Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 48

Indodana Yomhlolokazi Yavuka

Indodana Yomhlolokazi Yavuka

Ngesomiso, uJehova watjela u-Eliya, wathi: ‘Iya eTsarifathi. Nawufika lapho umhlolokazi uzokunikela ukudla.’ Emayegeni wedorobha, u-Eliya wabona umhlolokazi otlhagako abuthelela iinkuni. Wambawa ikapho yamanzi. Njengombana ayowathatha, u-Eliya wabuye, wathi: ‘Ngibawa ungiphe noburotho.’ Kodwana umhlolokazi wathi: ‘Anginabo uburotho engingakunikela bona. Nginerhotjhana leflowuru yokwenzela mina nendodanami ukudla.’ U-Eliya wathi: ‘UJehova uthembise ukuthi nawungenzela uburotho, irhotjhana leflowuru leyo angekhe liphele bekune izulu godu.’

Yeke, umhlolokazi wangena ngendlini wenzela umphorofidi kaJehova uburotho. Njengombana uJehova athembisile, umhlolokazi nendodanakhe bebahlala banokudla ngesikhathi sesomiso. Umjeka weflowuru namafutha bekuhlala kuzele.

Kodwana kwenzeka okuthileko okubuhlungu. Indodana yomhlolokazi yagula beyafa. Wabawa u-Eliya bona amsize.  U-Eliya wathatha umsana lo kunina, waya naye ekumbeni ephezulu. Wamlalisa embhedeni wathandaza, wathi: ‘Jehova, ngiyabawa, vusa umntwana lo.’ Uyazi kubayini lokho bekusimangaliso uJehova angasenza? Kungombana esikhathini saka-Eliya, akakho owakhe wavuswa. Begodu umhlolokazi lo nendodanakhe bebangasiwo ama-Israyeli.

Umsana lo wavuka, wathoma ukuphefumula! U-Eliya wathi emhlolokazini: ‘Indodanakho ivukile!’ Wathaba khulu wathi ku-Eliya: ‘Mbala umumuntu kaZimu. Ngitjho ngombana ukhuluma lokho okutjelwe nguJehova.’

“Qalani amagubulu: Akalimi namkha avune, akanazo nezindlu zamagugu namkha iinlulu, khonapho uZimu uyawondla. Nina-ke niqakatheke khulu kuneenyoni!”—Lukasi 12:24.