1 KwebeTesalonika 1:8, 9; 2:13.

UJehova uyabamukela emndeninakhe wabakhulekeli labo abatjhiya ikolo yamala. Newamukela isimemo sakaJehova sethando, uzokufumana ubungani bakhe, umndeni omutjha nonethando wabakhulekeli bakaJehova okunye nabo, nokuphila okungapheliko.—Funda uMarkosi 10:29, 30; 2 KwebeKorinte 6:17, 18.

4. UZimu uzoliletha njani ithabo kizo zoke iinarha?

Ukwahlulelwa okuzako kweenkolo zamala kuziindaba ezimnandi. Kuzokutjhaphulula iphasi loke egandelelweni. Ikolo yamala ngeze isalahlekisa begodu ihlukanise isintu. Boke abantu bazokuba munye ekukhulekeleni uZimu weqiniso okukuphela kwakhe.—Funda ISambulo 18:20, 21; 21:3, 4.