Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 10

Ungayibona Njani Ikolo Yeqiniso?

Ungayibona Njani Ikolo Yeqiniso?

1. Kghani kunekolo yinye kwaphela yeqiniso?

“Yelelani abaphorofidi bamanga.”—MATEWU 7:15.

UJesu wafundisa abalandeli bakhe ngekolo yinye kwaphela, ikolo yeqiniso. Injengendlela erholela ekuphileni okungapheliko. UJesu wathi: “Balilitjhwana abantu abayifumanako.” (Matewu 7:14) UZimu wamukela kwaphela ukukhulekelwa okusekelwe eLizwini lakhe leqiniso. Boke abakhulekeli beqiniso babumbene ekholweni linye.—Funda uJwanisi 4:23, 24; 14:6; Kwebe-Efesu 4:4, 5.

2. Wathini uJesu ngamaKrestu wamanga?

“Bazitjhaya sengathi bayamazi uZimu kodwana ngezenzo zabo bayamlandula.”—TITOSI 1:16.

UJesu wayelelisa ngokobana abaporofidi bamanga bazokonakalisa ubuKrestu. Ngaphandle, bangabonakala njengabakhulekeli beqiniso. Bathi amasondwabo angewobuKrestu. Kodwana ungakwazi ukubabona abantu abanjalo ngokwalokho abangikho kwamambala. Njani? Kukhulekela kweqiniso kwaphela okuveza amaKrestu wamambala ngeemfanelo nangeendlela zawo ezibonakalako.—Funda uMatewu 7:13-23.

3. Ungababona njani abakhulekeli beqiniso?

Cabangela amatshwayo amahlanu naka:

  • Abakhulekeli beqiniso bahlonipha iBhayibhili njengeLizwi lakaZimu. Balwela ukuphila ngeenkambisolawulo zalo. Ngalokho, ikolo yeqiniso ihlukile ekolweni esekelwe eembonweni yabantu. (Matewu 15:7-9) Abakhulekeli beqiniso  abatjhumayeli okhunye bese benza okhunye okuhlukileko.—Funda uJwanisi 17:17; 2 KuThimothi 3:16, 17.

  • Abalandeli bakaJesu beqiniso badumisa ibizo lakaZimu elithi, Jehova. UJesu walidumisa ibizo lakaZimu ngokulenza laziwe. Wasiza abantu bazi uZimu begodu wabafundisa ukuthandazela ibizo lakaZimu bona licwengiswe. (Matewu 6:9) Endaweni ohlala kiyo, ngiyiphi ikolo eyenza ibizo lakaZimu laziwe?—Funda uJwanisi 17:26; KwebeRoma 10:13, 14.

  • AmaKrestu weqiniso atjhumayela ngoMbuso kaZimu. UZimu wathumela uJesu bona atjhumayele iindaba ezimnandi zoMbuso. UMbuso kaZimu ukuphela kwethemba lesintu. UJesu wakhuluma ngawo bekwaba kulapho ahlongakala khona. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Wathi abalandeli bakhe bazokutjhumayela ngawo. Umuntu nekeza kuwe azokukhuluma ngoMbuso kaZimu, kungenzeka bona ungowayiphi ikolo?—Funda uMatewu 24:14.

  • Abalandeli bakaJesu abasiyingcenye yephasi elimbeli. Ungababona ngendlela abangazibandakanyi ngayo kezepolotiki namtjhana eemgurugurwini yomphakathi. (Jwanisi 17:16; 18:36) Godu abalingisi imikghwa nokucabanga kwephasi okuyingozi.—Funda uJakobosi 4:4.

  • AmaKrestu weqiniso anethando elikhulu ngomunye nomunye. ELizwini lakaZimu, afunda ukuhlonipha yoke iimhlobo yabantu. Nanyana kanengi iinkolo zamanga zisekela ngokunamandla izipi zeentjhaba, abakhulekeli beqiniso bayakwala ukwenza njalo. (Mika 4:1-3) Kunalokho, amaKrestu weqiniso ngethando asebenzisa isikhathi neensetjenziswa zawo ukusiza nokukhuthaza abanye.—Funda uJwanisi 13:34, 35; 1 Jwanisi 4:20.

4. Ungayibona njani ikolo yeqiniso?

Ngiyiphi ikolo esekela zoke iimfundiso zayo eLizwini lakaZimu, ehlonipha ibizo lakaZimu, begodu etjhumayela ngoMbuso kaZimu njengowukuphela kwethemba lesintu? Ngisiphi isiqhema esitjengisa ithando begodu esingahlanganyeli epini? Ucabangani?—Funda yoku-1 Jwanisi 3:10-12.