Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Iindaba Ezimnandi Zivela KuZimu Kwamambala?

Iindaba Ezimnandi Zivela KuZimu Kwamambala?

Iindaba Ezimnandezi Zivela KuZimu Kwamambala?

1. Ngubani uMtloli weBhayibhili?

Iindaba ezimnandi zokobana abantu bazokuphila ngokungapheliko ephasini zitlolwe eBhayibhilini. (IRhalani 37:29) IBhayibhili yakhiwa ziincwadi ezincani ezima-66. UZimu wasebenzisa amadoda athembekileko angaba ma-40 bona alitlole. Iincwadi ezihlanu zokuthoma zatlolwa nguMosisi eemnyakeni engaba zi-3 500 edlulileko. Incwadi yamaswaphelo yatlolwa mpostoli uJwanisi eemnyakeni engaphezu kwe-1 900 edlulileko. Abatloli beBhayibhili bebatlola iimbono kabani? UZimu wakhuluma nabatloli beBhayibhili ngokusebenzisa umoyakhe ocwengileko. (2 Samuweli 23:2) Batlola iimcabango kaZimu, ingasi yabo. Ngalokho uJehova Mtloli weBhayibhili.—Funda ye-2 Thimothi 3:16; ye-2 Pitrosi 1:20, 21.

2. Singaqiniseka njani bona iBhayibhili ikhuluma iqiniso?

Siyazi bona iBhayibhili ivela kuZimu ngombana ibikezela ingomuso ngokunembileko nangokungeneleleko. Akakho umuntu ongakwenza lokho. (Joshuwa 23:14) NguZimu uSomandla kwaphela ongalibona ngokunembileko ingomuso labantu.—Funda u-Isaya 42:9; 46:10.

Singalindela bona incwadi evela kuZimu ingafani nezinye, begodu kunjalo. Kusatjalaliswa amabhiliyoni wamaBhayibhili ngamakhulu weenlimi. Ngitjho nanyana iyincwadi yakade iBhayibhili iyavumelana nesayensi. Godu, abatloli balo abama-40 zange baphikisane. Ngaphezu kwalokho, iBhayibhili linikela ubufakazi obunamandla bethando lakaZimu, begodu linamandla wokutjhugulula amaphilo wabantu bona abe ngangcono. Amaqiniso la enza iingidi zabantu ziqiniseke bona iBhayibhili liLizwi lakaZimu.—Funda yo-1 Tesalonika 2:13.

 3. Likhuluma ngani iBhayibhili?

IBhayibhili idzimelele eendabeni ezimnandi zokobana uZimu unehloso yethando ngesintu. IMitlolo ihlathulula bona ilungelo lomuntu lokuphila eparadeyisini ephasini lalahleka njani ekuthomeni komlando wesintu nokobana iparadeyisi lizokubuyiselwa njani.—Funda ISambulo 21:4, 5.

Godu iLizwi lakaZimu lineemthetho, iinkambisolawulo, nesiluleko. Ukungezelela kilokho, iBhayibhili ilandisa indlela uZimu asebenzelana ngayo nesintu—umlando oveza ubuntu bakaZimu. Ngalokho, iBhayibhili ingakusiza umazi uZimu. Ihlathulula nendlela ongaba mnganakhe ngayo.—Funda iRhalani 19:7, 11; Jakobosi 2:23; 4:8.

4. Ungalizwisisa njani iBhayibhili?

Incwajana le izokusiza uzwisise iBhayibhili ngokusebenzisa indlela efana naleyo uJesu ayisebenzisako. Waqalisela emitlolweni yeBhayibhili begodu wahlathulula ‘lokho ekutjhiwo Mitlolo.’—Funda uLuka 24:27, 45.

Azisizinengi izinto ezithabisa njengeendaba ezimnandi ezivela kuZimu. Nokho, abanye abantu abanandaba nazo, abanye zibayasilinga nokubasilinga. Ungapheli amandla. Ithemba lakho lokuthabela ukuphila okungapheliko lidzimelele ekwazini kwakho uZimu.—Funda uJwanisi 17:3.