Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 56

UJosiya Bekawuthanda UmThetho KaZimu

UJosiya Bekawuthanda UmThetho KaZimu

UJosiya waba yikosi yakwaJuda nakaneminyaka ebunane. Ngesikhatheso, abantu bebenza imilingo bebalotjha neenthombe. Kuthe lokha nakaneminyaka eli-16, walinga ukufunda indlela yokulotjha uJehova elungileko. Nakahlanganisa iminyaka ema-20, wathoma ukutshidla zoke iinthombe nama-aldari ebekasenarheni. Kwathi nasele aneminyaka ema-26, wahlela bona kulungiswe ithempeli lakaJehova.

Umphristi omkhulu uRhilikhiya wafumana umsongo womthetho kaJehova ngethempelini—kungenzeka watlolwa nguMosi ngesandla sakhe. UTjhafani ongunobhala wekosi waletha umsongo loyo kuJosiya, begodu wamfundela wona ngokuzwakalako. Njengombana uJosiya alalele, walemuka bona besele kuminyaka eminengi abantu bangalaleli uJehova. Ikosi uJosiya yathi kuRhilikhiya: ‘UJehova ukwate uyadlhabhaza ngebanga lethu. Khamba uyokukhuluma naye. UJehova uzasitjela bona senzeni.’ UJehova waphendula asebenzisa umphorofidikazi uRhulda wathi: ‘Abantu bakwaJuda bangitjhiyile. Bazokujeziswa, kodwana ingasi kusabusa uJosiya, ngombana bekasolo athobekile.’

Kuthe ikosi uJosiya nayizwa umlayezo loyo, yatjhinga ethempelini beyabiza abantu bakwaJuda bona bahlangane. Ngemva kwalokho wafunda umThetho kaJehova ngokuzwakalako kiso soke isitjhaba. UJosiya nabantu bathembisa ukuthi bazokulalela uJehova ngeenhliziyo zabo zoke.

 Isitjhaba sakwaJuda besele sineminyaka eminengi singagidingi iPhasika. Kodwana lokha uJosiya nakafunda emThethweni bona kufuze kugidingwe iphasika unyaka nonyaka, wathi esitjhabeni: ‘Sizokugidingela uJehova iPhasika.’ Wasuka lapho uJosiya walungiselela imihlatjelo eminengi bewahlela nekhwaya ezokuvuma ethempelini. Ngendlela leyo isitjhaba sagidinga iPhasika, besenza nomnyanya wesikwa esinganangumelo amalanga alikhomba. Bekungazange khekube nomnyanya wePhasika onjengawo kusukela ngeenkhathi zakaSamyela. UJosiya bekawuthanda kwamambala umThetho kaZimu. Uyakuthabela na ukufunda ngoJehova?

“Ilizwi lakho lisibani eenyaweni zami begodu likukhanya emzilenami.”—IRhubo 119:105