Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 51

Ikakaramba Nomntazinyana

Ikakaramba Nomntazinyana

Enarheni yeSiriya, bekunomntazinyana womIsrayeli ebekahlala kude nekhabo. Wathathwa libutho leSiriya ekhabo, wenziwa isisebenzi somfazi wenduna yamabutho. Ibizo lenduna leyo bekunguNamani. Umntazinyana lo bekalotjha uJehova ngitjho nanyana abantu aphila nabo bebangayingeni yokulotjha uZimu.

UNamani bekanobulwelwe obuthusako obusesikhumbeni sakhe, begodu bekezwa ubuhlungu ngaso soke isikhathi. Umntazinyana bekafuna ukumsiza ngokusuka ehlizweni. Wathi kumkaNamani: ‘Kukhona umuntu engimaziko ongasiza ubabakwakho abengcono. Kwa-Israyeli, kunomphorofidi kaJehova ibizo lakhe ngu-Elitjha. Angamlapha ubabakwakho.’

UmkaNamani watjela uNamani ngalokho okutjhiwo umntazinyana lo. UNamani bekazinikele ekwenzeni nanyana yini, yeke watjhinga kwa-Israyeli emzini ka-Elitjha. Nakafika lapho bekacabanga ukuthi uzokuphathwa njengomuntu oqakathekileko, atatanyiswe.  Kodwana kunokuthi u-Elitjha akhulume naye, wathumela inceku yakhe bona iyokulotjhisa uNamani beyidlulise nomlayezo othi: ‘Khamba uyokuhlamba amahlandla alikhomba emLanjeni weJordani. Ngokwenza njalo uzokuphola.’

UNamani wadana kwamambala. Wathi: ‘Bengicabanga ukuthi umphorofidi lo uzongipholisa ngokubiza uZimakhe, angibeke nezandla. Kunalokho ungitjela ukuthi ngikhambe ngiyokuhlamba emlanjeni wakwa-Israyeli. Sinemilanjana engcono le eSiriya. Kubayini ngingayi lapho?’ UNamani wakwata, bewakhamba nemzini ka-Elitjha.

nceku zakaNamani zamsiza ngokuthi acabangisise. Zathi kuye: ‘Uyakufuna na ukuphola? Into oyitjelwe mphorofidi loya ilula khulu. Kubayini ungamane uyenze?’ UNamani walalela. Waya emLanjeni weJordani, waziphosela khona bekwaba likhomba. Ngemva kwehlandla lekhomba, waphuma ngemanzini aphole pholi. Kwamthabisa khulu lokho, begodu wabuyela ku-Elitjha ayomthokoza. UNamani wathi: ‘Njenganje sengiyazi ukuthi uJehova nguZimu wamambala.’ Ucabanga ukuthi umntazinyana wazizwa njani lokha uNamani nakabuya apholile?

“Emilonyeni yabantwana neyamasana wabeka indumiso.”—Matewu 21:16