Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Bathandekako Esikholwa Nabo:

Njengombana silotjha uJehova, siyalithanda iliZwi lakhe, iBhayibheli. Siyaqiniseka bona linomlando onembileko, lingasinqophisa ngokuthembeka epilweni, begodu kilo sithola nobufakazi bokuthi uJehova uyabathanda abantu. (IRhubo 119:105; Lukasi 1:3; 1 Jwanisi 4:19) Sikuthanda kwamambala ukusiza abanye bafunde iqiniso eliseliZwini lakaZimu. Ngikho-ke kulithabo kangaka ukunethulela incwadi le ethi, “Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini.” Khesikuthi fahlafahla kancani ngayo.

Nakwenziwa incwadi le bekucatjangwa khulu ngabantwana, kodwana nabantu abadala bangayisebenzisa nabafuna ilwazi elinabileko ngeBhayibheli. Njengombana iBhayibheli liyincwadi yabo boke abantu, kuyatjho bona sizokuzuza ngokubuyekeza iimfundwezi zizosisiza sihlale sithabile.

Incwadi le ikhuluma ngeendaba zeBhayibheli kusukela emlandweni womsuka wendalo, kurage njalo. Kwenziwe imizamo yokubeka iindaba zeBhayibheli lezo ngendlela ezwakala lula, nangendlela ezilandelana ngayo.

Kodwana incwadi le yenza okungaphezu kokumane ilandise okwenzeka eBhayibhelini, ngombana amezwi kunye neenthombe ezikiyo zifakwe ngendlela yokuthi zenze indaba elandiswako leyo iphile, begodu zikwenza ucabange nangendlela izinto ebezingayo ngesikhatheso.

Incwadi le izosisiza sibone ukuthi iBhayibheli liyincwadi yabantu abamlalelako uJehova, nalabo abangazange bamlalele. Izosikhuthaza nokuthi sifunde eembonelweni zabo. (Roma 15:4; 1 Korinte 10:6) Incwadi  le ihlukaniseke ngeengcenye ezili-14. Ekuthomeni kwengcenye ngayinye kuba nesingeniso esifitjhani seemfundo esingazithola.

Nawumbelethi, ungafunda nomntwanakho isifundo sinye bese nicoce nangesithombe esihlobana nesifundweso. Ngokulandelako nobabili ningafunda amavesi weBhayibheli akhambisana nendaba leyo. Msize-ke umntwanakho ahlanganise okuseBhayibhelini nenikufunde esifundweni leso encwadini. Indlela leyo ingaba lisizo nalokha nawusiza umuntu omdala bona athole umlayezo weBhayibheli.

Sithemba bona incwadi le izokusiza boke abaneenhliziyo ezilungileko—abancani nabadala—bafunde okuseliZwini lakaZimu bebakusebenzise nemaphilweni wabo abakufundileko, okuzakuthi nabo bakghone ukumlotjha njengamalunga womndeni wakhe awuthandako.

Abafowenu,

IsiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova