Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 55

Ingilozi KaJehova Yavikela UHezekhiya

Ingilozi KaJehova Yavikela UHezekhiya

Iinkoro ezilitjhumi zakwa-Israyeli besele zingaphasi komBuso we-Asiriya. Ngesikhatheso uSanirheribu, ikosi ye-Asiriya, bekafuna ukuthatha ezinye iinkoro ezimbili eziseleko zakwaJuda. Wathoma ukuthatha amadorobho wakwaJuda ngalinye ngalinye. Kodwana idorobho egade alifuna khulu yiJerusalema. USanirheribu ebekangakwazi kukuthi uJehova uyivikele iJerusalema.

UHezekhiya, ikosi yakwaJuda, wanikela uSanirheribu imali engangemali bona angalithathi iJerusalema. USanirheribu wayithatha imali leyo, kodwana wathumela ibutho elinamandla bona liyokusahlela iJerusalema. Abantu edorobhenelo bathoma ukungenwa mamanzi emadolweni, njengombana ama-Asiriya abandamela. Ngalokho uHezekhiya wathi kibo: ‘Ningasabi. Ama-Asiriya anamandla, kodwana uJehova uzosenza sibe namandla kunawo.’

USanirheribu wathumela umlayezo ngabakhulumeli bakhe bona bayokuhlekisa ngabantu beJerusalema. Abakhulumelabo bajama ngaphandle kwedorobho barhuwelela bathi: ‘UJehova angekhe akwazi ukunisiza. Ningavumeli uHezekhiya adlale ngani. Kuhlekuhle akunazimu onganivekela esandleni sethu.’

UHezekhiya wabuza uJehova bona enzeni. UJehova wamphendula wathi: ‘Ungathuswa ngilokho abakutjhoko. USanirheribu angekhe ayithathe iJerusalema.’ Ngemva kwalokho, uHezekhiya wafumana incwadi evela kuSanirheribu. Incwadi le beyithi: ‘Zinikele kithi. UJehova angekhe akusindise.’ UHezekhiya wathandaza wathi: ‘Ngibawa usisindise Jehova, ukwenzela bona boke abantwaba bazi ukuthi nguwe wedwa uZimu wamambala.’ UJehova wathi kuye: ‘Ikosi ye-Asiriya angekhe beyifike eJerusalema. Mina ngizolivikela idorobho lami.’

USanirheribu bekaqiniseka ukuthi iJerusalema kuzokuba ngelakhe ngokuphazima kwelihlo. Kodwana kwathi ngobusuku bunye, uJehova wathumela ingilozakhe ekampeni yamajoni, ngaphandle kwedorobho. Ingilozi leyo  yabulala amajoni azi-185 000! Ikosi uSanirheribu yalahlekelwa libutho elinamandla. Beyingekho enye indlela ngaphandle kokuthi ibuyele emva, njengombana beseyihluliwe. UJehova wavikela uHezekhiya neJerusalema, wenza ngokwesithembiso sakhe. Ngathana wena bewuseJerusalema, bewuzokuthembela na kuJehova?

“Abesaba [“uJehova,” NW] baphahlwa yingilozi mazombe, ibenyule.”—IRhubo 34:8 [34:7, NW]