Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 47

UJehova Uqinisa U-Eliya

UJehova Uqinisa U-Eliya

U-Izabeli wezwa ngalokho okwenzeke ebaphorofidini bakaBhali, begodu bekakwate azele ipoto. Wathumela u-Eliya umlayezo othi: ‘Kusasa uzokufa njengabaphorofidi bakaBhali.’ U-Eliya warhidlwa livalo wabe wabelekela nemmangweni. Wathandaza wathi: ‘Sekwanele, Jehova. Ngivumela ngife.’ Aphelelwe mamandla, u-Eliya walala ubuthongo ngaphasi komuthi.

Ingelozi yamvusa, ngomusa yathi: ‘Vuka udle.’ U-Eliya wabona uburotho ematjeni atjhisako nomjeka wamanzi. Wadla wasela, wabuyela walala godu. Ingilozi yamvusa godu yathi: ‘Yidla. Utlhoga amandla ekhambweni lakho.’ Yeke u-Eliya wadla godu. Ngemva kwalokho wakhamba amalanga nobusuku obuma-40, wabe wayokufika eNtabeni iRhorebe. Lapho, u-Eliya wangena ngemrhobeni walala. Kodwana uJehova wakhuluma naye. Wathi: ‘Wenzani lapho Eliya?’ U-Eliya wathi: ‘Ama-Israyeli asiphulile isivumelwano asenze kuwe. Atshidlhe i-aldari abulala nabaphorofidi bakho. Nje-ke afuna ukubulala nami.’

UJehova wathi ku-Eliya: ‘Khamba uyokujama entabeni.’ Kwathoma kwavunguza ummoya onamandla erhobeni. Ngokulandelako, kwaba nokusikinyeka kwephasi, kwaba nomlilo. Ekugcineni, u-Eliya wezwa iphimbo eliphasi. Wagubuzesa ubuso bakhe ngejasi wajama ngaphandle komrhoba. UJehova wambuza bona ubalekeleni. U-Eliya wathi: ‘Kusele mina ngedwa.’ Kodwana uJehova wathi: ‘Akusuwe wedwa. Kunama-Israyeli azi-7 000 asangilotjhako. Khamba, ufike wenze u-Elitjha abe mphorofidi esikhundleni sakho.’ Ngemva kwalokho u-Eliya msinyana wenza lokho uJehova amtjele khona. Kghani ucabanga bona uJehova nawe angakusiza nawenza lokho afuna bona ukwenze? Iye, uzokusiza. Akhesizwe ukuthi kwenzekani hlangana nesikhathi sesomiso.

“Ningakhathazeki ngalitho kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza.”—Filipi 4:6