Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 50

UJehova Uvikela UJehotjhafathi

UJehova Uvikela UJehotjhafathi

UJehotjhafathi, ikosi yakwaJuda wasusa woke ama-aldari kaBhali, wasusa neenthombe ebezikhulekelwa enarheni. Bekafuna abantu bazi ngomthetho kaJehova. Ngalokho wathumela amakhosana namaLevi kiyo yoke indawo yakwaJuda bona bafundise abantu umthetho kaJehova.

Iintjhaba eziseduze bezisaba ukuhlasela amaJuda ngombana bezazi kuhle ukuthi uJehova uyabavikela abantu bakhe. Iintjhabezo zabe zalethela nekosi uJehotjhafathi izipho. Kodwana bakwaMowabi, bakwa-Amoni, nalabo abahlala esifundeni seSeyiri beza bazokulwa namaJuda. UJehotjhafathi bekazi ukuthi utlhoga isizo lakaJehova. Wabizela amadoda woke, abafazi, nabantwana bona bahlangane ndawonye eJerusalema. Phambi kwabo boke wathandaza wathi: ‘Jehova, ngaphandle kwakho, angekhe sathumba. Ngiyabawa, sitjela ukuthi senzeni.’

UJehova wawuphendula umthandazwabo nakathi: ‘Ningasabi. Ngizonisiza. Nina jamani rwe, nibone ukuthi ngizonisindisa njani.’ Wabasindisa njani uJehova?

Ngakusasa ekuseni, uJehotjhafathi wakhetha abavumi wabatjela ukuthi bacule begodu bakhambe phambi kwebutho. Bakhamba njalo basuka eJerusalema batjhinga endaweni yepi ebizwa ngokuthi yiTekhowa.

Njengombana abavumi bebacula badumisa uJehova ngethabo nangephimbo elikhulu, uJehova walwela abantu bakhe. Wararanisa ama-Amoni nabakwaMowabi ngendlela yokobana bathoma ukuhlaselana bodwa, begodu azange kusinde namunye. Kodwana uJehova wabavikela abantu bakwaJuda, amajoni kunye nabaphristi bakhona. Boke abantu beenarha eziseduze bezwa ngokwenziwa nguJehova, balemuka nokuthi uJehova usabavikela abantu bakhe. UJehova ubavikela njani abantu bakhe? Ngeendlela ezinengi. Akatlhogi ukusizwa mumuntu bona abavikele.

“Akusikho kwenu ukulwa epini le. Zihleleni kuhle, nibukele isindiso [“uJehova,” NW] azaninikela yona.”—2 IinKronike 20:17