Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 46

Ukuhlahluba Okwenzeka Entabeni Ikarameli

Ukuhlahluba Okwenzeka Entabeni Ikarameli

Iinkoro ezilitjhumi zombuso wakwa-Israyeli zaba namakhosi amambi, kodwana u-Arhabi bekakhohlakele khulu. Watjhada nomfazi okhohlakeleko olotjha uBhali. Ibizo lakhe bekungu-Izabeli. U-Arhabi no-Izabeli bazalisa inarha ngokukhulekela uBhali, babulala nabaphorofidi bakaJehova. Wenzani uJehova? Wathumela umphorofidi u-Eliya bona adlulisele u-Arhabi umlayezo.

U-Eliya watjela iKosi u-Arhabi ukuthi ngebanga lezinto ezimbi ezenzileko, angekhe kube nezulu kwa-Israyeli. Kwadlula neminyaka engaphezu kwemithathu yoke kungamili sitjalo begodu abantu bafa yindlala. UJehova wathumela u-Eliya ku-Arhabi godu. Ikosi yathi: ‘Umraro nguwe! Zibangelwa nguwe zoke izintwezi.’ U-Eliya waphendula: ‘Angikabangeli isomiso. Sibangelwe nguwe ngokulotjha uBhali. Kuzokufuze sizokuhlahluba. Buthelela isitjhaba soke kunye nabaphorofidi bakaBhali, kutjhingwe eNtabeni iKarameli.’

Abantu bahlangana entabeni. U-Eliya wathi: ‘Khenithatheni isiqunto. Nangabe uJehova unguZimu wamambala landelani yena. NakunguBhali landelani yena. Naku esizakwenza, abaphorofidi bakaBhali abama-450 bazakulungiselela umhlatjelo bese babiza uzimabo, nami ngizakulungiselela umhlatjelo ngibize uJehova. Ozokuphendula ngomlilo nguye uZimu wamambala.’ Abantu bavuma.

Abaphorofidi bakaBhali balungiselela umhlatjelo. Ilanga loke babizana nozimabo bathi: ‘Maye, khusiphendule Bhali!’ Njengombana uBhali angaphenduli, u-Eliya wabatererha, wathi: ‘Mrhweleleni. Mhlamunye ulele begodu omunye kufuze ayomvusa.’ Labe latjhinga solo abaphorofidi bakaBhali barhuwelela. Kodwana do ipendulo.

U-Eliya wabeka umhlatjelwakhe phezu kwe-aldari begodu wathela namanzi phezu kwawo. Ngemva kwalokho wathandaza wathi: ‘Jehova, ngiyabawa, khutjengise abantwaba ukuthi unguZimu wamambala.’ Khonokho uJehova wathumela umlilo usuka ezulwini watjhisa  umhlatjelo. Abantu barhuwelela bathi: ‘UJehova unguZimu wamambala!’ U-Eliya wathi: ‘Ningabalisi abaphorofidi bakaBhali bona babaleke!’ Ngelangelo, abaphorofidi bakaBhali abama-450 babulawa.

Kuthe nakuvela ilifu elincani phezu kwelwandle, u-Eliya wathi ku-Arhabi: ‘Isiwuruwuru siyeza. Raga ikoloyanakho, ubuyele ekhaya.’ Umkayi wathi kupe ngamafu, kwaba nzima, kwavunguza nomoya, lathoma lathela. Emaswapheleni isomiso saphela. U-Arhabi wagijimisa ikoloyanakhe ngendlela angakghona ngayo. Ngesizo lakaJehova u-Eliya wagijima wabe wadlula ikoloyana leyo! Kghani imiraro ka-Eliya besele iphelile? Akhesibone.

“Benze balemuke bona wena, nguwe wedwa obizwa bona nguJehova.”—IRhubo 83:18NW