Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 14

Kubayini UZimu Anehlangano?

Kubayini UZimu Anehlangano?

1. Kubayini uZimu ahlela ama-Israyeli wekadeni?

UZimu wahlela iinzukulwana zaka-Abrahama zaba sitjhaba wazinikela nebuthelelo leemthetho. Wabiza isitjhabeso ngokobana ngu-“Israyeli” wasenza umtjheji wokukhulekela kweqiniso nowelizwi lakhe. (IRhalani 147:19, 20) Ngalokho abantu bazo zoke iintjhaba bangazuza ku-Israyeli.—Funda uGenesisi 22:18.

UZimu wakhetha ama-Israyeli bona abe bofakazi bakhe. Umlando wabo wekadeni unikela ubufakazi bendlela abantu abangazuza ngayo ngokulalela iimthetho kaZimu. (Duteronomi 4:6) Ngalokho, ngama-Israyeli, abanye bangamazi uZimu weqiniso.—Funda u-Isaya 43:10, 12.

2. Kubayini amaKrestu weqiniso ahlophisekile?

Ngokukhamba kwesikhathi, u-Israyeli walahlekelwa mumusa kaZimu, begodu uJehova wajamiselela isitjhabeso ngebandla lobuKrestu. (Matewu 21:43; 23:37, 38) Kwanjesi, esikhundleni sama-Israyeli, amaKrestu weqiniso akhonza njengaboFakazi BakaJehova.—Funda IZenzo 15:14, 17.

UJesu wahlophisa abalandeli bakhe bona batjhumayele begodu benze abafundi kizo zoke iintjhaba. (Matewu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Umsebenzi lo ufikelela ivuthondaba nje, ekupheleni kwephasi lagadesi. Kokuthoma emlandweni, uJehova uhlanganise iingidi zabantu ezivela ephasini mazombe ekukhulekeleni kweqiniso. (ISambulo 7:9, 10) AmaKrestu weqiniso ahlophiselwe ukukhuthazana nokusizana. Ephasini mazombe, athabela ihlelo leenqophiso zeBhayibhili ezifanako eemhlanganweni yawo.—Funda KumaHebheru 10:24, 25.

 3. Ithome njani ihlangano yaboFakazi BakaJehova yeenkhathi zanje?

Ngabo-1870 isiqhema esincani sabafundi beBhayibhili safumana amaqiniso weBhayibhili alahleka kade. Besazi bona uJesu wahlela ibandla lobuKrestu bona litjhumayele, ngalokho sathoma ijima lephasi loke lokutjhumayela ngoMbuso. Ngo-1931 samukela ibizo elithi aboFakazi BakaJehova.—Funda Izenzo 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. AboFakazi BakaJehova bahlelwe njani?

Ekhulwini lokuthoma, amabandla wobuKrestu eenarheni ezinengi azuza esihlopheni esibusako esiqala uJesu njengeHloko yebandla. (IZenzo 16:4, 5) Kungokufanako nanamhlanjesi, aboFakazi BakaJehova ephasini loke bazuza eSihlopheni Esibusako sabadala abanokuhlangabezanwe nakho. Sinqophisa ama-ofisi wegatja waboFakazi BakaJehova atjhugulula, agadangise, begodu asabalalise incwadi zokufunda iBhayibhili ngeenlimi ezingaphezu kwa-600. Ngalokho iSihlopha Esibusako sinikela isikhuthazo esingokoMtlolo nesinqophiso emabandleni angaphezu kwe-100 000 ephasini loke. Ebandleni ngalinye, amadoda afanelekako akhonza njengabadala, namtjhana ababonisi. Amadoda la ngethando atlhogomela umhlambi kaZimu.—Funda 1 KaPitrosi 5:2, 3.

AboFakazi BakaJehova bahlelelwe ukutjhumayela iindaba ezimnandi nokwenza abafundi. Njengabapostoli, sitjhumayela emzini ngomuzi. (IZenzo 20:20) Godu siba nesifundo seBhayibhili nalabo abalithanda kwamambala iqiniso. Kodwana aboFakazi BakaJehova abasiyihlangano nje kwaphela. Simndeni onoBaba onethando. Sibanakwabo nabodade abatlhogomelanako. (2 Tesalonika 1:3) Njengombana abantu bakaJehova bahlelwe bona bathabise uZimu basize nabanye, bamndeni othabe ukuyidlula yoke ephasini.—Funda iRhalani 33:12; IZenzo 20:35.