Iindaba Ezimnandi Ezivela KuZimu!

Zithini iindaba ezimnandi ezivela kuZimu? Singazikholelwani? Incwajana le iphendula imibuzo yeBhayibheli ejayelekileko.

Indlela Ongazuza Ngayo Encwajaneni Le

Incwajana le izokusisa uthabele ukufunda ngokunqophileko eliZwini lakaZimu, iBhayibheli. Qala-ke ukuthi ungalisebenzisa njani iBhayibheli lakho bona ufumane iinkhombo zemitlolo.

Zithini Iindaba Ezimnandi?

Fumana ukuthi zithini iindaba ezimnandi, kubayini kurhabe kangaka, nokuthi kufuze wenzeni.

Ngubani UZimu?

Kazi uZimu unalo ibizo begodu unendaba nathi?

Iindaba Ezimnandi Zivela KuZimu Kwamambala?

Singaqiniseka njani ukuthi umlayezo weBhayibheli uliqiniso?

Ngubani UJesu Krestu?

Funda ukuthi uJesu wafelani, siyini isihlengo, nokuthi wenzani nje.

Likhona Na Ithemba Ngabafileko?

Kwenzekani kithi nasihlongakalako? Singaphinde sibabone na abathandekako bethu esebafa?

Uyini UmBuso KaZimu?

Ngubani iKosi yomBuso kaZimu begodu umBuso loyo uzokwenza ini?

Kubayini UZimu Avumela Ubumbi Nokutlhaga?

Bathoma njani ubumbi, begodu uZimu wabuvumela ngaliphi? Inga-kghani ukutlhaga kuzakhe kuphele?

Umndenakho Ungalifumana Njani Ithabo?

UJehova uZimu wethabo, ufuna imindeni ithabe. Fumana isiluleko seBhayibheli esisebenzako samadoda, abafazi, ababelethi, nabantwana.

Ungayibona Njani Ikolo Yeqiniso?

Kghani kunekolo yinye kwaphela yeqiniso? Cabangela izinto ezihlanu ezibonakalisa abakhulekeli nekolo yeqiniso.

Iinkambisolawulo ZeBhayibheli Zisizuzisa Njani?

UJesu wahlathulula ukuthi kubayini sitlhoga isinqophiso nokuthi ngiziphi iinkambisolawulo ezimbili zeBhayibheli eziqakatheke khulu.

Ungatjhidela Njani KuZimu?

Fumana ukuthi uZimu uyayilalela na imithandazo, kufuze sithandaze njani nokuthi khuyini okhunye esingakwenza bona sitjhidelane noZimu.

Ziyini Iindaba Ezimnandi Ngekolo?

Kazi sizokuba khona na isikhathi lapho woke umuntu azokukhulekela khona uZimu weqiniso ngobunye?

Kubayini UZimu Anehlangano?

IBhayibheli lisitjela bona kubayini amaKrestu ahlelekile.

Kubayini Kufuze Uragele Phambili?

Ilwazi lakho ngoZimu lingabasiza njani abanye? Ngibuphi ubuhlobo ongabuthabela noZimu?