Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 49

INdlovukazi Ekhohlakeleko Iyajeziswa

INdlovukazi Ekhohlakeleko Iyajeziswa

IKosi u-Arhabi nayisesigodlweni sayo eJizriyeli, beyikghona ukubona isivande samadiribe sendoda ibizo layo elinguNabhothi. U-Arhabi bekasifuna isivandesi, ngalokho walinga ukusithenga kuNabhothi. Kodwana uNabhothi wala ukumthengisela sona ngombana bekungakhambelani nomThetho kaJehova wokuthengisa inarha efunyenwe ngelifa. Kghani u-Arhabi wamhlonipha na uNabhothi ngokwenza into ehle? Awa. U-Arhabi wakwata kwamanikelela. Indlela ebekakwate ngayo azange aphume nangelawini lakhe lokulala, bewala nokudla.

Umka ka-Arhabi onehliziyo embi, iNdlovukazi u-Izabeli, wathi kuye: ‘Uyikosi yakwa-Israyeli. Akunanto ongeze wabanayo. Mina ngizakutholela isivandeso.’ U-Izabeli watlolela abadala bedorobha incwadi, abatjela ukuthi bamsole uNabhothi ngokuthi uhlambalaze uZimu begodu bamkghadlhe ngamatje. Abadala benza njengombana u-Izabeli abatjele ukuthi benze, ngemva kwalokho u-Izabeli wathi ku-Arhabi: ‘UNabhothi ufile. Isivande ngesakho.’

UNabhothi akusuye yedwa umuntu onganamlandu owabulawa ngu-Izabeli. Wabulala abantu abanengi ebebathanda uJehova. Bekathandaza iinthombe begodu enza nezinye izinto ezimbi. UJehova wazibona zoke izinto ezimbi ebezenziwa ngu-Izabeli. Bekazokwenzani ngaye?

Kuthe ngemva kokuhlongakala kwaka-Arhabi, indodanakhe uJehoramu yaba yikosi. UJehova wathumela indoda ekuthiwa nguJehu bona ijezise u-Izabeli nomndenakhe.

UJehu wakhwela ikoloyanakhe watjhinga eJizriyeli, lapho kuhlala khona u-Izabeli. UJehoramu wahlangabeza uJehu ngekoloyana, wambuza ukuthi: ‘Kunokuthula na phakathi kwethu?’ UJehu wathi: ‘Angekhe kwabanokuthula unyoko, u-Izabeli, asaragela phambili nokwenza izinto ezimbi.’ UJehoramu  walinga ukujikisa ikoloyanakhe afuna ukubaleka. Kodwana uJehu wamdubula ngomsubela, kwaba kuhlongakala kwakhe.

Nakasuka lapho uJehu waya esigodlweni saka-Izabeli. U-Izabeli uthe nakezwa ukuthi uyeza, waziphotjhonga ubusobu, walungisa neenhluthu zakhe, wamlinda efesidereni eliphezulu. UJehu nakafika, u-Izabeli wamlotjhisa ngendlela enganahlonipho. UJehu warhuwelela iinkhonzi zaka-Izabeli ebezijame naye efesidereni, wathi: ‘Mphoseleni phasi!’ Bamtjhovela ngaphandle kwefesidere, watatlaka phasi wafa.

Ngemva kwalokho, uJehu wabulala amadodana ka-Arhabi ama-70 bewakuqeda nokulotjhwa kwakaBhali enarheni. Uyabona ukuthi uJehova wazi yoke into begodu ngesikhathi esifaneleko uyabajezisa abenza okumbi?

“Ilifa elizuzwa ngamawala ekuthomeni, angeze labusiswa ekugcineni.”—IzAga 20:21