Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 54

UJehova Wabekezelela UJona

UJehova Wabekezelela UJona

Abantu beNiniva, idorobho ebelise-Asiriya bebakhohlakele. UJehova watjela umphorofidakhe ukuthi akhambe ayokutjela abantu beNiniva batjhuguluke endleleni abaphila ngayo. Kodwana uJona wabaleka, akhenge aye eNiniva. Waya edoyelweni leenkepe, wakhwela iskepe esiya eTharatjhitjhi.

Kuthe isikepe nasisese selwandle, kwavuka umoya omkhulu, kwaba nesiwuruwuru, abathayi ngesikepe bebathukwe bangazazi. Omunye nomunye bekathandaza uzimakhe asithi : ‘Kubayini intwele yenzeka kithi?’ Ekugcineni, uJona wathi kibo: ‘Ngimi okufuze abekwe umlandu. Ngibalekela ukwenza lokho uJehova angitjele bona ngikwenze. Ngithathani ningiphosele ngelwandle khona isiwuruwurwesi sizakuthula.’ Abathayi ngesikepe bebangafuni ukumphosela ngelwandle, kodwana wabakatelela. Nabaqeda ukumphosela, isiwuruwuru sathula.

UJona bekacabanga ukuthi uzokufa. Njengombana kancanikancani atjhingela ngemanzini, wathandaza kuJehova. Ngalokho uJehova wathumela ifesi ekulu. Yaginya uJona, kodwana khenge imbulale. Angaphakathi emathunjini wefesi, uJona wathandaza wathi: ‘Ngiyathembisa bona ngizokulalela koke okutjhoko.’ UJehova wavikela uJona angemathunjini wefesi amalanga amathathu woke begodu wenza bona ifesi leyo imkhafulele ehlabathini eyomileko.

Njengombana uJehova asindisa uJona nje, kghani lokho bekutjho ukuthi uJona akusatlhogeki bona aye eNiniva? Awa. UJehova wamtjela  godu ukuthi kufuze aye. Kilokhu, uJona walalela. Wakhamba waya eNiniva watjela abantu abenza izinto ezimbi wathi: ‘Emalangeni ama-40, iNiniva izokubhujiswa.’ Ngemva kwalokho, kwenzeka into ebeyingakalindeleki—abantu beNiniva balalela bebatjhugulula nendlela abaphila ngayo. Ikosi yeNiniva yathi ebantwini: ‘Phendukani, niyame kuZimu. Mhlamunye angekhe asibhubhise.’ Kwathi uJehova nakabona ukuthi abantu beNiniva baphendukile, azange asababhubhisa.

UJona wasilingeka ngombana idorobho khenge libhujiswe. Cabanga: UJehova umbekezelele uJona bewaba nomusa kuye, kodwana uJona bekanganamusa ngabantu beNininva. Kunalokho, uJona wakhamba wayokuhlala ngaphandle kwedorobho ngaphasi komthunzi womuthi womrarela, wadubhula nomlomo. Kusesenjalo umuthi womrarela loyo wafa, uJona wasilingeka kokugcina. Ngalokho uJehova wathi kuye: ‘Utshwenyeka ngomuthi womrarela kunokutshwenyeka ngabantu beNiniva. Ngibe nomusa kibo, basinda.’ Besiyini isifundo? Abantu beNiniva bebaqakatheke ukudlula nanyana ngimuphi umuthi.

“[UJehova] . . . uyaninyamezelela, akathandi bonyana kubhubhe namunye, kodwana kobana boke baphenduke.”—2 Pitrosi 3:9