Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 9

Isethulo Sengcenye 9

Ingcenye le isifundisa ngabantu abatjha, abaphorofidi, namakhosi ebekakholelwa khulu kuJehova. ESiriya, umntazinyana womIsrayeli wakholelwa bona umphorofidi kaJehova bekazokupholisa uNamani. Umphorofidi u-Elitjha naye bekathembele ngokupheleleko kuJehova ukuthi uzomvikela ebuthweni elimhloyileko. UMphristi oPhakemeko uJehojada wabeka ipilwakhe engozini bona avikele uJowatjhi osemncani kugogwakhe okhohlakeleko, u-Ataliya. IKosi uHezekhiya yamthemba uJehova bona uzolivikela iJerusalema, begodu azange iwasabe ama-Asiriya. IKosi uJosiya yakuqeda ukulotjhwa kweenthombe enarheni, yavuselela ithempeli, yabuyisela nesitjhaba endleleni yeqiniso.

ENGCENYENI LE

Ikakaramba Nomntazinyana

Umntazinyana womIsrayeli utjela umkaNamani ngamandla kaJehova amakhulu nemiphumela yakhona erarako.

Ibutho LakaJehova Lomlilo

Indlela inceku ka-Elitjha eyaphandluluka ngayo, yabona amajoni amanengi angakibo

UJehojada Waba Nesibindi

Umphristi othembekileko ujamelana nendlovukazi ekhohlakeleko.

UJehova Wabekezelela UJona

Omunye wabaphorofidi bakaZimu kweza njani bona aginywe yifesi ekulu? Waphuma njani ngaphakathi kwayo? Begodu uJehova wamfundisa siphi isifundo?

Ingilozi KaJehova Yavikela UHezekhiya

Amanaba kaJuda athi uJehova angekhe abavikele abantu bakhe, kodwana bewanamala!

UJosiya Bekawuthanda UmThetho KaZimu

UJosiya waba yikosi wakwaJuda nakaneminyaka ebunane, wasiza abantu bakhe bona balotjhe uJehova.