Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 53

UJehojada Waba Nesibindi

UJehojada Waba Nesibindi

U-Izabeli bekanendodakazi, ibizo layo kungu-Ataliya, begodu beyikhohlakele ifuze unina. U-Ataliya lo bekatjhade nekosi yakwaJuda. Kuthe indodakwakhe nayihlongakalako, indodanakhe yathoma ukubusa. Kodwana ngemva kokuhlongakala kwendodanakhe, u-Ataliya wazenza umbusi wakwaJuda. Walinga ngamandla ukubulala woke umuntu webukhosini, khona kungeze kwaba nomuntu ozamehlisa esihlalweni sobukhosi. Wabulala ngitjho neenzukulwana zakhe. Akunamuntu ebekangamsabi.

UMphristi oPhakemeko uJehojada nomkakhe uJehotjheba, bebazi kuhle bona into eyenziwa ngu-Ataliya ayikalungi nakancani. Babeka amaphilwabo engozini ngokuthi bafihle isizukulwana saka-Ataliya, ebesinguJowatjhi ibizo laso. Bamkhulisela ethempelini.

UJowatjhi nakahlanganisa iminyaka elikhomba, uJehojada wabiza woke amakhosana namaLevi, wathi kibo: ‘Jamani eminyango yethempeli begodu ningavumeli namunye angene.’ Ngemva kwalokho uJehojada wenza uJowatjhi bona abeyikosi yakwaJuda wambeka nesihlohlo ehloko. Abantu bakwaJuda bathokoza bathi: ‘Bayede! Ikosi ayisiphilele!’

Indlovukazi u-Ataliya nayizwa itjhada elenziwa babantu, yagijimela ethempelini. Kuthe nayibona ikosi etja, yakhihla isililo yathi: ‘Amano! Amano wami!’ Amakhosana ambamba, akhamba naye ayombulala. Kodwana kuthiwani ngomoya wekohlakalo ebesele awufake esitjhabeni?

UJehojada wasisiza isitjhaba ngokuthi enze isivumelwano noJehova, esivumelwaneneso abantu bathembisa ukuthi bazokulotjha uJehova yedwa. UJehojada wabayala bona  batshidlhe ithempeli lakaBhali kuhlanganise neethombe ebezikhulekelwa. Wabeka abaphristi namaLevi bona basebenze ethempelini khona abantu bazokwazi ukuyokulotjha khona godu. Wabeka nabalindi bona bagade amayege wethempelini ukwenzela bona kungangeni muntu ongakahlanzeki ngaphakathi. Nasele aqedile, uJehojada namakhosana bathatha uJowatjhi batjhinga naye esigodlweni bambeka esihlalweni sobukhosi. Abantu bakwaJuda bathaba kwamambala. Besele bakwazi ukukhulekela uJehova, batjhaphulukile egandelelweni laka-Ataliya begodu balisa nokulotjha uBhali. Uyabona ukuthi isibindi sakaJehojada sasiza abantu abanengi kangangani?

“Ningabesabi labo ababulala umzimba babhalelwe mphefumulo. Kungcono nesabe loyo okghona ukubhubhisa umphefumulo nomzimba.”—Matewu 10:28